PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Turystycznym szlakiem w trzecie tysiąclecie
750 lat Gdyni i 75 lat Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni


31 października 1253 r. biskup włocławsko-kujawski Wolimir wystawił dokument, w którym wyliczył wszystkie wsie wchodzące w skład parafii Oksywie, m.in. wieś Gdinam. Była to pierwsza wzmianka o Gdyni.

W 2003 r., w jubileuszu 750- lecia Gdyni Oddział Morski PTTK będzie obchodził swoje 75. urodziny. Jesteśmy najstarszym towarzystwem na Wybrzeżu. Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gdyni powołano 3 maja 1928 r., a więc w dwa lata po uzyskaniu przez Gdynię praw miejskich.

Już od samego początku myślą przewodnią Towarzystwa była aktualna do dziś dewiza: Tylko poznawszy swój kraj, można go gorąco ukochać i owocnie dla niego pracować. Wyrażała ona patriotyczny cel działalności, popartej wszechstronną wiedzą o Ojczyźnie, zdobytą podczas wędrówek, w bezpośrednim zetknięciu z przyrodą, zabytkami kultury i mieszkańcami różnych regionów kraju.

Rozwój turystyki i krajoznawstwa, wyrabianie u rodaków nawyków czynnego wypoczynku, poznawania piękna i kultury naszego kraju - to tylko niektóre cele naszego działania.

PTTK był, jest i nadal będzie profesjonalnym organizatorem wolnego czasu dla wszystkich zainteresowanych. Można tu uprawiać różne formy turystyki pieszej, nizinnej i górskiej, kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej, motorowej, a także działalności podwodnej. Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Prowadzimy edukację turystyczną, krajoznawczą i przyrodniczą, głównie młodego pokolenia gdynian. Współpracujemy ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi w organizowaniu czynnego wypoczynku, przede wszystkim w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

To, że Oddział Morski PTTK aktywnie i z powodzeniem organizuje już od 75 lat różne imprezy turystyczno-krajoznawcze w Gdyni oraz w regionie jest wielką zasługą jego działaczy i współpracy z władzami miasta.

Poznaj kraj - Ojczyźnie służ to aktualna myśl przewodnia i dziś. Organizujemy rokrocznie setki imprez turystycznych i krajoznawczych dla wszystkich gdynian i ich gości. Rozwijamy fotografię i kolekcjonerstwo krajoznawcze oraz propagujemy zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.

Organizujemy dla wszystkich chętnych wycieczki, rajdy, złazy, obozy wędrowne, a także znakujemy szlaki turystyczne oraz prowadzimy przewodnictwo turystyczne i pilotaż.

Szczególną uwagę poświęcamy młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ich opiekunom. Sejmiki krajoznawcze, warsztaty dla nauczycieli, przy wsparciu naukowców z UG to nasze metody działania.

Mamy 120 przewodników turystycznych i 56 pilotów wycieczek, ponad 70 instruktorów krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz 50 przodowników turystyki pieszej i górskiej.

Rocznie organizujemy ponad 400 imprez turystyki kwalifikowanej dla ponad 6 tys. uczestników i tyle samo imprez turystyki powszechnej.

Rokrocznie turyści zdobywają ponad 600 odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, w tym po 200 w turystyce pieszej, nizinnej i górskiej.

Prowadzimy szeroką działalność na rzecz ochrony przyrody, organizując sesje i zloty, chronimy zabytki przyrody i kultury materialnej. Na każdym obiekcie prawnie chronionym znajduje się nasz znaczek organizacyjny PTTK.

Działalność programowa odbywa się głównie w klubach i kołach PTTK. Z 25 klubów najaktywniejsze są:

  • Klub Turystów Pieszych WANOGA,
  • Klub Turystów Górskich GÓRALE,
  • Klub Krajoznawczy WRZOS,
  • Klub Krajoznawcy ESPERANTO,
  • Klub Płetwonurków KORAL,
  • Koło ŚRÓDMIEŚCIE,
  • Koło Przewodników,
  • Klub Pilotów.

W każdą sobotę lub niedzielę kluby WANOGA i WRZOS zapraszają na wycieczki każdego chętnego gdynianina. Inne kluby organizują wycieczki przyrodnicze, okolicznościowe lub specjalistyczne, np. narciarskie, kolarskie, motorowe, eksploracyjne itp.

Nasz oddział zaprasza na wycieczki krajoznawcze, autokarowo-piesze do najpiękniejszych zakątków Pomorza i całego kraju, często kilka razy w miesiącu.

Największe powodzenie mają trasy turystyczne na Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, Pobrzeże Kaszubskie i Sowińskie, ale także na Mazury czy Dolne Powiśle.

Kluby organizują również tanie wycieczki zagraniczne, np. Klub ESPERANTO czy Koło "Śródmieście". Dla młodych organizujemy obozy wędrowne, głównie w krajach Europy Południowej. Nasza kadra PTTK to wolontariusze z wyboru, nawet przewodnicy i piloci udzielają się społecznie, np. przy oprowadzaniu wycieczek szkolnych po Trójmieście, szlakach turystycznych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, itp.

W Klubie Turysty PTTK organizujemy prelekcje tematyczne, wystawy kolekcjonerskie i fotograficzne. Organizujemy konkursy fotograficzne i plastyczne z okazji jubileuszu Gdyni.

Z okazji 70-lecia oddziału ustanowiliśmy odznakę krajoznawczą "Miłośnik Gdyni", dwustopniową, którą może zdobyć każdy, kto pozna najciekawsze obiekty przyrody i zabytki Gdyni. Odznaka cieszy się dużym powodzeniem także w całym kraju, bo świadczą o tym zgłoszenia książeczek do weryfikacji.

W 2003 r. oddział zorganizuje sejmik krajoznawczy i sesję przyrodniczą, poświęconą Gdyni i oddziałowi, a także rajdy, złazy i wycieczki związane z jubileuszem.

W kalendarzu imprez na 2003 r. przewidziano 75 imprez oddziałowych z okazji 75-lecia, a także imprezy klubowe, m.in. cotygodniowe wycieczki krajoznawcze, przyrodnicze i tematyczne. Zorganizowane zostaną konkursy i wystawy, prezentujące osiągnięcia oddziału. Logo jubileuszu oprócz stylizowanych żaglówek z herbem Gdyni i godłem PTTK zawiera tajemniczy VAM, będący skandynawskim talizmanem z czasów wikingów, a znalezionym na Oksywiu. Według prof. Wacława Odyńca ten magiczny przedmiot nordyckich żeglarzy pochodzi prawdopodobnie z X - XI w.

Ryszard Wrzosek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT