PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Piechurzy w Roku Osób Niepełnosprawnych


W dniach 29-30 marca 2003 r. w Kielcach odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na które został zaproszony przedstawiciel Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Impreza była bardzo ciekawie przeprowadzona. Obrady były przedzielone występami dzieci niepełnosprawnych, działających przy Domu Kultury w Kielcach.

Przedstawiciel Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, Teresa Trębala, przedstawiła zmiany, jakie komisja wprowadziła w regulaminie zdobywania odznak turystyki pieszej. Zmiany te polegają na zwolnieniu osób niepełnosprawnych z limitów czasu zdobywania poszczególnych stopni odznak turystyki pieszej. Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian (patrz komunikat).

Zostało również podane do wiadomości postanowienie KTP o ogłoszeniu konkursu na najlepiej zorganizowaną imprezę dla osób niepełnosprawnych bądź integracyjną.

Na posiedzeniu komisji w dniu 23 maja 2003 r. zostały zatwierdzone następujące warunki konkursu:

1. Za każdą niepełnosprawną osobę uczestniczącą w imprezie - 5 pkt.

2. Za zorganizowaną drużynę niepełnosprawną (min. 5 osób) - dodatkowo 20 pkt.

3. Za udział jednej niepełnosprawnej osoby w konkursie przystosowanym do możliwości niepełnosprawnych (np. gry ruchowe, tor przeszkód) - 5 pkt.

Meldunek o imprezie z wynikami i listą uczestników niepełnosprawnych należy przesłać do KTP ZG PTTK najpóźniej do 30 stycznia 2004 r.

Liczymy na włączenie się piechurów w akcję organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych, która - mamy nadzieję - będzie kontynuowana w przyszłości i stanie się dobrym zwyczajem.

Teresa Trębala

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT