PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Prezentacja projektu
Krajobraz roku 2003/2004
Ziemia Lubuska/Lebuser Land


Co dwa lata prezesi związków krajowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody proklamują "Krajobraz Roku"1 - region przygraniczny, rozciągający się na terenie co najmniej dwóch państw i szczególnie ważny z punktu widzenie ekologii. Głównym celem przyświecającym tej idei jest umieszczenie danego regionu w centrum uwagi europejskiej, rozwinięcie i wsparcie inicjatyw, zmierzających do konsekwentnego rozwoju regionu. "Krajobraz Roku" ma w swym zamierzeniu stanowić forum dla kreowania i realizowania projektów rozwoju wybranego regionu, projektów powstających przy udziale mieszkańców regionu i kontynuowanych poza dwuletnimi ramami czasowymi trwania projektu.

Przyjaciele Przyrody pragną zainicjować swoimi projektami międzynarodową jednako regionalną współpracę, przekraczającą granice państw. Wymiana poglądów i doświadczeń "ponad granicami", wspólne opracowywanie nowych perspektyw i strategii rozwoju to zasadnicze punkty naszego projektu "Krajobraz Roku 2003/2004". Współpracy tak rozumianej przypada ponadto niebagatelna rola w perspektywie rozszerzania Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie.

Współautorami Krajobrazu Roku 2003/2004 są:

 • Brandenburski Związek Przyjaciół Przyrody
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • Niemiecki Związek Przyjaciół Przyrody
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (Naturfreunde Internationale).

Realizacja projektu "Krajobraz Roku" odbywa się w ścisłej współpracy z zrzeszeniami, organizacjami, ekspertami, przedstawicielami gmin i miejscowej administracji - tak pojęte działania prowadzą do połączenia sił i wspólnej realizacji wizji przyszłości regionu. Główne akcenty każdego projektu pod nazwą "Krajobraz Roku" ustalane są wspólnie z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami danego regionu.

Cele projektu

 • Utrzymanie i zachowanie naturalnych zespołów ekologicznych i tradycyjnych form krajobrazowych i rolniczych, biocenoz, niezmiernie ważnych, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla gospodarczego rozwoju regionu (w takich dziedzinach, jak np. turystyka lub rolnictwo).
 • Otwieranie nowych szans rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy, np. w ekologicznie zorientowanej turystyce, ekologicznym rolnictwie, rzemiośle etc.
 • Wybiegająca poza granice współpraca w takich dziedzinach jak turystyka, komunikacja i transport, regionalne plany rozwoju.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do:

 • Mieszkańców regionu Ziemi Lubuskiej/Lebuser Land, w Polsce i w Niemczech, szczególnie do organizacji, mediów, gremiów wpływających na kształtowanie idei, postaw i poglądów.
 • Potencjalnych gości i turystów spoza regionu, z całej Europy, szczególnie do 600 tys. członków organizacji Przyjaciół Przyrody, zrzeszonych 3,5 tys. organizacji lokalnych w całej Europie.
 • Do działaczy odpowiedzialnych za koncepcje rozwoju na szczeblu polityki regionalnej, centralnej w ramach Unii Europejskiej.

Działania

Każdy Krajobraz Roku jest niepowtarzalny i ma własną specyfikę - to jedno z doświadczeń, które wyciągnęliśmy w ciągu naszej dwunastoletniej działalności w tym zakresie. Szczególnie w wybranym przez Przyjaciół Przyrody procesie "bottom up" pojawiają się w trakcie konkretnych prac nad projektem rozmaite wątki, których nie można było przewidzieć przy ustaleniach wstępnych, dokonywanych przy "zielonym stole". Wszelako jednak wykształcił się z czasem pewien kanon działań, nieodzownych przy realizacji każdego kolejnego Krajobrazu Roku:

 • Prace przygotowawcze z udziałem międzynarodowej grupy projektowej.
 • Ukonstytuowanie komitetu doradczego, składającego się z przedstawicieli instytucji, ekspertów i działaczy organizacji pozarządowych z danego regionu.
 • Pierwsze spotkanie informacyjne na temat przyszłości regionu (czerwiec 2002 r.). Podczas tego spotkania przedstawiciele zainteresowanych organizacji, administracji lokalnej i turystyki przedyskutują problemy, jakie niesie ze sobą rozwój i przyszłość regionu.
 • ¨ Pierwsza prezentacja Krajobrazu Roku (jesień 2002 r.) Przygotowanie dla czasopism Przyjaciół Przyrody i innych mediów wstępnych, krótkich biuletynów prasowych, zawierających prezentację regionu i pierwsze zaproszenie dla Przyjaciół Przyrody i turystów z całej Europy do odwiedzenia Ziemi Lubuskiej. Od współautorów projektu oczekujemy pomocy w organizacji ruchu turystycznego.
 • Wydanie broszury prezentującej Krajobraz Roku Zwięzła prezentacja regionu dla Przyjaciół Przyrody i turystów z całej Europy.
 • Międzynarodowy rajd prasowy szlakami Krajobrazu Roku (prawdopodobnie 5, 6 i 7 czerwca 2003 r.) Prezentacja regionu podczas międzynarodowego rajdu prasowego, dla przedstawicieli wszystkich liczących się zagranicznych mediów. Z doświadczenia wiemy, że udział w tej imprezie cieszy się żywym zainteresowaniem przedstawicieli mediów europejskich.
 • Uroczystości proklamacyjne z udziałem gości z zagranicy (7-8 czerwca 2003 r.) W ramach międzynarodowej imprezy oficjalna proklamacja Krajobrazu Roku. W centrum uwagi znajdą się najważniejsze aspekty rozwoju regionu i jego znaczenie dla bogactwa kulturowego dziedzictwa Europy. Dwudniowy program imprez pozwoli zaproszonym gościom na zapoznanie się z pięknem i tradycjami tego regionu.
 • Newsletter, czyli Eko-kurier z terenu Krajobrazu Roku (lato 2003 r.) Nasz Eko-kurier będzie informował na bieżąco na temat wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu Krajobraz Roku, jednocześnie będzie stanowił medialne forum dla wszystkich zainteresowanych projektem grup i działaczy.
 • Seminaria poświęcone najważniejszym aspektom rozwoju regionu W ciągu dwóch lat (2003-2004) w licznych seminariach i dyskusjach, organizowanych po obu stronach granicy omawiane będą istotne aspekty rozwoju regionu (w dziedzinach takich, jak komunikacja i transport, turystyka, ochrona przyrody i wód) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspólne rozwiązania, poprzez istniejące granice i ponad nimi.
 • Propozycja zorganizowania trasy turystycznej "Szlakiem dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej" W ramach projektu Krajobraz Roku ma zostać oznaczona i opisana trasa turystyczna, poświęcona typowym elementom regionu i głównym aspektom jego rozwoju. Szlak ten zachęcać ma przede wszystkim do łagodnej turystyki, ma być powiązany z lokalną siecią komunikacji publicznej i łatwo dostępny dla amatorów turystyki pieszej i rowerowej. W specjalnie wydanej broszurze znajdą się wszelkie niezbędne i pożyteczne informacje nt. zabytków przyrody, wiedzy o kulturze materialnej regionu, wartych zwiedzenia zakątków, położonych przy szlaku, ale także wskazówki dotyczące noclegów, zaopatrzenia itp. Uroczysta inauguracja trasy przewidziana jest na 2004 r.
 • Międzynarodowy rajd "Tour d’horizon 2004" Obszerna oferta turystyczna - pierwsze "obchody" nowej trasy "Szlakiem dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej" w 2004 r.
 • Wiele imprez towarzyszących, zorganizowanych przez miejscowe związki Przyjaciół Przyrody i grupy z innych krajów.
 • Liczne wycieczki i wyprawy organizacji Przyjaciół Przyrody ze wszystkich zakątków Europy.

Kontakt:
Naturfreunde Internationale
Ingeborg Pint
Diefenbachgasse 36
A-1150 Wien
Tel.:+43 1 892 38 77
Fax: +43 1 812 97 89
E-Mail: i.pint@nfi.at
Internet: www.nfi.at


Die NaturFreunde
Landesverband Brandenburg e.V.
Burkhard Teichert
Bergstraße 22
15517 Fürstenwalde
Tel: +49 3361 / 760 705
Fax: +49 3361 / 760 706
E-Mail: die_naturfreunde_brb@t-oneline.de
Internet: www.naturfreunde-brandenburg.de


Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK
Czesław Kazimierz Woźniak
Rynek 9
PL - 66-300 Międzyrzecz
E-Mail: czekawo@wp.pl

Krzysztof R. Mazurski


1 Dotychczasowe Krajobrazy Roku: 1989 r. - J. Bodeńskie, 1990 r. - J. Nezyderskie, 1991/92 r. Eifel-Ardeny, 1993/94 r. - Ujście Odry, 1995/96 r. - Alpy, 1997/98 r. - rz. Moza, 1999/2000 r. - Böhmerwald/Szumawa 2001/2002 r. - Dawna Flandria

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT