PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Wojewódzkie porozumienia oddziałów PTTK potrzebne Towarzystwu


Już cztery lata działają wojewódzkie porozumienia oddziałów PTTK (w województwie śląskim i wielkopolskim dłużej) i choć przyjęły one różne nazwy, formy i struktury, to wszystkie wspomagają i integrują oddziały PTTK, podstawowe ogniwa działalności Towarzystwa, wokół realizacji celów i zadań programowo-organizacyjnych i gospodarczych Towarzystwa.

Są naturalnym i potrzebnym pomostem łączącym Zarząd Główny z oddziałami, zapewniają szybszy i pełniejszy przepływ informacji, często też służą opinią i pomocą w rozwiązywaniu nasilających się o ostatnim okresie trudnych spraw powstałych najczęściej na tle działalności organizacyjnej i gospodarczej oddziałów. W okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej wojewódzkie porozumienia spełniły oczekiwania Zarządu Głównego PTTK, organizując regionalne konferencje oddziałów PTTK, na których wybrano najlepszych działaczy z oddziałów (jakimi dysponowało PTTK w województwie) delegatami na XV Walny Zjazd Towarzystwa oraz kierując pod adresem Zjazdu wiele znaczących, wspólnie wypracowanych stanowisk wniosków i postulatów. Potwierdziły też, że podjęte działania integracyjne były w Towarzystwie powszechnie oczekiwane i potrzebne, a ich widocznym efektem było umocnienie pozycji PTTK we wszystkich województwach i lepsza współpraca PTTK z władzami wojewódzkimi.

Chociaż przynależność oddziałów PTTK do wojewódzkich porozumień nie jest obligatoryjna, to ok. 86% oddziałów działa w ramach porozumień.

Wspólnie podejmowanych przedsięwzięć można odnotować wiele, a wśród nich takie jak:

 • wydawanie skoordynowanego na szczeblu wojewódzkim kalendarza imprez turystycznych,
 • organizowanie szkoleń dla kadry programowej,
 • wspólne działanie w programowaniu i znakowaniu szlaków turystycznych,
 • przeprowadzanie na szczeblu wojewódzkim takich przedsięwzięć programowych, jak Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, konkursy krasomówcze dla dzieci i młodzieży, Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę",
 • podejmowanie wspólnych działań mających na celu promowanie Towarzystwa w regionie, a także promowanie ofert programowych oddziałów na ogólnopolskich targach turystycznych.

Wiele jest jeszcze do zrobienia w ramach wspólnego działania. Przed nami plenum Zarządu Głównego PTTK w sprawie oddziałów. By podjąć właściwe zadania kierunkowe, należy postawić właściwą diagnozę. Trzeba możliwie szybko przygotować inwentaryzację sfer działalności oraz potencjału kadrowego, programowego i ekonomicznego oddziałów. Podstawą przyjmowania w tej mierze rozwiązań powinno być odpowiedzialne, wzajemne partnerstwo oddziałów i Zarządu Głównego. Należy stworzyć materialne przesłanki do systemowej pomocy oddziałom, a jednocześnie zlikwidować fikcje w ich funkcjonowaniu. Należy w poszczególnych województwach przeanalizować możliwości połączenia się słabszych oddziałów z silniejszymi, a także możliwość przekształcenia niektórych oddziałów PTTK w koła lub kluby. Zarząd Główny PTTK bardzo liczy na wiedzę i pomoc wojewódzkich porozumień w rozwiązywaniu tych problemów.

Zarząd Główny PTTK, tak jak w latach poprzednich, wspiera działalność wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK. Przewodniczący wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK z województw, z których w składzie Zarządu Głównego nie ma przedstawicieli, od początku bieżącej kadencji Władz Naczelnych Towarzystwa, uczestniczą w posiedzeniach plenarnych Zarządu Głównego PTTK, co umożliwia im nie tylko bezpośredni wpływ na podejmowane przez ZG PTTK decyzje, lecz także na szybsze przenoszenie tych decyzji na teren swojego województwa. Funkcjonowanie jednostek regionalnych, tworzonych przez oddziały z terenu województwa, zostało znacząco umocowane poprzez powierzenie im odpowiedzialnych zadań wyszczególnionych w Art. 53 Statutu PTTK.

Do zadań tych należy:

 1. reprezentacja PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 2. integracja i koordynacja działalności oddziałów,
 3. inspirowane, inicjowanie i wspomaganie działalności programowej i gospodarczej oddziałów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
 4. udzielanie pomocy oddziałom w realizacji ich zadań statutowych,
 5. podejmowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny lub oddziały.

Szczegółowe zakresy i tryb działania jednostek regionalnych - wojewódzkich, określają ich regulaminy ustalone przez oddziały tworzące te jednostki i zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK. Oddziały PTTK z ośmiu województw ustaliły już regulaminy powołanych przez siebie wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK, a Zarząd Główny PTTK regulaminy te zatwierdził.

Regulaminy działania mają zatwierdzone:

 • Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Bronisław Zathey,
 • Sejmik Prezesów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu przewodniczy Henryk Miłoszewski,
 • Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK, któremu przewodniczy Czesław Woźniak,
 • Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, któremu przewodniczy Wojciech Koprowski,
 • Wojewódzkie Porozumienie Oddziałów PTTK Śląska Opolskiego, któremu przewodniczy Lucjusz Bilik,
 • Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK, któremu przewodniczy Stanisław Polański,
 • Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, której przewodniczy Roman Bargieł,
 • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, której przewodniczy Marian Chudy.

Z informacji przekazanych do Biura ZG PTTK wynika, że prace nad regulaminami są zaawansowane w pozostałych (opóźniających się) województwach, liczymy więc, że na plenum ZG PTTK 14 grudnia br. procedura zatwierdzania regulaminów poszczególnych wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK przez Zarząd Główny PTTK zostanie zakończona, a same wojewódzkie porozumienia będą mogły skoncentrować się na realizacji zadań, które na siebie przyjęły.

Liczymy także, że wojewódzkie porozumienia włączą się do realizacji Uchwały ZG PTTK w sprawie oddziałów PTTK, która zostanie podjęta podczas grudniowych, plenarnych obrad Zarządu Głównego PTTK.

Wyrażamy także przekonanie, że zakończone wybory do władz samorządowych wykorzystane zostaną przez wojewódzkie porozumienia oddziałów PTTK do nawiązania kontaktów z nowo wybranymi władzami oraz do zaprezentowania dorobku i potrzeb PTTK.Wojewódzkie porozumienia oddziałów PTTK są otwarte na wszystkie oddziały, które zdecydują się na wspólne działania.

Halina Mankiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT