PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Opóźniających się członków PTTK zapraszamy do siedzib zarządów oddziałów, kół i klubów PTTK w celu wymiany starej legitymacji na nową legitymację członka zwyczajnego PTTK - jednocześnie kartę rabatową PTTK

Legitymacja !!!


W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym trwa wymiana starych legitymacji członka zwyczajnego PTTK na nowe - jednocześnie karty rabatowe PTTK. 31 marca 2002 r. minął okres przejściowy, w którym obowiązywały stare i nowe legitymacje członka PTTK.

Od 1 kwietnia 2002 r. jedynym dokumentem identyfikującym przynależność członka zwyczajnego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i umożliwiającym równocześnie korzystanie z rabatów handlowych, wynikających z karty rabatowej PTTK, jest więc nowa legitymacja członka PTTK, pełniąca jednocześnie funkcję karty rabatowej PTTK.

Zarządy większości oddziałów PTTK oraz kół i klubów PTTK, w których bezpośrednio zrzeszają się członkowie PTTK, dołożyły wiele starań, by wymiana legitymacji członkowskich przebiegała sprawnie oraz by w ich jednostkach nie nastąpiło znaczące zmniejszenie liczebności zrzeszonych członków PTTK, które zwykle towarzyszy tak trudnym do realizacji przedsięwzięciom, jakim jest z całą pewnością wymiana legitymacji. Wg danych na dzień 15 listopada 2002 r., o ilości pobranych przez oddziały PTTK z biura Zarządu Głównego PTTK nowych legitymacji członka zwyczajnego PTTK - jednocześnie kart rabatowych PTTK, a przede wszystkim wykupionych znaczków hologramowych - stanowiących potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2002, sądzić należy, że około 71 tys. członków PTTK dokonało już bądź jest w trakcie załatwiania wymiany starej legitymacji członka PTTK na nową, co stanowi 85% ogólnego stanu członków Towarzystwa z opłaconą składką za rok 2001.

Za wysiłek i działania, które pozwoliły osiągnąć dotychczasowe wyniki Zarząd Główny PTTK serdecznie dziękuje wszystkim zarządom oddziałów PTTK, kół i klubów PTTK.

Zarząd Główny PTTK zwraca się do wszystkich osób, które w dniu 31 grudnia 2001 r. były członkami PTTK i miały opłaconą składkę członkowską za rok 2001, a nie dokonały jeszcze, z różnych przyczyn, wymiany starej legitymacji na nową - jednocześnie kartę rabatową PTTK i nie opłaciły składki członkowskiej za 2002 rok (24 zł - normalna, 12 zł - ulgowa), by dokonały wymiany legitymacji i opłaty składki możliwie najszybciej - najpóźniej jednak do 31 marca 2003 r., ponieważ do tego terminu zachowują ważność swojej przynależności do PTTK.

Po 31 marca 2003 r. wszyscy opóźniający się podlegać będą postanowieniom art. 16 ust. 1 pkt 2 Statutu PTTK mówiącym, że utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje między innymi w przypadku "skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego".

Pragniemy jednocześnie poinformować, że osobom skreślonym z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok 2002 do 31 marca 2003 r., zgodnie ze Statutem PTTK członkostwo będzie mogło być przywrócone dopiero po opłaceniu zaległej składki za rok 2002 oraz składki członkowskiej za rok 2003, która zgodnie z uchwałą ZG PTTK Nr 68/XV/2002 z 12 października 2002 roku wynosi: 28 zł - normalna, 14 zł - ulgowa. Ponadto osoby korzystające z przywrócenia członkostwa ponosić będą dodatkową opłatę za legitymację wynoszącą 2 zł.

Apelujemy więc do wszystkich członków PTTK, którzy nie wypełnili dotychczas statutowych obowiązków wynikających z przynależności do PTTK, o nawiązywanie kontaktów z zarządami macierzystych oddziałów PTTK, kół i klubów w celu dopełnienia podstawowych obowiązków członka PTTK.

Do zarządów oddziałów PTTK, kół i klubów PTTK zwracamy się z prośbą, by ustaliły i podały do wiadomości członków PTTK dodatkowe dni i godziny dyżurów w siedzibach swoich jednostek, a tym samym umożliwiły wszystkim zainteresowanym dokonanie wymiany starej legitymacji członka PTTK na nową - jednocześnie kartę rabatową PTTK oraz wniesienie opłat z tytułu składki członkowskiej.

Dodatkowo podajemy, że:

- legitymacja członka PTTK - jednocześnie karta rabatowa PTTK, z opłaconą składką członkowską za rok 2003 zachowuje ważność do 31 marca 2004 roku,

- uchwała ZG PTTK Nr 68/XV/2002 określająca wysokość składki członkowskiej na rok 2003 oraz zarządzenie sekretarza generalnego ZG PTTK w sprawie realizacji tej uchwały przekazane zostały przez biuro ZG PTTK, w nakładzie zabezpieczającym potrzeby kół-klubów PTTK za pośrednictwem zarządów oddziałów PTTK, wysyłką dokonaną na przełomie października i listopada br.

Halina Mankiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT