PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Komunikat


Komisja Turystyki Pieszej zamierza zaprezentować wieloletni dorobek oddziałowych komisji turystyki pieszej oraz klubów turystyki pieszej w organizacji imprez o tematyce historycznej.

W wielu oddziałach Towarzystwa od dawna organizowane są rajdy i wycieczki poświęcone rocznicom powstań narodowych, odzyskania niepodległości, wybuchu i zakończenia II wojny światowej oraz rocznicom związanym z własnym regionem. Warto wyeksponować dorobek tych jednostek.

Ekspozycja będzie wystawiona w budynku Zarządu Głównego PTTK. Przewidywany termin - grudzień 2003 r. Z uwagi na szczupłość miejsca, rajdy wielokrotnie powtarzane (po raz dziesiąty, piętnasty lub więcej) byłyby udokumentowane krótką historią, na przykład, kalendarium i wybranymi eksponatami: regulaminami, odznakami, fotografiami oraz innymi charakterystycznymi przedmiotami. Komisja Turystyki Pieszej zobowiązuje się do zwrotu właścicielom (komisjom, klubom, osobom prywatnym) wszystkich materiałów wypożyczonych na czas trwania ekspozycji w okresie dwóch tygodni od jej zakończenia.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wystawy i upoważnioną do szczegółowych uzgodnień jest sekretarz Komisji Turystyki Pieszej Jadwiga Zwierz. Proszę dzwonić na telefon kontaktowy w ZG PTTK w piątki w godz. 14.00-17.00 pod numer: (0 prefiks 22) 826 71 59, oraz prywatny (0 prefiks 22) 647 33 52.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT