PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Spotkanie członków honorowych PTTK na św. Katarzynie


W dniach 13-15 września 2002 roku w Domu Wycieczkowym PTTK na św. Katarzynie odbyło się coroczne spotkanie członków honorowych naszego Towarzystwa, tworzących Krąg Seniora ZG PTTK. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Główny PTTK i Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, a odbywającym się w ramach imprez organizowanych z okazji "Międzynarodowego Roku Gór", wzięło udział 40. członków honorowych PTTK.

Program spotkania obejmował dyskusję w gronie członków honorowych PTTK o aktualnych sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, spotkanie z władzami naczelnymi PTTK, a także wycieczkę krajoznawczą po Kielecczyźnie.

W pierwszym dniu, w trakcie obrad członkowie honorowi zostali poinformowani przez Janusza Żmudzińskiego, dziekana Kręgu Seniora PTTK, o historii powstania kręgu, jego dotychczasowej działalności, tradycji corocznych spotkań, a także pracach mających na celu ukończenie i wydanie broszury zawierającej biogramy członków honorowych Towarzystwa od I do XIV kadencji PTTK.

Także w pierwszym dniu, zgodnie z wieloletnią tradycją, w obradach udział wzięła przewodnicząca Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK w obecnej kadencji Wanda Skowron. Poinformowała członków honorowych o zasadach funkcjonowania w tej kadencji 12-osobowej komisji, o pracach podjętych przez jej członków w zakresie dokumentowania historii Towarzystwa przy wykorzystaniu technik komputerowych, pozyskiwaniu z różnych źródeł, w tym także od działaczy PTTK, dokumentów związanych z historią PTK i PTTK oraz weryfikacją tych dokumentów, o projektach finansowania opracowań i wydawnictw podjętych przez komisję. W dyskusji członkowie honorowi zwracali uwagę na konieczność pamięci w oddziałach PTTK o zmarłych, zasłużonych dla oddziału czy regionu działaczach np. poprzez nadawanie ich imion oddziałom, szlakom turystycznym, ulicom itp., na konieczność utrzymywania przez oddziały stałych kontaktów z działaczami, którzy z różnych względów wyłączyli się z aktywnego życia oddziału poprzez zapraszanie ich na imprezy turystyczne, spotkania oddziałowe, ważne wydarzenia w życiu oddziału, na konieczność bieżącego dokumentowania działalności oddziałów, a także konieczność aktywnego udziału oddziałów PTTK w życiu miasta i regionu, w którym działają.

W drugim dniu spotkania członkowie honorowi wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po Kielecczyźnie. Podczas wycieczki zwiedzono m.in. obiekty sakralne na Św. Krzyżu, zabytki Samsonowa, Wzgórze Zamkowe i Kadzielnię w Kielcach, a także złożono wizytę "Bartkowi". Kilkoro członków honorowych wzięło w tym dniu udział w spotkaniu turystów na Łysicy, imprezie zorganizowanej przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach w ramach obchodów "Międzynarodowego Roku Gór".

Również w drugim dniu wieczorem, w Kościele Sióstr Bernardynek w św. Katarzynie członkowie honorowi uczestniczyli w mszy świętej celebrowanej przez Członka Honorowego PTTK, ks. prałata dr. Jerzego Pawlika w 60-lecie Jego posługi kapłańskiej. Po mszy świętej, prezes Towarzystwa Janusz Zdebski odczytał jubilatowi list gratulacyjny od ZG PTTK i uczestników spotkania, a Barbara Twaróg, zastępca dziekana Kręgu Seniora wręczyła bukiet czerwonych anturium.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia spotkania, wieczorem odbyły się pokazy przeźroczy o Kielecczyźnie i Górach Świętokrzyskich, które prezentował Jerzy Kapuściński - Członek Honorowy PTTK, przewodnik i działacz Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

W trzecim dniu członkowie honorowi spotkali się Januszem Zdebskim - prezesem Towarzystwa i Haliną Mankiewicz - sekretarzem ZG PTTK ds. organizacyjnych. W trakcie spotkania Janusz Zdebski wręczył listy gratulacyjne z okazji 80, 85 i 90-lecia urodzin Koleżankom i Kolegom: Kazimierze Helmin, Jadwidze Kuśmierek, Stanisławowi Gończarukowi, Zygmuntowi Sładkowskiemu i Teofilowi Ligenzie vel Ozimkowi, a także poinformował członków honorowych o aktualnych problemach Towarzystwa, o założeniach przygotowywanej strategii funkcjonowania Towarzystwa, w tym o modelu jego ekonomicznego funkcjonowania, o roli oddziałów PTTK w Towarzystwie i tworzeniu przez nie produktu turystycznego PTTK, a także sprzedaży tego produktu przez Internet, o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na zadania PTTK ze źródeł samorządowych, rządowych i akcesyjnych, o działaniach Towarzystwa we współtworzeniu i opiniowaniu prawa turystycznego. W dyskusji, która wywiązała się po informacji prezesa ZG PTTK członkowie honorowi wskazywali m.in. na konieczność określenia w strategii Towarzystwa roli i przyszłości młodzieży w Towarzystwie, wzmocnienia pozycji oddziałów, by stały się one partnerem dla ZG PTTK, władz administracyjnych i samorządowych, umocnienia pozycji gospodarczej i finansowej Towarzystwa, na konieczność tworzenia pozytywnego wizerunku Towarzystwa na zewnątrz i większej niż dotychczas reklamy jego działalności, osiągnięć, a także bazy turystycznej. W dyskusji poruszono także sprawy nowej deklaracji i legitymacji członkowskiej PTTK, tworzenia w ZG PTTK rejestru centralnego członków PTTK, dystrybucji kwartalnika "Gościniec PTTK". Na pytania z tymi sprawami związane odpowiedzi udzieliła Halina Mankiewicz.

Na koniec dyskusji i spotkania przyjęto, że członkowie honorowi w roku 2003 spotkają się w czerwcu na terenie województwa małopolskiego, a w 2004 roku na terenie województwa podlaskiego.

Elżbieta Moszczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT