PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Rodzinny Rajd Samochodowy po ziemi lubuskiej


Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim zorganizował 3 sierpnia 2002 r. "Rodzinny Rajd Samochodowy po Ziemi Lubuskiej". Na rajd przybyło 12 załóg, w tym załogi z Gubina, Krosna Odrzańskiego, Klubu Motorowe­go "KRAJ" z Sulechowa. Razem 40 uczestników, którzy pokonali łącznie 120 km. Trasa rajdu przebiegała z Krosna Odrzańskiego przez Radomicko, Gęstowice, Cybinkę, Białków, Kłopot, Rąpice, Rybaki, Maszewo, Korczyców, Skórzyn, Budachów do Bytnicy.

Rajd rozpoczęto uroczystym otwarciem przed Urzędem Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, którego dokonali sekretarz UMiG Bogdan Szczepaniak oraz przedstawiciel starostwa Andrzej Bryszewski. Następnie załogi samochodowe udały się na trasę, która przebiegała z Krosna Od­rzańskiego do Cybinki, gdzie burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Lewczyk przed­stawił walory turystyczne, zachęcając do odwiedzania tej miejscowości. Uczestnicy rajdu złożyli kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich poległych w cza­sie II wojny światowej.

Przemieszczając się po trasie rajdu w miejscowości Kłopot zwiedzono skupisko bociana, a następnie uczestnicy rajdu udali się na zniszczony most na rzece Odrze, który przed II wojną światową łączył miejscowość Kłopot z niemieckim miastem Eisen-huttenstadt. Dalej przez miejscowość Rybaki i skrzyżowanie Lubogoszcz - Skórzyn zatrzymano się przy kamieniu, gdzie oznaczony jest 15. południk. W tym miejscu komandor rajdu, a jednocześnie przewodnik Józef Cieślak przedstawił historię południka, a zarazem plany związane z tym miejscem. Przy pięknej słonecznej pogodzie zmotoryzowani turyści przez malownicze lasy lubuskie udali się do miejscowości Bytnica, gdzie uro­czyście powitał uczestników wójt Urzędu Gminy Zdzisław Krugliński. W tej miejscowości organizatorzy rajdu przygotowali dla uczestników konkurencję pn. "zmiana koła samochodowego", w której zwyciężyła załoga Marii Karpińskiej z Sulechowa przed załogą Jana Moździerza z Sulechowa i Zenona Pilarczyka z Gubina.

W konkursie "Znam przepisy ruchu drogowego" najlepszą okazała się załoga Remigiusza Kucharskiego z Krosna Odrzańskiego, drugie miejsce zajęła załoga Jana Moździerza z Sulechowa, a trzecie załoga Marii Karpińskiej z Sulechowa.

Nie sposób byłoby pominąć znajomości ziemi lubuskiej wśród uczestników rajdu, w związku z tym organizatorzy opracowali test pt. "Znam ziemię lubuską". Rewelacyjną znajomością regionu wykazała się załoga Zenona Pilarczyka Gubina przed załogą Mirosława Wróbla i załogą Jana Moździerza z Sulechowa. Zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczono nagrody rzeczowe ufundo­wane przez sponsorów: burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie, starostę powiatu krośnieńskiego, wójta urzędu gminy Bytnica, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Woj­skowy Oddział PTTK oraz sklep motoryzacyjny Piotra Klichowicza. W generalnej klasyfikacji zwyciężyła załoga Marii i Stanisława Karpińskich z Klubu Motorowego "KRAJ" Sulechów, która otrzymała od burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie puchary. Wręczył je komandor rajdu Józef Cieslak.

W gościnnej miejscowości Bytnica władze gminy zorganizowały ognisko, gdzie pieczono kiełbaski i biesiadowano do godzin wieczornych.

Uczestnicy rajdu wyrażali zadowolenie z organizacji rajdu i dziękowali organizatorom za stworzoną możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego: komandorowi rajdu Józefowi Cieslakowi, Ryszardowi Kurylczukowi, Danucie i Joachimowi Cierpiszom, Edycie Lichtańskiej oraz Janowi Muńko.

Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK dziękuje wszystkim sponsorom oraz władzom Cybinki i Bytnicy za pomoc udzieloną w organizacji Rodzinnego Rajdu Samocho­dowego po ziemi lubuskiej.

Jan Muńko

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT