PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

12 października 2002 roku Zarząd Główny PTTK podjął decyzję o konieczności organizacji plenum ZG PTTK nt. sytuacji oddziałów PTTK. Plenum odbędzie się 14 grudnia 2002 r. w Warszawie

Plenum ZG PTTK nt. sytuacji oddziałów PTTK


1. Oddziały spełniają w naszym Towarzystwie rolę szczególną. Wynika to z tradycji i ich usytuowania w systemie programowo-organizacyjnym PTTK. Jako jedyne z jednostek organizacyjnych PTTK posiadają osobowość prawną. Różny jest zasięg terytorialny ich działania, wielkość i charakter składu członkowskiego, potencjał kadrowy oraz potencjał gospodarczy.

2. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek liczby oddziałów naszego Towarzystwa: w statystyce w 1998 roku figurowało 419 oddziałów

 1999 roku   393 oddziały
 2000 roku   374 oddziały
 2001 roku   363 oddziały
 2002 roku   363 oddziały

W ciągu pięciu lat nastąpiło zmniejszenie o 13,36 %. Należy się spodziewać, że w br. odnotujemy kolejne zmniejszenie liczby oddziałów o 10%.

3. Obecnie (w 2002 roku) mamy:

 • 27 oddziałów poniżej 50 członków
 • 170 oddziałów od 51 do 150 członków
 • 84 oddziały od 151 do 300 członków
 • 32 oddziały od 301 do 500 członków
 • 20 oddziałów od 501 do 900 członków
 • 19 oddziałów powyżej 900 członków

4. Bardzo ciekawa jest geografia rozmieszczenia oddziałów i obraz ich aktywności programowej. W obecnej statystyce w poszczególnych województwach odnotowujemy następujący stan oddziałów (tabela 1). Należy podkreślić, że nasze oddziały znajdują się 168 powiatach ziemskich i 62 powiatach miejskich. Różne formy wzajemnej pomocy oddziałów i ich programowej integracji, jak dotychczas, służą tylko likwidacji ewidentnych słabości, są natomiast niewystarczające do tworzenia wspólnej siły.

5. O ile generalnie możemy stwierdzić, że jesteśmy stowarzyszeniem o dużym procencie kadry, tj. 26,3 % wszystkich członków stanowi kadra programowa, to zróżnicowanie potencjału kadrowego naszych oddziałów jest ogromne:

 • 104 oddziały (tj. 28,7%) dysponują ponad 30% kadrą,
 • 42 oddziały (tj. 11,6%) dysponuje zaledwie 10% kadrą.

Brak właściwych regulacji prawnych odpowiednio sytuujących pozycję kadry będzie powodował osłabienie pozycji oddziałów.

6. Stan kadry przedkłada się na liczbę imprez turystyki kwalifikowanej i ich uczestników:

 • - 76 oddziałów (tj. 20,9%) organizuje rocznie ponad 100 imprez, tj. średnio dwie imprezy tygodniowo,
 • - 152 oddziały (tj. 41,9%) organizuje do 24 imprez rocznie, tj. średnio 2 imprezy miesięcznie.

ZG PTTK nie dysponuje odpowiednią statystyką i wykonaną na tej podstawie analizą składu zarządów oddziałów. Generalnie jest to w ogromnej większości kadra o dużym doświadczeniu i przynajmniej kilkunastoletnim stażu pracy w zarządzie.

7. Stawiana na kolejnych Zjazdach PTTK teza o konieczności Sprawy organizacyjne "uklubowienia" życia Towarzystwa wymaga zestawienia ze decydowanie małą liczbą klubów, obejmujących 26,2% członków (tabela 2). Trzeba odpowiedzi na pytanie, na ile kluby dobrze się czują w Towarzystwie?

8. Działalność gospodarczą prowadzą 264 oddziały, tj. około 73% oddziałów PTTK. Niepełna jest nawet ogólna wiedza o bazie turystycznej, którą dysponują oddziały. Z pewnością własną bazą turystyczną dysponuje 37 oddziałów PTTK. Geograficznie przedstawia to tabela 3. Z zestawienia wynika, że oddziały bezpośrednio dysponujące majątkiem znajdują się głównie w północnej części Polski. Oddziały karpackie, które w przeszłości dysponowały własną bazą, uczestniczą w zarządzaniu obiektami przez naszą Spółkę "Karpaty". Stan bazy oddziałów wymaga głębszej analizy. Generalnie jest to z małymi wyjątkami baza zdekapitalizowana, której głównym i ważnym atutem jest jej położenie.

9. Relatywnie duże jest zadłużenie oddziałów wobec ZG PTTK i jego Zarządu Majątkiem. Wynosi ono z tytułu rozrachunków z ZG, udzielonych pożyczek z funduszu gwarancyjnego oraz z rozrachunków ZM łącznie 1.393.485,91 zł. Zadłużone oddziały tylko w niewielkiej ilości spłacają zadłużenia, 36 oddziałów z tytułu rozrachunków i 4 z tytułu udzielonych pożyczek. Ponadto wobec Oddziału PTTK "Mazowsze", sprzedającemu materiały statutowe (książeczki i znaczki), zadłużonych jest około 40 oddziałów. Wynika to przede wszystkim ze słabej kondycji gospodarczej oddziałów.

10. W ostatnim okresie kryzys gospodarczy lub spowodowane różnymi przesłankami trudności finansowe przeżywało 50 oddziałów. Słabości ujawniane są zdecydowanie za późno. Coraz częściej kadra społeczna zgłasza brak zainteresowania odpowiedzialnością za sprawy gospodarcze. Wpływa na to Krajowy Rejestr Sądowy i prawna odpowiedzialność, wyniki i sytuacja gospodarcza.

11. Z propozycji uczestnictwa w Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK skorzystało 37 oddziałów. Z ofert wspólnej prezentacji w internecie 21 oddziałów. W przygotowanym przez ZG PTTK katalogu ofert swoje propozycje przedstawiły 32 oddziały. W szkoleniu kadry statutowej i BORT-owskiej w latach 1998-2001 uczestniczyły 623 osoby z oddziałów PTTK.

12. Przyszłość Towarzystwa zależy od przyszłości oddziałów. Pytania o ich obecną i przyszłą kondycję to pytania o rzeczywistą przyszłość Towarzystwa we wszystkich jego wymiarach. Samo towarzyszenie oddziałom i dotychczasowe formy pomocy nie są w tym kontekście wystarczające. Konieczny program musi bezwzględnie uwzględniać rodzące się obecnie przesłanki.

***

Dla przygotowania plenum powołano zespół pod przewodnictwem Lecha Drożdżyńskiego - wiceprezesa ZG PTTK. W skład zespołu weszli: Andrzej Gordon - sekretarz generalny ZG PTTK, Roman Bargieł - członek prezydium ZG PTTK, Jerzy Kapłon - członek prezydium ZG PTTK, Ryszard Mamenas, Henryk Miłoszewski, Tadeusz Martusewicz, Celina Serwin, Jolanta Śledzińska, Agnieszka Wałach, Edmund Zaiczek - członkowie ZG PTTK oraz Eugeniusz Frank - przewodniczący Zespołu ZG PTTK ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów, Halina Mankiewicz - sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych, Cecylia Szpura - główny księgowy ZG PTTK, Wojciech Koprowski - przewodniczący Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Marian Czyżewski - przewodniczący Rady Programowej ROP w Gdańsku, Marian Jurak - przewodniczący Regionalnej Rady Programowej Oddziałów Warmia-Mazury, Bronisław Zathey - przewodniczący Porozumienia Oddziałów Województwa Dolnośląskiego.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT