PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

http://www.pttk.biz.pl


www.pttk.biz.pl - za pośrednictwem tej internetowej strony, wkrótce klienci indywidualni będą mogli zakupić produkty turystyczne jednostek PTTK. Stało się to możliwe, dzięki podpisaniu w dniu 30 czerwca bieżącego roku umowy pomiędzy Zarządem Głównym PTTK a firmą Voyager.com z Katowic na wdrożenie systemu sprzedaży produktu turystycznego PTTK za pośrednictwem Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK (OSSPT PTTK). Zawarta umowa obejmuje 5-cio miesięczny program pilotażowy trwający 15 lipca do 15 grudnia 2002, w którym do systemu zostanie wprowadzonych około 20- tu organizatorów turystyki PTTK, 50-ciu agentów PTTK oraz obiekty noclegowe PTTK.

W ramach programu pilotażowego wszystkie oddziały PTTK przystępujące do systemu , tj. organizatorzy turystyki, agenci, obiekty przejdą przeszkolenie zorganizowane przez firmę Voyager.com. Uruchomienie programu pilotażowego daje jednostkom PTTK możliwość łatwiejszego sprzedawania swoich produktów turystycznych takich jak wczasy, obozy, kolonie, imprezy turystyki aktywnej czy usługi świadczone przez obiekty PTTK (noclegi, wyżywienie) jak również usługi przewodnickie czy transportowe. Strona www. pttk.biz.pl, na której znajdują się produkty jednostek PTTK będzie dostępna klientowi indywidualnemu. System przewiduje w przyszłości możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w wybranych obiektach (np. schroniskach górskich) za pośrednictwem SMS - GSM, a także wprowadzenie ofert firm spoza PTTK.

Wprowadzony system powinien zwiększyć sprzedaż produktu turystycznego BORT PTTK oraz zapewnić stały rozwój ofert spod znaku PTTK.

Wdrażanie systemu w jednostkach PTTK odbywa się sukcesywnie. Na przestrzeni miesiąca sierpnia i września br. firma Voyager.com zainstalowała system w oddziałach: Górnośląskim w Katowicach, Gdańskim, Morskim w Gdyni, Kaliszu w ZG PTTK oraz w Domu Turysty w Zakopanym, Hotelu "Miramar" w Sopocie. W miesiącu październiku system będzie instalowany w 15 kolejnych oddziałach przystępujących do systemu jako agent.

Instalacja systemu w jednostkach PTTK jest każdorazowo poprzedzona szkoleniem prowadzonym przez firmę Voyager.com. Dzięki uprzejmości Pani Iwony Szarejko - Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kol. Edwarda Kudelskiego - wiceprezesa ZG PTTK i pracownika naukowego tej Uczelni dwa pierwsze szkolenia odbyły się w pracowni komputerowej Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszym terminie (6 - 7 lipca br.) zostało przeszkolonych 19 osób w zakresie programu touroperatora oraz 11 osób w zakresie programu agent, natomiast w drugim szkoleniu (27 - 29 sierpnia br.) firma Voyager.com przeszkoliła w systemie 11 instruktorów systemu, 6 organizatorów turystyki, 4 agentów i 4 przedstawicieli obiektów noclegowych.

Niezależnie od działań i szkoleń związanych z wprowadzaniem systemu sprzedaży produktu turystycznego PTTK za pośrednictwem Internetu, w miesiącach wrześniu i październiku przedstawiciele oddziałów i Spółek PTTK, korzystając z zaproszenia Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki uczestniczyli w następujących konferencjach, szkoleniach i seminariach:

  • 5/6.09.2002r. w Konferencji zorganizowanej przez Instytut Turystyki w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki nt. " Funkcjonowanie sektora usług turystycznych w Polsce" - uczestniczyło 11 przedstawicieli jednostek PTTK. Szkolenie zostało poprzedzone spotkaniem w ZG PTTK w czasie, którego m.in. został zaprezentowany system sprzedaży produktu turystycznego za pośrednictwem Internetu a uczestnicy poinformowani zostali o możliwości korzystania ze środków przedakcesyjnych.
  • 16.09 - 19.09.2002r. w szkoleniu organizowanym przez Akademie Jakości Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki nt. "Upowszechniania norm ISO 9001 i ISO 14001 - zarządzania jakością w turystyce" - uczestniczyło 9 przedstawicieli PTTK
  • 10/11.10.2002r. w konferencji organizowanej przez Instytut Turystyki w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki nt. " Funkcjonowanie sektora usług turystycznych w Polsce" - uczestniczyło 42 przedstawicieli jednostek PTTK. Szkolenie jak poprzednio poprzedziło spotkanie i instruktaż w ZG PTTK.

Do końca bieżącego roku, ZG PTTK planuje następujące szkolenia i seminaria:

  • 16/17.10.2002r. przy udziale Europejskiej Akademii Sportu w Cottbus seminarium nt. "Turystyka aktywna receptą na zdrowie" dla około 50 uczestników.
  • 4 - 6.11.2002r. i 6 - 8.11.2002r. w Hotelu Górskim na Kalatówkach szkolenie nt. "Tworzenia produktu regionalnego w kontekście funkcjonowania małych przedsiębiorstw turystycznych". Szkolenie odbędzie się w 2 grupach po 40 osób i będzie dofinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki.
  • na przełomie listopada i grudnia br. w Świętej Katarzynie - szkolenie dla urzędujących członków Zarządów Oddziałów .

Zapraszamy wszystkie oddziały prowadzące działalność gospodarczą do włączenia się do OSSPT PTTK oraz uczestnictwa w planowanych szkoleniach i seminariach.

Wojciech Koprowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT