PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Z prac Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK


Główna Komisja Rewizyjna od początku XV kadencji odbyła 8 posiedzeń prezydialnych i 8 plenarnych.

Zajmowano się następującymi sprawami:

a) w zakresie działalności organizacyjno-programowej:

przyjęto program zadań na kadencję, ustalono składy stałych zespołów Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zadania, ustalono podział zadań wśród członków GKR w zakresie kontaktów z komisjami ZG PTTK i oddziałowymi komisjami rewizyjnymi, dokonano oceny dokumentacji i rozliczenia XIV Walnego Zjazdu PTTK, ustalono roczny plan pracy na 2002 rok i oceniono jego realizację, ustalono roczne plany budżetu GKR na 2002 i 2003 rok w oparciu o analizę wydatków, opracowywano i przyjęto sprawozdanie GKR na podstawie sprawozdań zespołów, dokonano oceny zgodności uchwał prezydium i plenum ZG PTTK ze Statutem PTTK, analizowano powołania przez ZG PTTK rad i komisji na XV kadencję, składano informację o udziale członków GKR w pracach ZG PTTK, zapoznano się z uchwałami XV Walnego Zjazdu i harmonogramem ich realizacji, opracowano program zespołów GKR na XV kadencję, przygotowano wzorcowy plan pracy dla Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz konspekt do spotkań z OKR, znowelizowano Regulamin GKR oraz Wzorcowe Regulaminy Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Koła (Klubu) PTTK dostosowując je do nowego Statutu PTTK (regulaminy są już wydrukowane i zostaną rozesłane do oddziałów), oceniono działalność Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, oceniano działalność struktur regionalnych PTTK i ich współpracę z oddziałami, oceniano na podstawie ankiet stan oddziałów PTTK w zakresie rejestracji statutów, posiadanych lokali i prowadzonej działalności, analizowano stan organizacyjny PTTK za 2001 rok, analizowano metody komunikowania się ZG PTTK z oddziałami oraz komisji i rad ZG ze swoimi odpowiednikami w oddziałach, dokonano oceny Komisji: Turystyki Górskiej i Narciarskiej ZG PTTK, opracowano sprawozdanie z działalności GKR za 2002 rok.

b) w zakresie działalności finansowo-gospodarczej:

analizowano roczne sprawozdanie finansowe ZG PTTK za 2001 rok, analizowano i oceniano wykonanie uchwały budżetowej ZG PTTK za 2001 rok, oceniano wykonanie zalecenia biegłego badającego roczne sprawozdanie finansowe ZG PTTK za 2000 rok, oceniano pozyskiwanie środków do budżetu ZG PTTK, analizowano wydatki budżetowe ZG PTTK w zakresie działalności administracyjno-organizacyjnej za lata 1999-2001, skontrolowano dokumentację finansowo-księgową COTG PTTK w Krakowie, analizowano wpłaty do budżetu ZG PTTK ze składek członkowskich, analizowano stan należności ZG PTTK, analizowano i dokonano oceny kierunków zarządzania majątkiem Towarzystwa, opracowano stanowisko GKR w sprawie strategii gospodarczej PTTK, analizowano przyczyny upadłości i likwidacji spółki "Inter-Wood" w Miastku, dokonano kontroli i oceny działalności spółki "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" w Sanoku, zapoznano się z działalnością spółek: Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej w Lublinie oraz Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu, dokonano lustracji obiektów PTTK, będących w zarządzaniu spółki bieszczadzkiej oraz Hotelu "Europa" w Lublinie.

Główna Komisja Rewizyjna skierowała na ręce prezesa ZG PTTK 5 pism z uwagami i zaleceniami dotyczącymi węzłowych problemów Towarzystwa:

- pismo z dnia 3 kwietnia 2002 r. zawierające uwagi GKR PTTK w sprawie zarządzania majątkiem PTTK, nasuwające się po analizie przyczyn upadłości spółki "Inter-Wood" w Miastku:

1. Występuje pilna potrzeba przeprowadzenia wnikliwej analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek przed podejmowaniem decyzji o ich dofinansowaniu (pożyczki, kredyty). Szczególną uwagę należy zwrócić na działalność spółek, które osiągają słabe wyniki bądź przynoszą straty, na możliwości realnego zwiększenia przez nie przychodów i obniżenia kosztów, na kształtowanie się stanów zobowiązań w porównaniu z należnościami, na wysokość ponoszonych kosztów finansowych. Chodzi o to, aby podejmowane decyzje o dofinansowaniu czy też udzielaniu pożyczki lub kredytu spowodowały poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki, a nie były tylko przedłużeniem okresu do ogłoszenia upadłości. Wyżej wymieniona analiza jest również niezbędna przy zaciąganiu pożyczek z Funduszu Pracy, co miało miejsce w przypadku spółki "Inter-Wood", która zaciągnęła pożyczkę w kwocie 465 tys. zł. Pożyczki te są zazwyczaj obłożone wieloma uwarunkowaniami, których wykonanie bywa czasem bardzo uciążliwe (co dotyczyło również ww. spółki).

2. Należy prowadzić bieżącą analizę wykorzystania przyznanych środków z dotacji, pożyczek lub kredytu. Chodzi o sprawdzenie, czy środki te zostały prawidłowo wykorzystane tj. zgodnie z przeznaczeniem i jak wpłynęły na poprawę sytuacji w spółkach i oddziałach.

3. Niezbędnym jest zwiększenie przez Zarząd Główny, Zarząd Majątkiem, rady nadzorcze nadzoru nad działalnością spółek, w których zaczynają pojawiać się nieprawidłowości oraz rozliczanie prezesów zarządów spółek z ich pracy i wyników. Zainteresowanie się tymi spółkami po sporządzeniu bilansu jest działaniem opóźnionym.

4. Należy podjąć działania zmierzające do jak najszybszego uregulowania spraw w spółce "Helco" w Miastku, aby zmniejszyć ponoszone wydatki. W spółce tej zobowiązania wg stanu z dnia 31 grudnia 2001 r. wg wstępnych danych były wyższe od stanu z dnia 31 grudnia 2000 r. o 141,3%.

Główna Komisja Rewizyjna PTTK zwraca się o uwzględnienie uwag w pracy Zarządu Głównego, co może w przyszłości zapobiec występowaniu podobnych nieprawidłowości w działalności spółek, prowadzących do ich upadłości.

- pismo z dnia 20 kwietnia 2002 r. zawierające uwagi i wnioski w sprawie realizacji i wykonania uchwały budżetowej oraz sprawozdań finansowych ZG PTTK za rok 2001:

1. Dokonać wnikliwej analizy należności, w tym należności, na które utworzono rezerwy i podjęcie odpowiednich decyzji w tym zakresie.

2. Przeanalizować salda należności i zobowiązań z lat 1994-1999.

3. Przeanalizować sytuację wszystkich spółek z udziałami PTTK, które przynoszą straty i nie dokonują wpłat na działalność statutową.

4. Wzmóc nadzór nad jednostkami wchodzącymi w skład bilansu Zarządu Głównego.

5. Spowodować, aby roczne sprawozdania finansowe spółek ze 100% udziałem PTTK były przedkładane (po zatwierdzeniu przez ich walne zgromadzenia) przed przyjęciem i zatwierdzeniem zbiorczego sprawozdania finansowego ZG PTTK.

6. Zrealizować następujące zalecenia biegłego rewidenta:

 • - unormować system kontroli w sposób obejmujący całokształt działalności ZG PTTK w powiązaniu z systemem księgowości zgrupowanych jednostek,
 • - dostosować ewidencję wewnętrznych rozliczeń i rozrachunków Zarządu Głównego z jednostkami, jak również ewidencję rozliczeń dotacji do postanowień ustawy o rachunkowości.
- pismo z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie informacji o wynikach kontroli spółki "Bieszczadzkie Hotele i Schroniska PTTK" oraz uwagi GKR w tej sprawie: Zdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej Zarząd Główny powinien zobowiązać Zarząd Spółki do: 1. Opracowania aktualnego programu naprawczego ze szczególnym uwzględnieniem obniżki struktury kosztów i wydatków w trybie pilnym. 2. Wzmocnienia działania w zakresie windykacji należności. 3. Przedstawiania właścicielowi i radzie nadzorczej comiesięcznego raportu o stanie spółki. 4. Odnowienia tablic informacyjnych w obiektach i przestrzeganie prawidłowych symboli PTTK.

- pismo z dnia 10 października 2002 r. zawierające uwagi wstępne GKR do strategii gospodarczej PTTK:

1. Stworzenie z Zarządu Majątkiem profesjonalnego centrum zarządzania całością majątku Towarzystwa, a w przyszłości może nawet jednostkę zarządzającą holdingiem. Wiąże się z tym rozwiązanie ze Spółką PTTK "Tourmaco" umowy o zarząd powierniczy nad obiektami PTTK. Obiekty będące w zarządzie powierniczym spółki przekazać do Zarządu Majątkiem PTTK i do innych spółek wg klucza terenowego. Zaoszczędzone środki finansowe z wyeliminowania pośrednictwa można będzie przeznaczyć na cele programowe lub wsparcie działalności oddziałów.

2. Nieangażowanie środków finansowych w spółkach prawa handlowego, w których PTTK nie miałoby większościowych udziałów.

3. Położenie większego nacisku na współpracę wszystkich przedsiębiorstw, spółek i BORT oddziałów PTTK na terenie całego kraju na stworzenie sieci usługowej, oferującej specjalistyczny produkt dostosowany do zainteresowań i możliwości finansowych klientów.

4. Podjęcie działań w kierunku pozyskiwania z zewnątrz środków finansowych przez ZG i oddziały PTTK.

5. Urentownienie sprzedaży z działalności podstawowej, między innymi poprzez obniżkę kosztów działalności jednostek gospodarczych oraz jednostek wchodzących w skład bilansu zbiorczego ZG PTTK.

6. Wprowadzenie odpowiednio motywującego systemu wynagradzania członków zarządów spółek, uzależnionego od wypracowanego zysku.

7. Dokonanie analizy sposobu doboru oraz zasad działalności przedstawicieli ZG PTTK w radach nadzorczych spółek Towarzystwa, gdyż często brak im znajomości problematyki gospodarki rynkowej i zasad nadzoru nad działalnością zarządów spółek. Kontynuować rozpoczęte już szkolenie przedstawicieli PTTK w radach nadzorczych.

8. Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów organizacyjno-prawnych, aby jednostki gospodarcze nie pozbywały się majątku należącego do Towarzystwa, wprowadzonego jako aporty do spółek.

9. Zwiększenie dyscypliny realizacji inwestycji i ich zakończenia oraz naliczania amortyzacji.

10. Wprowadzenie zasady, że o realizacji inwestycji i remontów decyduje Zarząd Majątkiem, poza remontami bieżącymi.

11. W strategii powinno również znaleźć się wdrożenie postępowania oszczędnościowego we wszystkich jednostkach ZG PTTK.

Przyjęta strategia przyniesie efekty, jeżeli będzie konsekwentnie wdrażana, a jej przebieg analizowany na posiedzeniach prezydium i plenum Zarządu Głównego PTTK.

- pismo z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie uwag i wniosków z kontroli dokumentacji finansowej COTG w Krakowie z protokołami:

1. Wprowadzenie od 1 stycznia 2003 r. we wszystkich jednostkach PTTK, wchodzących do bilansu zbiorczego ZG PTTK, jednolitych zasad rachunkowości zatwierdzonych przez ZG PTTK (w tym planów kont syntetycznych) oraz jednolitego programu komputerowego FK.

2. Wprowadzenie we wszystkich jednostkach PTTK, począwszy od dokumentacji finansowej 2002 roku, odrębnych kont dla dotacji przedmiotowych zgodnie z podpisanymi umowami.

3. Ustalenia i przekazania w roku bieżącym do wszystkich jednostek PTTK, zajmujących się znakowaniem szlaków turystycznych jednolitych zasad rozliczania i ewidencji księgowej tych prac.

Ponadto Główna Komisja Rewizyjna PTTK wnioskuje o:

 • dokonanie przeglądu istniejących procedur realizacji i rozliczania zadań zleconych wykonywanych przez jednostki PTTK,
 • zorganizowanie szkolenia dla księgowych jednostek terenowych PTTK w zakresie prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych,
 • wprowadzenie w planie kont konta do ewidencjonowania kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (brak tej ewidencji w COTG),
 • ustalenie przez główną księgową ZG PTTK sposobu księgowania środków z budżetu ZG PTTK, przeznaczonych na realizację zadań statutowych w jednostkach wewnętrznych samobilansujących się,
 • zobowiązanie głównej księgowej COTG do niezwłocznego uzupełnienia zapisów w dokumentach źródłowych, szczególnie w raportach kasowych i w poleceniach księgowania oraz doprowadzenie do poprawy programu FK zainstalowanego w COTG, celem jego dostosowania do zgodności z ustawą o rachunkowości.

Główna Komisja Rewizyjna, realizując kontrolę bieżącej działalności Zarządu Głównego PTTK przypomina, że delegaci XV Walnego Zjazdu PTTK przyjęli do realizacji następujące wnioski zgłoszone przez GKR:

1. Konieczna jest pogłębiona analiza aktualnego stanu organizacyjnego PTTK - członkostwo, struktury organizacyjne, wewnętrzne regulaminy, które spowodowałyby zahamowanie spadku członków PTTK i likwidacji oddziałów.

2. Podjąć działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych wspólnie przez ZG i oddziały ze źródeł zewnętrznych.

3. Należy zdecydowanie na wszystkich szczeblach skupić uwagę na pracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży oraz z nauczycielami.

4. Zabiegać, aby uprawnienia nadawane przez PTTK były zrównane z innymi zawodowymi uprawnieniami w różnych dziedzinach.

5. Należy stworzyć z Zarządu Majątkiem profesjonalne centrum zarządzania całością problematyki gospodarczej Towarzystwa i rozwiązać ze Spółką Tourmaco umowy o zarząd powierniczy nad obiektami PTTK. Obiekty te przekazać do Zarządu Majątkiem PTTK i innych spółek, co znacznie poprawi wyniki ekonomiczne PTTK. Zaoszczędzone poprzez wyeliminowanie pośrednictwa znaczne środki finansowe można będzie przeznaczyć na cele programowe lub wsparcie działalności oddziałów PTTK.

6. Dokonać niezwłocznie analizy działalności zarządu i rady nadzorczej Spółki "Bieszczadzkie Hotele i Schroniska Górskie PTTK" w Sanoku pod względem racjonalności gospodarowania majątkiem Towarzystwa, zasadności zastosowanych przez Zarząd Główny dopłat do wielkości kapitału i pożyczek oraz możliwości odzyskania przekazanych środków. Problem ten powinien być rozwiązany najdalej do końca 2001 roku.

7. Należy położyć większy nacisk na współpracę wszystkich przedsiębiorstw, spółek i BORT PTTK na terenie całego kraju, poprzez stworzenie sieci usługowej oferującej specyficzny dla naszych możliwości produkt, również dla określonego pod względem zasobności kieszeni i specyfiki zainteresowań klienta.

8. PTTK powinno unikać udziału w spółkach prawa handlowego, w których nie miałoby większościowych udziałów. W większości przypadków ponosiliśmy straty w wyniku działalności gospodarczej.

9. Należy dokonać analizy sposobu doboru oraz działalności przedstawicieli PTTK w radach nadzorczych spółek Towarzystwa. Mimo przeprowadzanych szkoleń, często brak im podstawowej znajomości problematyki gospodarki rynkowej i zasad nadzoru nad działalnością zarządów spółek. Kontynuować organizowane szkolenia przedstawicieli PTTK w radach nadzorczych spółek.

10. Kontynuować porządkowanie tytułów prawnych posiadanego majątku.

11. Wprowadzić odpowiednie mechanizmy organizacyjno-prawne, aby jednostki gospodarcze nie pozbywały się majątku należącego do Towarzystwa, a wprowadzonego jako aporty do spółek.

12. Projekty umów powodujące skutki finansowe i prawne powinny być obowiązkowo opiniowane przez radcę prawnego ZG PTTK.

13. Dążyć do urentownienia sprzedaży z działalności podstawowej poprzez obniżenie kosztów działalności.

14. Opracować strategię stabilizacji działania PTTK poprzez właściwe zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

15. Dążyć do wzrostu przychodów własnych, w tym ze spółek, w których PTTK posiada udziały.

16. Spowodować przyspieszenie terminu składania rozliczeń finansowych spółek z udziałem kapitału PTTK, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie, przed przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego ZG PTTK.

GKR, wyciągając wnioski z dotychczasowych kontroli uważa, że zarządzanie majątkiem PTTK musi być profesjonalne, a nie społeczne i musi być w strukturze wewnętrznej PTTK. Budżet ZG PTTK opiera się na wpływach z jednostek PTTK: OZGT w Krakowie i Zarządu Majątkiem, z wpłat statutowych spółek otrzymujemy tylko 3%. Należałoby doskonalić funkcjonowanie Zarządu Majątkiem, a nie zmieniać struktury, bo to również kosztuje. Na początku kadencji Główna Komisja Rewizyjna, ustalając zadania dla poszczególnych członków GKR, przydzieliła każdemu współpracę z komisjami rewizyjnymi oddziałów wg województw.

Opiekunami oddziałowych komisji rewizyjnych są:

 1. Stanisław Dygasiewicz - kujawsko-pomorskie
 2. Jan Gorczyca - małopolskie
 3. Tadeusz Sobieszek - lubelskie
 4. Maria Balcerzak  - mazowieckie (część południowa)
 5. Jan Bogucki - pomorskie i warmińsko-mazurskie
 6. Marian Chudy - wielkopolskie i lubuskie
 7. Beata Dziduszko - podkarpackie
 8. Ryszard Koziara - podlaskie
 9. Marian Dziwok - śląskie
10. Edward Jabłoński - łódzkie
11. Bogdan Komorowski - świętokrzyskie
12. Andrzej Kudlaszyk - zachodniopomorskie
13. Władysław Mianowski - dolnośląskie
14. Andrzej Michalik - opolskie
15. Jerzy Raczek - Warszawa i płn. część mazowieckiego.

GKR opracowała Wzorcowy Regulamin Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Koła (Klubu) PTTK, który jest wydrukowany i zostanie rozesłany do oddziałów dla wszystkich członków komisji rewizyjnych oraz władz.

Główna Komisja Rewizyjna PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT