PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Warszawska Komisja Historii i Tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Oddziale Stołecznym im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, z okazji 50-lecia działalności Oddziału Stołecznego PTTK, ogłasza Ogólnopolski Konkurs

"Moje wspomnienia z działalności w PTTK"


Cele konkursu

Konkurs ma na celu inspirowanie działaczy PTTK do przypomnienia dorobku i utrwalenia tradycji ogniw PTTK; zabezpieczenia materiałów historycznych dotyczących ich powstania i rozwoju, a także uwypuklenia ważniejszych wydarzeń.

Tematyka konkursu

Tematyka konkursu może dotyczyć wspomnień z działalności Towarzystwa w latach 1950-2002. Wspomnienia mogą obejmować zarówno działalność organizacyjną, jak i programową (prace organizacyjne, a zwłaszcza powstawanie ogniw PTTK, baza turystyczna, zwłaszcza rozwój sieci schronisk, stacji turystycznych i stanic wodnych, zasoby muzealne i archiwalne również b. PTK i PTT, ochrona zabytków kultury i przyrody, imprezy turystyczno-krajoznawcze jak rajdy, spływy, turnieje etc., konkursy i wystawy, szkolenia kadr, rozwój poradnictwa i działalności wydawniczej itp., wspomnienia z indywidualnych wycieczek i wypraw) w formie literackiej: opowiadanie, humoreska, satyra itp., pożądane rysunki, fotografie.

Warunki konkursu

 • Nadesłane prace nie mogą przekraczać 20 stron maszynopisu i winny być złożone w dwóch egzemplarzach.
 • W miarę możliwości uwzględniać konkretne dane: daty, miejscowości, nazwiska osób. Pożądana jest dokumentacja fotograficzna, ewentualnie kserokopie dokumentów.
 • Prace nadesłane na konkurs nie mogą być uprzednio publikowane.
 • Prace należy składać w 2 kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być opatrzona godłem. Włożona do niej zaklejona koperta, opatrzona tym samym godłem, winna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres autora.

Termin zgłoszeń

 • Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2003 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 • Prace należy przesyłać na adres: Oddział Stołeczny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra Janowskiego, 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23 z dopiskiem: Konkurs "Moje wspomnienia z działalności w PTTK".

Nagrody

Za najlepsze prace przewidziane są nagrody i dyplomy.

Jury konkursu

 • Jury konkursu dokona oceny nadesłanych praw w terminie do dnia 15 czerwca 2003 r. i przyzna nagrody oraz dyplomy.
 • Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Zakończenie konkursu
 • Rozstrzygnięcie konkursu wraz z listą laureatów i kolejnością zdobytych miejsc zostanie ogłoszone w "Gościńcu PTTK".
 • Na uroczyste zakończenie konkursu i podsumowanie jego wyników laureaci zostaną zaproszeni do Warszawy. Koszty podróży do i z Warszawy oraz pobytu w Warszawie pokrywają we własnym zakresie.

Prawa organizatorów

 • Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekazania prac konkursowych do Centralnej Biblioteki PTTK.
 • Organizatorzy przewidują możliwość zorganizowania wystawy prac biorących udział w konkursie.
 • Interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.

Warszawska Komisja Historii i Tradycji
przy Stołecznym Oddziale PTTK im. A. Janowskiego

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT