PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Odznaka krajoznawczej PTTK
"Ziemi Sądeckiej"


Postanowienia ogólne

1. Odznaka krajoznawcza "Ziemi Sądeckiej" została ustanowiona uchwałą zarządu Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu nr 15/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej PTTK Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu.

2. Odznaka jest jednostopniowa i może ją zdobywać każdy kto ukończył 10 rok życia i spełnił wymogi zawarte w poniższym regulaminie.

3. Maksymalny okres zdobywania odznaki wynosi 3 lata.

4. Celem zdobywania odznaki jest wyróżnienie turysty za znajomość Ziemi Sądeckiej - jej historii, piękna krajobrazu, zabytków, kultury i osiągnięć współczesnych.

Warunki zdobywania odznaki

5. Odznaka zdobywana jest podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej, tak zbiorowej jak i indywidualnej, odbywanej w granicach powiatu nowosądeckiego.

6. Zdobywający odznakę dobiera sobie samodzielnie do zwiedzania obiekty krajoznawcze i imprezy w taki sposób, aby mógł zwiedzić ich różnorodność, zarówno co do ich rodzaju, jak i ilości, zgodnie z wykazem podanym w punkcie 8.

7. Podstawą do ubiegania się o odznakę krajoznawczą PTTK "Ziemi Sądeckiej" jest książeczka - kronika wykonana samodzielnie, służąca do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii i pocztówek oraz do uzyskania potwierdzeń:

a. zwiedzania obiektu, udziału w imprezie, może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości i obiektu, wklejony bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis.

b. na wycieczkach zbiorowych potwierdzenie mają prawo wpisywać do książeczki - kroniki osoby posiadające uprawnienia kadrowe PTTK: organizatorzy turystyki, przewodnicy i przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy krajoznawstwa, pod warunkiem, że biorą udział w danej wycieczce i zwiedzaniu zabytków, w przypadku niemożności uzyskania potwierdzeń jednym z w/w sposobów, można je uzyskać na podstawie ustnego sprawozdania dotyczącego zwiedzanych obiektów, względnie rejonów, które mają prawo przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorów krajoznawstwa lub przewodników turystycznych.

8. Wykaz obiektów do zwiedzania:

Grupy oraz rodzaje
obiektów krajoznawczych
Wymagana
ilość
obiektów
Obiekty
obowiązkowe
I Środowisko przyrodnicze i jego ochrona:
rezerwaty przyrody
pomniki przyrody
Szlak przyrodniczy hrabiego Stadnickiego

5
10
1
 
II Obiekty zabytkowe:
zabytki architektury

15
w tym:
- Bazylika Kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu
- Kościół i Klasztor p.w. św. Trójcy w Starym Sączu
- Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Podolu
- Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy
- Kościół p.w. św. Świerada i św. Benedykta w Tropiu
- dowolna cerkiew drewniana
- beluard w Rożnowie
- ruiny zamku w Rytrze
dawne układy urbanistyczne 3 Nowy Sącz, Stary Sącz
III Muzea:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum PTTK w Muszynie
muzea tematyczne

1
1
5
w tym:
- Muzeum Nikifora w Krynicy
- Muzeum Regionalne "Dom na Dołkach" w Starym Sączu
IV Kultura ludowa: 4 w tym:
- Sądecki Park Etnograficzny Muzeum Sztuki Ludowej im. ks. St. Nitki w Paszynie
- Muzeum Lachów Sądeckich im. Chrząstowskich w Podegrodziu
V Dzieje walki i męczeństwa
narodu polskiego:
miejsca bitew
cmentarze wojenne
miejsca straceń i męczeństwa


2
2
5
w tym:
Marcinkowice Mauzoleum Bohaterów Ziemi Sądeckiej
VI Obiekty hydrotechniczne 1 Zapora wodna w Rożnowie
VII Uzdrowiska 3 w tym:
Żegiestów,
Piwniczna Zdrój

Postanowienia końcowe

9. Książeczkę - kronikę składa się w Zespole Weryfikacyjnym Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK przy Oddziale PTTK "Beskid" w Nowym Sączu.

10. Odznakę nadaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu. Referat Weryfikacyjny prowadzi rejestr przyznanych odznak.

11. Turysta spełniający wymogi regulaminowe ma prawo do wykupienia Odznaki Regionalnej z napisem "Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Sądeckiej".

12. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT