PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Krajowy Rejestr Sądowy obowiązuje oddziały PTTK już od 1 stycznia 2001 roku


Zasadniczy zwrot w ewidencji osób występujących w szeroko rozumianym obrocie prawnym przyniosła ustawa z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązująca od 1 stycznia 2001 roku. Wprowadziła ona w miejsce obowiązujących do tej pory systemów ewidencyjnych jeden rejestr prowadzony w systemie informatycznym.

Wpraktyce jednak nie jest to jeden, lecz trzy samodzielne rejestry funkcjonujące w ramach jednego systemu informatycznego:

  1. rejestr przedsiębiorców,
  2. rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. rejestr dłużników niewypłacalnych.

Celem pierwszego z rejestrów jest zastąpienie istniejącej dotychczasowej ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych oraz rejestrów pozostałych osób wykonujących działalność gospodarczą, jednym rejestrem nazwanym rejestrem przedsiębiorców.

Drugi rejestr ma na celu objęcie swoim zakresem jednostek organizacyjnych, które z racji przedmiotu swej działalności i trybu powstania powinny być ewidencjonowane, a nie zajmują się działalnością gospodarczą, jako działalnością podstawową. Jeżeli zaś taką działalność prowadzą, bo prawo zezwala im na jej prowadzenie, to wówczas niezależnie od wpisu do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, podlegają także wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Nowym rozwiązaniem jest rejestr dłużników niewypłacalnych, do którego wpisuje się osoby uznane przez ustawę za takie. Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna KRS polega na udostępnianiu określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej czy też sposobie jego reprezentowania. Wprowadzenie skomputeryzowanej i scentralizowanej informacji, jaką jest Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego (jednostka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości), daje pełną gwarancję realizacji funkcji informacyjnej rejestru.

Funkcja legalizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Tak więc oddziały - jako terenowe jednostki stowarzyszenia, jakim jest PTTK - posiadające osobowość prawną - podlegają zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a jeśli prowadzą równocześnie działalność gospodarczą, także wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Oddziały PTTK, wpisane wcześniej do rejestrów prowadzonych do 31 grudnia 2000 roku przez sądy okręgowe, powinny być wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu. Roczna praktyka wykazuje jednak, że sądy rejestrowe wzywają z urzędu oddziały PTTK, by te w wyznaczonym przez sąd terminie uzupełniły swoją dotychczasową dokumentację tak, by była ona zgodna z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W razie nieuzupełnienia danych pomimo wezwania, sąd rejestrowy umarza postępowanie o wpis z urzędu. Umorzenie postępowania o wpis z urzędu nie stanowi przeszkody do dokonania wpisu oddziału do KRS na wniosek oddziału, ale wówczas wniosek o wpis podlega opłacie sądowej. W przypadku wpisu z urzędu wniosek wolny jest od opłaty sądowej.

Od wniosku o zarejestrowanie podmiotu (oddziału) w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejonowy pobiera opłatę wynoszącą 500 zł a jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców - wpis stały wynosi łącznie 1000 zł.

Od wniosku o dokonanie zmiany wpisu w przypadku, gdy oddział wpisany jest tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców - sąd rejonowy pobiera kwotę 150 zł.

(Przykład: Oddział dokonuje zmian w składzie zarządu oddziału, którego skład osobowy wcześniej wpisany był do rejestru; oddział wpisuje do KRS zmiany w statucie swojego oddziału).

Wpis stały w kwocie 400 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmian wpisu dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez oddział - sąd pobiera kwotę za jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje od danego typu spraw opłatę za wpisy w różnej wysokości - pobiera się kwotę przewidzianą za najwyższy wpis.

W przypadku, gdy oddział PTTK zarejestrowany jest już w Krajowym Rejestrze Sądowym, a podejmuje decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź przy rejestracji oddziału nie dokonał równocześnie wpisu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i składa wniosek oddzielnie, to wówczas wpis stały do rejestru przedsiębiorców wynosi 1000 zł.

Wpisy dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez oddziały PTTK podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie w Monitorze wynosi 500 zł. Ogłoszenie wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu jest wolne od opłat.

Wniosek o wpis bądź zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym składa się na urzędowych formularzach, które należy pobrać w siedzibie sądu rejonowego. Na każdym formularzu znajduje się instrukcja, która pomaga w jego wypełnieniu. Trzeba z nią się zapoznać szczegółowo.

Poniżej zamieszczamy tabelkę, w której wyszczególnione są druki formularzy obowiązujące oddziały PTTK przy składaniu wniosku:

  • - o rejestrację oddziału w KRS,
  • - o rejestrację działalności gospodarczej oddziału w rejestrze przedsiębiorców,
  • - o zmianie danych.

Składając wniosek, oddział bez wezwania musi uiścić właściwą opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, także opłatę za ogłoszenie. Wniosek złożony z naruszeniem powyższego przepisu lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny. Grzywna może wynieść nawet 5 000 zł. Sąd rejestrowy może także ponowić grzywnę. Sąd rejestrowy może także z urzędu orzec rozwiązanie oddziału i ustanowić likwidatora. Może także na okres nieprzekraczający roku ustanowić kuratora. Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawą (oddział), dla której został ustanowiony, oraz członków jego organu pełniącego funkcje zarządu.

Niezależnie od formularzy wniosków o dokonanie wpisu, o których mowa wcześniej, a które oddział musi wypełnić i złożyć do wydziału gospodarczego właściwego terytorialnie sądu rejonowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy, należy złożyć także:

- tekst jednolity statutu oddziału, uwzględniający wszystkie zmiany powstałe w okresie między wcześniejszym wpisaniem oddziału do rejestru stowarzyszeń przez sąd okręgowy, a zgłoszeniem wniosku o wpisanie oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku oddziału nowego tekst statutu oddziału wraz z uchwałą ZG PTTK o jego zgodności ze Statutem PTTK i Wzorcowym Statutem Oddziału),

- uwierzytelnione notarialne albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oddziału (przepis powyższy stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania oddziału). Należy pamiętać, że ilekroć do rejestru wpisuje się osobę fizyczną, zamieszcza się jej nazwisko i imiona, należy także podać "numer PESEL" nadany w systemie ewidencji ludności,

- dokument potwierdzający tytuł prawny oddziału do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest działalność objęta wnioskiem rejestracyjnym.

Sądy rejestrowe dość często przy dokonywaniu wpisów rejestrujących oddział uzupełniają dział 1. Krajowego Rejestru Sądowego, prosząc oddział o podanie osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego oddziału (listę założycieli oddziału z danymi "PESEL" lub oświadczenie, że osoba z grona założycieli przebywa poza granicami kraju lub zmarła.

W przypadku wniosku o wpisanie do rejestru przedsiębiorców, także działalności gospodarczej prowadzonej przez oddział, sądy rejestrowe proszą o wymienienie wszystkich podmiotów działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

(Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 1997 r. w sprawie PKD zamieszczone jest w Dz. U. Nr 128, poz. 829; zm. z 1998 r. nr 143 poz. 918; z 1999 r. nr 92 , poz. 1047).

Wymagają też wzmianki o złożeniu do właściwych władz rocznego sprawozdania finansowego oddziału z oznaczeniem daty jego złożenia; zdarzają się przypadki, że sąd rejestrowy prosi o to sprawozdanie.

Pragniemy także poinformować, że oddziały PTTK prowadzące dotychczas działalność gospodarczą i posiadające zezwolenie na jej prowadzenie, zarejestrowane w urzędach wojewódzkich, a wydane w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych, rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców KRS mogą dokonać także w terminie późniejszym, najpóźniej jednak do 31 grudnia 2003 roku. Zachęcamy wszystkie oddziały PTTK, by rejestracji działalności gospodarczej swojego oddziału dokonały równocześnie z rejestracją jednostki, jaką jest oddział. Pod względem finansowym jest to działanie na pewno bardziej oszczędne (będzie traktowane przez sąd jako wpis z urzędu).

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z ustawą o KRS oddziały PTTK dokonujące zmiany w swoich jednostkach polegające na:

  • - wybraniu składu nowego zarządu; dokonaniu zmian w jego składzie w okresie trwania kadencji,
  • - uchwaleniu zmian w obowiązującym statucie oddziału PTTK i ustaleniu jednolitego jego tekstu uwzględniającego te zmiany,
  • - zmianie siedziby władz oddziału,
  • - podjęciu bądź zrezygnowaniu z działalności gospodarczej oddziału obowiązuje 7-dniowy termin zgłoszenia tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i dokumentów uzupełniających (np. dokumentów ze zjazdu oddziału, który dokonał tych zmian).

Również nowo powołane oddziały PTTK obowiązuje 7-dniowy termin złożenia wniosku do sądu rejonowego o wpisaniu oddziału do KRS, licząc od dnia otrzymania uchwały prezydium ZG PTTK, wyrażającej zgodę na utworzenie oddziału oraz potwierdzającej zgodność statutu oddziału ze Statutem PTTK oraz Wzorcowym Statutem Oddziału PTTK uchwalonym przez Zarząd Główny.

Procedura związana z przeniesieniem oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, a także wpis działalności gospodarczej oddziału do rejestru przedsiębiorców, są procedurami trudnymi, czasochłonnymi, wymagającą cierpliwości, a także kosztownymi. Rejestrujący się w KRS oddział powinien więc wybrać formę najmniej obciążającą budżet oddziału.

Około 120 oddziałów PTTK w kraju uporało się już z czynnościami rejestrowymi przewidzianymi Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku kiedy Oddział podejmujący czynności rejestrowe w KRS ma jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Pionem Organizacyjnym Biura ZG PTTK - postaramy się służyć pomocą.

Ujednolicony tekst Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczamy w internecie na stronach: http://www.pttk.pl

Powstał on na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 1997 nr 121, poz. 769; z 1998 nr 155, poz. 1015; z 1999 nr 101, poz. 1178; z 2000 nr 60, poz. 702, nr 84, poz. 948 i nr 114, poz. 1193. Również w internecie zamieszczamy szerszą informację o tym, czym jest Krajowy Rejestr Sądowy i na jakiej podstawie działa.

Prosimy wszystkie oddziały PTTK, które zostały już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców, o ile prowadzą działalność gospodarczą, o przekazanie do Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK kserokopii postanowień sądów rejestrowych o dokonanych wpisach. O podanie numeru KRS nadanego oddziałowi, jako terenowej jednostce PTTK, posiadającej osobowość prawną.

Halina Mankiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT