PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

XVIII Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego


Wdniach 21-23 marca 2003 r. odbyło się XVIII Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego oraz III Rajd Szlakiem "Twierdzy Kraków", którego organizatorem był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.


Uczestnicy rajdu przy Kopcu Kościuszki
fot. T. Malinowski

Ogólnopolska impreza turystyczno-krajoznawcza pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim oraz Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji miała na celu zapoznanie z historią budowy i funkcjonowaniem oraz współczesnymi możliwościami wykorzystania dawnych obiektów Twierdzy Kraków. W trzydniowej imprezie wzięło udział 165 uczestników, którzy przyjechali z całej Polski, reprezentując oddziały wojskowe PTTK, między innymi z Gdyni, Wałcza, Grudziądza, Torunia i Chełma.

Po powitaniu zaproszonych gości, w tym wiceprezesa ZG PTTK dr. Franciszka Midurę kierownik Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego ppłk Stanisław Gardias omówił dzieje siedziby klubu ściśle związanej z budową dawnej twierdzy. W toku całodziennego seminarium wygłoszono 14 referatów obejmujących trzy grupy tematyczne: fortyfikacja Krakowa w historii, budowle fortyfikacyjne i militarne oraz problemy zagospodarowania zabytków fortyfikacyjnych Krakowa. Interesujące referaty wygłosili przedstawiciele Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji i jego prezes dr Krzysztof Wielgus. Jako pokłosie seminarium zapowiedziano wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Metodycznego Domu Wojska Polskiego.

Po referatach programowych i dyskusji odbyła się biesiada galicyjska z udziałem zespołu instrumentalno-wokalnego "Metro", podczas której wysłuchano gawędy i opowieści o Krakowie w wykonaniu redaktora Mieczysława Czumy. Uczestnicy seminarium mogli także oglądać wystawę pamiątek z okresu I wojny światowej Marcina Słomskiego z eksponatami Muzeum Narodowego w Krakowie i wystawę modeli lotniczych Marka Stęborowskiego.

W kolejnych dniach w ramach rajdu uczestnicy odwiedzili Kościół Garnizonowy pw. św. Agnieszki, po którym oprowadził i zapoznał z bogatą jego historią kustosz dr Stanisław Zając. Warto wspomnieć, że w tym kościele spoczęły w roku 1993 sprowadzone z Londynu szczątki gen. Józefa Hallera, dowódcy II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji. W czasie zwiedzania obiektów fortyfikacyjnych po Forcie Kościuszko i Kopcu wzniesionym w roku 1823 oprowadzali: Grzegorz Gil - autor książki pt. Kopce w krajobrazie kulturowym Polski oraz Marcin Mikulski z Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji i Henryk Łukasik z Krakowskiego Oddziału Wojskowego PTTK. Wśród zwiedzających była liczna grupa młodzieży z Liceum im. Józefa Piłsudskiego. W godzinach popołudniowych śladami dawnych murów obronnych miasta spacerowała z grupą uczestników przewodniczka Ewa Kania z Klubu 2 Korpusu.

W ostatnim dniu imprezy uczestnicy udali się autokarami na zwiedzanie XIX-wiecznych zabytków fortecznych: Forty Krępak oraz Skała i Olszanica, wykorzystanych współcześnie na Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i harcerski klub jeździecki. Rajd turystyczny zakończył się ogniskiem i gorącym posiłkiem przy wspaniałej atmosferze, którą dopełniła wiosenna aura. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w III rajdzie, a zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema, którego prezesem jest mjr Ryszard Kaczmarek, przyznał regionalne odznaki turystyczno-krajoznawcze "Twierdza Kraków".

Benedykt Wilkowicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT