PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Tadeusz Kotwica


Urodził się 12 kwietnia 1958 r. w Gdańsku. Z wykształcenia geograf, absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo pracował w Biurze Planowania Przestrzennego w Gdańsku (1981-1983), zaś w roku 1983 związał się ze szkolnictwem, podejmując obowiązki nauczyciela geografii w szkole podstawowej nr 10 w Sopocie.

Jednym z pierwszych działań stało się powołanie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego "Rajdowniczek", którym opiekował się nieprzerwanie do przedwczesnego odejścia na szlak wiecznej wędrówki. Równocześnie - wraz z wychowankami - wstąpił w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Aktywność w pracy z młodzieżą i uzyskiwane efekty spowodo­wały powołanie Go do składu Komisji Młodzieżowej ZW PTTK w Gdańsku (1985) i wyboru do zarządu Oddziału PTTK w Sopocie (1986), z równoczesnym po­wierzeniem obowiązków członka prezydium ZO. Wiosną 2001 r. wybrany zo­stał wiceprezesem oddziału ds. programowych. Od 1989 r. przewodniczył Regionalnej Radzie ds. Młodzieży Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Gdańsku.

Legitymował się uprawnieniami przodownika turystyki pieszej II° i instrukto­ra krajoznawstwa Polski, będąc czynnym w obu dziedzinach. Był też członkiem referatu weryfikacyjnego OTP przy O. PTTK w Sopocie. Szczególnie aktywny jako organizator szkolnych wycieczek i obozów wędrow­nych zyskał sympatię wychowanków i grona pedagogicznego. Czynnie uczestniczył w organizacji imprez dla młodzieży w macierzystym oddziale, a także w regionie. Był współtwórcą i niestrudzonym organizatorem zawsze atrakcyj­nych 14. Sopockich Zlotów SKKT-PTTK. Od 2002 r. ów zlot, uchwałą zarządu oddziału z 5 czerwca 2002 r., będzie Memoriałem im. Tadeusza Kotwicy. W 2001 r. był komendantem Centralnego Finału Ogólnopolskiego Młodzieżo­wego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, zyskując sympatię uczestniczącej młodzieży i jej opiekunów. Jego wychowankowie uczestniczyli z powodzeniem w finałach Ogólnopolskie­go Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego czy Konkursu Krasomówczego.

Z grona Jego wychowanków wywodzi się część władz Oddziału PTTK im. dr. Aleksandra Majkowskiego trzech już kadencji. Za oddanie młodzieży i ideom Towarzystwa uhonorowany został złotą Honoro­wą Odznaką PTTK (1997) oraz odznakami "Zasłużony Działacz Turystyki" (1990) i "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" (2000). Zmarłego 3 maja 2002 r. pożegnaliśmy w pogodny majowy dzień (7.05.2002 r.) na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. W uroczystości liczny udział wzięli Jego uczniowie, wychowankowie lat minionych, rodzice, nauczyciele i brać turystyczna Pomorza. Nad grobem pochyliły się sztandary szkoły, w któ­rej przepracował blisko 20 lat i Oddziału PTTK w Sopocie.

Wbrew przeświadczeniu, że nie ma ludzi niezastąpionych, tę bolesną lukę bę­dzie niesłychanie trudno wypełnić.

Jan Bogucki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT