PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

"Zawadówka 2002"


W dniach 20-23 września 2002 r. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie był organizatorem IV Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem l. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego "Zawadówka 2002". Miejscem rozpoczęcia rajdu był pomnik-czołg w Sawinie.


Goście Rajdu witani przez komandora Witolda Klizę

W uroczystości rozpoczęcia czwartej edycji rajdu udział wzięli przedstawiciele władz gminy Sawin, powitani przez komandora Witolda Klizę: przewodniczący Rady Gminy Hubert Wiciński, długoletni członek PTTK i jednocześnie kustosz Izby Tradycji l. KPanc. WP oraz wójt gminy Andrzej Mazur. Po zapaleniu zniczy uczestnicy udali się na trasę rajdu, która prowadziła przez miejscowości w Pagórach Chełmskich, w których formowano i stacjonowały jednostki wojskowe wchodzące w skład l. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.


Uczestnicy rajdu przy pomniku-czołgu w Sawinie

W rajdzie wzięło udział 168 uczestników, a największą grupę stanowiła młodzież szkolna - członkowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK, działających przy szkołach podstawowych w Chełmie, Brzeźnie, Dubience i Wólce Okopskiej. Podczas rajdu zwiedzano Poleski Park Narodowy, w którym podziwiano unikalną roślinność wodną i bagienną, spacerując ścieżkami przyrodniczymi.

Na zakończenie imprezy przy ognisku i posiłku turystycznym przeprowadzono konkursy z wiedzy o regionie, o ochronie przyrody, udzielania pierwszej pomocy medycznej, topograficzny, przyrodniczy i piosenki turystycznej. W konkursie wiedzy o regionie zwyciężył Marcin Kowalski z Wólki Okopskiej, w konkursie o ochronie przyrody pierwsze miejsce zajęła Ilona Hipsz z Brzeźna, w konkursie udzielania pierwszej pomocy medycznej najlepszą okazała się Ewa Niemczuk z Wólki Okopskiej, w konkursie przyrodniczym pierwsze miejsce zajęła Marta Stelmaszczuk z Wólki Okopskiej, najlepszą wiedzą w konkursie topograficznym wykazał się Piotr Szalewicz z Brzeźna, natomiast w konkursie piosenki turystycznej pierwsze miejsce zajęła Justyna Łazor z Wólki Okopskiej.

Na wyróżnienie zasługują małe śpiewaczki ze szkoły podstawowej nr 5 w Chełmie: Olga Mojsym, Kasia Krop i Karolina Kmieć, które otrzymały dużo braw od uczestników rajdu i nagrodę specjalną. Nagrody turystyczne ufundował wójt Gminy Sawin Andrzej Mazur, a w jego imieniu nagrody wręczała dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Lucyna Wrzosek.

Podczas rajdu zdobywano punkty na Odznakę Turystyki Pieszej, Odznakę "Turysta-Przyrodnik PTTK" oraz regionalną odznakę krajoznawczą "Ziemi Chełmskiej".

Zofia Nycz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT