PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Szpitalnicy w Łagowie,
czyli spotkanie lekarzy klubowych KDP


Tegoroczne spotkanie Stowarzyszenia Lekarzy Klubowych KDP ZG PTTK odbyło się w Łagowie, nomen omen są to dawne ziemie zakonu Joannitów. Ich pełna nazwa brzmi: Suwerenny Rycerski Zakon SZPITALNIKÓW Świętego Jana Jerozolimskiego, zwanego maltańskim.

Nasi szpitalnicy (powołani przecież do opieki nad nami - nurkami) zbierają się co roku już od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy jednak na miejsce swojego zlotu wybrali ziemię lubuską. Tradycją zlotu jest szeroko pojęta wymiana poglądów na tematy dotyczące wszystkiego na styku nurkowania amatorskiego i zdrowia nurka. W tym roku spotkanie poświęcone jest problemom nurkowań amatorskich z użyciem sztucznych mieszanin oddechowych i nurkowań dzieci. Przy tak rozległych zagadnieniach nie może dziwić fakt, że czas na wykłady i dyskusje (jeden pełny dzień) jest zdecydowanie zbyt krótki. Podniosły się więc głosy o zmianie formuły spotkań. Więcej prelekcji i dyskusji kosztem nurkowania, przy jednoczesnym wydłużeniu spotkania o jeden dzień. Jak będzie w przyszłym roku, jeszcze nie wiadomo, ale będzie dobrze.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 40 uczestników, którzy mieli przyjemność wysłuchania czterech prelekcji. Pierwszy wystąpił Grzegorz Czernek, przedstawiając nowy program szkolenia trymiksowego w ramach KDP/CMAS. Coraz częściej można spotkać nad jeziorem nurka z butlami wypełnionymi nitroksem czy trymiksem, ale niestety, równie często takiego z "miksem" w… głowie i to nie do końca wiadomo, jakim. Prawdopodobieństwo wypadku w trakcie tzw. nurkowań technicznych jest znacznie większe, a w przypadku nurków niedoświadczonych wręcz pewne. Stąd gruntowna znajomość tego tematu wśród lekarzy klubowych jest nie tylko potrzebą chwili, ale również stanowi istotny element profilaktyki tych wypadków. Kolejnym mówcą był dr Zdzisław Sićko. Krzysztof Kuszewski przedstawił projekt karty badań płetwonurka młodocianego i to było drugim ważnym tematem spotkania.

Nurkowanie dzieci i ograniczenia z nim związane. Szczegółowo przedyskutowano zasady kwalifikowania zdrowotnego dzieci z omówieniem zaproponowanego wzoru karty badań dziecka-płetwonurka. Zwrócono szczególną uwagę na posiadanie odpowiednio wysokich kwalifikacji przez kadrę instruktorską realizującą program szkolenia dla dzieci oraz współpracę instruktora z lekarzem klubowym w trakcie prowadzonego szkolenia. Być może dzisiaj nurkowania dzieci nie można nazwać najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale musimy pamiętać o tym, że podobnie, i to wcale nie tak dawno, było z nurkowaniem niepełnosprawnych. Teraz jest HSA Polska i coraz prężniej rozwijające się kluby zrzeszające nurków niepełnosprawnych.

Dopełnieniem części teoretycznej spotkania w Łagowie była dyskusja na temat działalności lekarzy klubowych w roku 2002, w klubach płetwonurków i centrach nurkowych zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju. Ta część programu stanowi już stały element spotkań lekarzy, podobnie jak analiza przyczyn wypadków nurkowych.

Stała współpraca Stowarzyszenia Lekarzy Klubowych z Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni, od niedawna również Regionalnym Centrum DAN Europe, znacznie zwiększają skuteczność działania lekarzy klubowych w razie zaistnienia wypadku nurkowego także poza granicami kraju.

Tekst i zdjęcie:
Marek Konfederak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT