PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Andrzej Machciński


4 września 2002 r. zmarł Andrzej Machciński - znany w Luboniu i poza jego granicami działacz turystyczny. Urodził się 21 czerwca 1930 r. w Po­znaniu. Działalność turystyczną rozpoczął w roku 1966 w Inowrocławiu, potem dzia­łał w Poznaniu i Luboniu. W Luboniu współtworzył Oddział PTTK i Koło "Lubonianka". Był organizatorem wycieczek i rajdów o tematyce przyrodniczej, szcze­gólnie dla młodzieży. Jako wszechstronny działacz był przodow­nikiem turystyki gór­skiej, turystyki pieszej, instruktorem krajo­znawstwa polski, in­struktorem ochrony przyrody i opiekunem przyrody. W Oddziale PTTK w Luboniu peł­nił nieprzerwanie (od 1980 r.) funkcję członka zarządu, był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody. Jego działalność turystyczna zataczała sze­rokie kręgi. W latach 1986-91 był człon­kiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, w okresie 1985-91 - człon­kiem Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskie­go PTTK. Od 1993 r. przewodniczył Ko­misji Ochrony Przyrody przy Wielko­polskiej Korporacji Oddziałów PTTK, a od 1995 r. był członkiem Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. W ramach swojej działalności prowadził też szkolenia dla młodzieży: "Turystyka na obszarach chronionych".

Za społeczną działalność w Oddziale PTTK w Luboniu był wyróżniony: Srebr­nym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Honorową Odznaką "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego", Honorową Odznaką m. Poznania, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Odznaką "Za Zasługi dla Turystyki", Honorowym Dyskiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wo­jewódzkiego w Pozna­niu, Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz wieloma medalami i dyplomami.

Środowisko turystyczne straciło oddanego i cenionego działa­cza popularyzującego ochronę przyrody oraz dobrego organizatora.

Eugeniusz Kowalski
Wieści Lubońskie 9/2002

Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego Polskiego TowarzystwaTurystyczno-Krajoznawczego żegna swojego Kolegę Andrzeja Machcińskiego zmarłego 5 września 2002 roku. Swoją wieloletnią obecność w komisji - jako jej sekretarz - zaznaczył pracą pełną zapału i energii. Co można o Nim powiedzieć? Odpowiedzialny, koleżeński, lojalny, uczciwy i sprawiedliwy. Niestrudzony w swoich działaniach dla ochrony przyrody ojczystej. Był inicjatorem wielu działań na rzecz ochrony przyrody: organizowania imprez, szkoleń, publikacji, propagowania wiedzy o przyrodzie i PTTK. Był nauczycielem i oddanym wychowawcą turystów w środowisku przyrodniczym. Z największym przejęciem podejmował się załatwiania wszystkich spraw, zarówno drobnych, jak i wielkich. Zawsze konsekwentnie i operatywnie wykonywał wszystkie zadania. Nam pozostawił jednak najtrudniejsze zadanie: pożegnanie. Jak możemy podziękować Ci za Twój trud, koleżeńskość - tylko naszą pamięcią, w której pozostaniesz na zawsze. W kronikach i w naszych sercach. W uznaniu Twoich niepodważalnych zasług, rekomendujemy Cię Drogi Kolego na kolejną, tym razem wieczną kadencję w Komisji Ochrony Przyrody.

Alicja Gotowt-Jeziorska, Jolanta Czapiga, Janina Góra,
Jadwiga Kuśmierek, Piotr Dąbrowski, Stanisław W. Gdula,
Henryk Hadasz, Ryszard Kapuściński, Stefan Warzyński,
Andrzej Wąsikowski, Krzysztof Wolfram, Mariusz Zielonka,
Kazimierz Kaliszuk i Czesław Okołów

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT