PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

"Przechodniu pomnij, że jest niepojęta Władza,
która zło karze a Dobro nagradza"

(słowa wyryte na mogile powstańców w Gołębiowie koło Warki)

III Ogólnopolski Indywidualny Rajd
"Szlakami Powstania Styczniowego"


Cel i zadania rajdu

  • Rajd jest organizowany z okazji 140. rocznicy Powstania Styczniowego.
  • Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z historią i miejscami walk o wyzwolenie narodowe oraz przypomnienie mniej znanych epizodów powstania.

Organizatorzy

Organizatorem rajdu są komisje turystyki pieszej: Stołecznego Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie i Oddziału PTTK im. Wiktora Krawczyka w Warce. Patronat nad organizacją rajdu objęła Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Termin i miejsce

Rajd rozpoczyna się 22 stycznia 2003 r. i trwa do 5 sierpnia 2004 r. Rajd odbywa się na terenach związanych z przebiegiem powstania styczniowego.

Warunki uczestnictwa

W rajdzie mogą uczestniczyć miłośnicy wszystkich dyscyplin turystyki. W imprezie można startować indywidualnie lub w drużynach 10-15. osobowych.

Każdy uczestnik (drużyna) może zorganizować w ramach rajdu dowolną ilość wycieczek, jednak nie mniej niż 3 jednodniowe na dowolnie opracowanych przez siebie trasach, przebiegających przez miejscowości i tereny, na których były stoczone bitwy powstania styczniowego lub w inny sposób związane są z powstaniem (pomoc uczestnikom powstania w czasie jego trwania i po upadku, miejscowości związane ze znanymi uczestnikami powstania, miejsca koncentracji lub przeprawy wojsk, ośrodki dyspozycyjne działań powstańczych). Przebyta trasa i zwiedzane miejscowości powinny być potwierdzone w terenie na karcie rajdowej.

Uczestnik rajdu jest zobowiązany do udokumentowania związku zwiedzanych miejscowości z powstaniem styczniowym w formie zdjęć fotograficznych, kaset wideo lub widokówek dotyczących pamiątkowych tablic, pomników lub izb pamięci narodowej, krótkich opisów krajoznawczych. Materiały te zostaną wykorzystane do zorganizowania wystawy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na piśmie w terminie do 30 kwietnia 2003 r. na adres: Zarząd Oddziału PTTK im. Wiktora Krawczyka, ul. Warszawska 26, 05-660 Warka.

Z chwilą zgłoszenia należy wpłacić wpisowe w wysokości 12zł na konto: Nr 91540005-635-27006-1 w Banku Spółdzielczym w Warce lub przekazem pocztowym na adres organizatora. W terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia i dowodu wpłaty wpisowego kierownictwo rajdu wyśle kartę rajdową, która stanowić będzie jednocześnie potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Prawa i obowiązki uczestników

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i są zobowiązani ubezpieczyć się w firmie ubezpieczeniowej we własnym zakresie. Potwierdzone karty rajdowe wraz z dokumentacją krajoznawczą należy przesłać na adres organizatora rajdu w terminie do 15 września 2004 r.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom: * znaczek rajdowy, nagrody dla drużyn za zajęcie miejsc I-III, nagrody dla uczestników indywidualnych za zajęcie miejsc I-V.

Zakończenie rajdu odbędzie się w IV kwartale 2004 r. Informację o terminie zakończenia zamieścimy w "Gościńcu PTTK".

Punktacja rajdowa

  • za każdy dzień wycieczkowy 10 pkt.
  • za zwiedzanie miejscowości związanej z powstaniem 5 pkt.
  • za opracowania własne dotyczące powstania do 20 pkt.
  • za nadesłane materiały krajoznawcze (kasety, zdjęcia, widokówki, legendy, pieśni, wiersze) do 30 pkt.
  • za udokumentowaną organizację imprezy (rajdu, zlotu, manifestacji patriotycznej) drużyna może otrzymać dodatkowo do 50 pkt.
  • za zwiedzanie Warki dolicza się premię 20 pkt.
  • komitet organizacyjny może doliczyć uczestnikowi za szczególnie wartościowe materiały krajoznawcze lub pamiątki do 30 pkt.
  • do punktacji nie zalicza się zwiedzania miejscowości stałego zamieszkania.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek punktu regulaminu, tracą prawo do świadczeń, a wpisowe nie będzie zwracane. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom rajdu.

Do zobaczenia na trasach turystycznych!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT