PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkanie w Suwałkach


Oddział PTTK w Suwałkach jest najstarszym oddziałem terenowym PTK-PTTK powołanym 12 maja 1907 roku. W swojej długoletniej historii przechodził różne okresy aktywności.

Obecnie oddział liczy około dwustu członków. Oprócz realizowanych od kilkunastu lat form pracy i cyklicznych imprez, stara się wprowadzać nowe metody działania na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce północno-wschodniej. Dużą szansą oddziału jest sąsiedztwo z Litwą.

Podobnie jak wiele struktur terenowych organizacja suwalska boryka się z problemami, których rozwiązanie jest nie tylko sprawą lokalną. Do nich należy między innymi unowocześnienie bazy turystyczno-wypoczynkowej w Starym Folwarku nad jeziorem Wigry, na gruntach należących do oddziału.

Te zagadnienia, jak i problemy ruchu krajoznawczego w kraju, były przedmiotem rozmów prezesa Zarządu Głównego PTTK Janusza Zdebskiego i sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK Andrzeja Gordona, którzy w marcu odwiedzili suwalski oddział PTTK.

Goście zwiedzili Ośrodek Wypoczynkowy PTTK nad jeziorem Wigry oraz zapoznali się z koncepcjami suwalskiego oddziału dotyczącymi dostosowania obiektu i obszaru do współczesnych standardów turystyki i rekreacji. Interesowali się także przebiegiem Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego E11 oraz Europejskiej Trasy Rowerowej EURO VELO R11, w którego "organizacji" PTTK uczestniczy.

W godzinach popołudniowych odbyło się w suwalskiej siedzibie organizacji spotkanie zarządu suwalskiego oddziału PTTK, w którym wzięły także udział osoby z nim najaktywniej współpracujące, przede wszystkim nauczyciele, oraz redakcja kwartalnika "Jaćwież". Prezes zarządu oddziału Henryk Grabowski przedstawił działalność programową stowarzyszenia oraz omówił najważniejsze działania zrealizowane w 2002 r. Sporo uwagi poświęcił staraniom o pozyskanie środków finansowych na odnowienie bazy w Starym Folwarku. To zadanie ma priorytetowe znaczenie dla rozwoju oddziału w przyszłości. W jego realizacji oddział nie powinien zostać osamotniony (tym bardziej że wymaga ono znacznych nakładów finansowych), ponieważ jest to miejsce wypoczynku i rekreacji o kluczowym znaczeniu dla turystyki w regionie.

W swojej wypowiedzi Janusz Zdebski skoncentrował się na najważniejszych programowych działaniach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w bieżącym roku i w najbliższym okresie. Do nich należy troska o wzmocnienie oddziałów terenowych organizacji, których jest ponad 330. One są bowiem najważniejszym ogniwem ruchu turystycznego, który dzięki inwencji i zaangażowaniu oddziałów się rozwija. Kondycja wielu z tych podstawowych struktur nie jest dobra.

Wiele uwagi poświęca Zarząd Główny PTTK aspektom prawnym umocowującym turystykę w państwowych programach społecznego i gospodarczego rozwoju. Prowadzone są między innymi działania przeciwdziałające fiskalizmowi państwa (ZG PTTK oprotestował uchwalę dotyczącą prawa wodnego) oraz regulacjom prawnym, utrudniającym działalność społecznych podmiotów zbiorowych (oprotestowano ustawę o odpowiedzialności zbiorowej).

Realizowane będą zadania wspierające działalność gospodarczą oddziałów (np. sprzedaż produktów turystycznych w sieci oddziałów PTTK). W obecnej sytuacji gospodarczej Towarzystwo musi przestawić się na strategię gospodarczą przedsiębiorstw, poszukiwać nowych form zarobkowania, możliwości pozyskiwania środków. Oddziały większą wagę powinny przywiązywać do współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Formy finansowego wsparcia działań oddziałów to m.in.: korzystanie z pożyczek na inwestycje (spłata należności następuje po rozpoczęciu działalności), możliwość uzyskania gwarancji i poręczeń kredytowych z Zarządu Głównego PTTK, konkursy grantów na przedsięwzięcia programowe oddziałów, doradztwo finansowo-prawne dotyczące umiejętności opracowywania wniosków, system szkoleń finansowo-prawnych.

Janusz Zdebski omówił przygotowania do obchodów 130-lecia zorganizowanego ruchu turystycznego, którego PTTK jest spadkobiercą. Celem jest utrwalenie pozycji Towarzystwa. Ważne jest wypracowanie wizerunku Towarzystwa. Turystyką w kraju zajmuje się wiele podmiotów, PTTK należało do wyróżniających się i o taką wysoką pozycję trzeba się nieustannie troszczyć.

Andrzej Gordon poinformował zebranych o działaniach Zarządu Głównego PTTK związanych z zagadnieniem równego traktowania sektorów w nowych przepisach prawnych, w tym między innymi w ustawie dotyczącej towarzystw użyteczności publicznej, odbyły się spotkania w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki dotyczące obciążeń podatkowych nieruchomości stowarzyszeń. ZG PTTK proponuje, na bazie uzyskanych wyjaśnień i doświadczeń innych oddziałów, aby precyzyjnie określać czas prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwala na obniżenie podatków od nieruchomości w skali całego roku. Opodatkowanie wynikające z Ustawy o prawie wodnym szczególnie obciąża oddziały Towarzystwa, toteż Zarząd Główny PTTK zabiega, by tereny PTTK zostały potraktowane jako rekreacyjne.

Sekretarz generalny zwrócił uwagę na potrzebę i zasadność funkcjonowania w oddziałach komputerowej bazy danych i internetowej sieci sprzedaży produktów turystycznych.

Andrzej Gordon zapoznał zebranych z ogólnopolskim projektem spotkania "U źródeł rzek", który ma służyć integracji Towarzystwa, ale przede wszystkim ma duże wartości poznawcze.

Wypowiedzi uczestników tego szczególnego spotkania dotyczyły głównie aspektów prawnych rozwoju turystyki i działalności stowarzyszeń społecznych. Mówiono jednak także o konieczności pracy z młodzieżą i formach jej utożsamiania z celami oraz zadaniami PTTK, o trudnościach w pozyskiwaniu środków na wydawnictwa (starania i kłopoty w tym zakresie "Jaćwieży").

Wizytę gości w Suwałkach i na Suwalszczyźnie zakończyło spotkanie z marszałkiem województwa podlaskiego Januszem Krzyżewskim, prezydentem Suwałk Józefem Gajewskim i wójtem gminy Suwałki Tadeuszem Chołko. Podstawowym tematem rozmowy była realizacja projektu modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego PTTK w Starym Folwarku.

Spotkania podobne suwalskiemu z pewnością sprzyjają lepszemu poznaniu problemów, z którymi w codziennej działalności spotykają się pracownicy i działacze PTTK. Sprzyjają także tworzeniu więzi pomiędzy strukturami Towarzystwa.

Małgorzata Pawłowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT