PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

II ZLOT SZKOLNYCH KÓŁ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH PTTK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


20.05.2000 roku w Ogrodzieńcu odbył się Ogólnopolski Zlot Oddziałów PTTK inaugurujący obchody 50-lecia połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Inicjatorem zlotu, w którym udział wzięło ponad 900 osób z całej Polski, był członek prezydium Zarządu Głównego PTTK, Przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, Prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Andrzej Wasilewski .

W roku 2001 kol. Andrzej Wasilewski zainicjował zorganizowanie I Zlotu Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych Województwa Lubelskiego, który odbył się na Rynku Wielkim w Zamościu. 9 czerwca 2001 roku Zamość zgromadził około 300 młodych krajoznawców w 50 rocznicę rozpoczęcia działalności przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze na Lubelszczyźnie.

II Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego odbył się w50 rocznicę utworzenia pierwszego Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Lublinie, w ramach obchodów Roku Przewodnictwa Turystycznego na Lubelszczyźnie. Patronat nad zlotem objął marszałek Województwa Lubelskiego pan Edward Hunek oraz prezydent miasta Lublina pan Andrzej Pruszkowski.

W dniu 21.09.2002 r. od godziny 900 przed Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinku w Lublinie czekał wraz z przewodnikami komandor Zlotu kol. Bogdan Kotowski - wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.

Młodzi krajoznawcy z województwa lubelskiego (blisko 300 uczestników), zwiedzili lubelski skansen wędrując szlakiem im. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Przewodnicy PTTK pokazali młodzieży, jak mieszkali i pracowali ich pradziadowie z polskiej wsi. W scenerii oddanego do użytku i rekonsekrowanego dwa tygodnie wcześniej zabytkowego drewnianego XVII-wiecznego kościółka z Matczyna, na młodych krajoznawców czekał inicjator zlotu kol. Andrzej Wasilewski z dyrektorem Muzeum Wsi Lubelskiej dr Mieczysławem Kseniakiem . Uczestnicy szczelnie wypełniając wnętrze zabytkowego kościoła mieli okazję spotkać się i zapoznać z dalszym programem zlotu. Z ust dyrektora skansenu wysłuchali informację o historii i wyposażeniu obiektu.

Po zrealizowaniu programu w skansenie, uczestnicy przejechali siedmioma autobusami na Plac Litewski. Przewodnicy poprowadzili młodzież do czterech pomników, które znajdują się na historycznym placu upamiętniającym unię Polski z Litwą zawartą w Lublinie w roku 1569.

Pomniki upamiętniają: Unię Polsko-Litewską, Konstytucję 3 Maja, Grób Nieznanego Żołnierza, Józefa Piłsudskiego. Pomnik Marszałka odsłonięty został w roku ubiegłym. Na jego tle uczestnicy zlotu zrobili pamiątkowe zdjęcie.

Z Placu Litewskiego Traktem Królewskim radosna młodzież przemaszerowała pod przewodnictwem kol. Andrzeja Wasilewskiego na Wzgórze Zamkowe niosąc sztandar PTTK oraz tabliczki określające SKKT-PTTK i miejscowości. Przemarsz spotkał się z zainteresowaniem i życzliwością mieszkańców Lublina. Następnym etapem było zwiedzanie zamku lubelskiego i kaplicy zamkowej p.w. św. Trójcy z XIV w. z unikalnymi freskami rusko-bizantyjskimi.

O godzinie 1400 hejnalista z Ratusza Lubelskiego otworzył spotkanie w murach zamku lubelskiego. Po hejnale kol. Andrzej Wasilewski w imieniu wszystkich PTTK-owców serdecznie powitał:

  • prezydenta miasta Lublina pana Andrzeja Pruszkowskiego,
  • sekretarza miasta Lublina, a zarazem wiceprezesa Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Tadeusza Sobieszka,
  • prof. dra hab. Dominika Fijałkowskiego z małżonką,
  • gospodarza Muzeum na Zamku zasłużonego instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK dyr. Zygmunta Nasalskiego,
  • dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej dra Mieczysława Kseniaka
  • wszystkich działaczy PTTK, opiekunów SKKT, dyrektorów szkół oraz wszystkich, którzy przybyli na spotkanie,
  • przewodników, którym podziękował za oprowadzanie wycieczek

Prezydent Andrzej Pruszkowski pogratulował wszystkim dzieciakom, że podjęły decyzję, by rozpocząć swoją działalność w PTTK. Stwierdził, że przygody, które dzieci mają szansę przeżyć dzięki wyprawom organizowanym przez szkolne koła dają dużo frajdy i pozwalają poznać swoją miejscowość, region, kraj. To bardzo ważne dodał prezydent, ponieważ patriotyzm i miłość do ojczyzny jest łatwiej kultywować wówczas, kiedy pozna się przedmiot tego uczucia. Życzył młodzieży, żeby z Lublina wyniosła jak najwięcej dobrych wrażeń oraz aby poznawała Lubelszczyznę i Polskę.

Po wystąpieniu prezydenta Lublina kol. Andrzej Wasilewski zaprosił do kręgu ustawionego jak przy ognisku prof. Dominika Fijałkowskiego zasłużonego dla Lubelszczyzny i Polski przyrodnika oraz krajoznawcę. Zaprosił również zasłużonych PTTK-owskich działaczy obecnych na spotkaniu oraz prezydenta miasta Lublina, by wspólnie wręczyć profesorowi Medal 50 Lecia PTTK. Kol. A. Wasilewski odczytał list Prezesa Zarządu Głównego PTTK prof. dra hab. Janusza Zdebskiego skierowany do Szanownego Pana Dominika Fijałkowskiego Instruktora Kształcenia Kadr PTTK.

Po wręczeniu medalu jeszcze raz zabrzmiał hejnał zagrany przez lubelskiego hejnalistę. Teraz głos zabrał prof. D. Fijałkowski serdecznie wszystkich witając . Powiedział, że jeszcze przed wojną interesował się przyrodą, która jest podstawowym elementem poznawczym w PTTK. Jako młody chłopiec należał do harcerstwa .Był drużynowym ze stopniem ćwika. Po wojnie wstąpił na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i studiował biologię.

Interesował się szatą roślinną Lubelszczyzny nieznaną powszechnie do tego czasu w Polsce. Prowadził żmudne badania, gdyż chodziło się wtedy pieszo. Obliczył, że przeszedł pieszo po Lubelszczyźnie długość porównywalną z długością równika. Poznając przyrodę Lubelszczyzny trzeba było chronić najcenniejsze obszary. Indywidualnie nie można było nic zrobić, więc w 1947 roku wstąpił do Ligi Ochrony Przyrody, później do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W zarządzie okręgu PTTK był długie lata przewodniczącym Okręgowej Komisji Ochrony Przyrody. Kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. Liga Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wpływały na ochronę najciekawszych fragmentów Lubelszczyzny. Te dwie organizacje społeczne najwięcej działały pod kątem edukacyjnym dla społeczeństwa i młodzieży szkolnej. Profesor stwierdził, że około 90% wszystkich działań społecznych na rzecz ochrony przyrody w regionie lubelskim, to działania tych dwóch organizacji społecznych. Życzył drogiej młodzieży by poszła tymi śladami i w dalszym ciągu podejmowała w swoim otoczeniu działania, aby przyroda była w naszym regionie coraz lepsza i coraz mniej atakowana przez tzw. presję społeczną. Żeby jak najmniej była wykorzystywana dla celów niezgodnych z zachowaniem naturalnych właściwości przyrody i środowiska.


Prof. Dominik Fijałkowski

Po wystąpieniu profesora kol. A. Wasilewski zaproponował by młodzież trzykrotnie wzniosła okrzyk "Hip hip hura" na cześć jubilata. Głos młodzieży szerokim echem odbił się od murów zamkowych. Po zakończeniu spotkania na zamku krajoznawcy udali się na Stare Miasto przez Bramę Grodzką. Zajadając grochówkę pod parasolami obok Trybunału, wielu uczestników wspominało zlot w Zamościu 2001 i Ogrodzieńcu 2000 roku. W sztabie organizacyjnym zlotu zlokalizowanym w siedzibie PTTK uczestnicy odbierali materiały zlotowe: torbę upamiętniającą zlot, odznakę zlotową, wydawnictwa i kopertę z nadrukiem upamiętniającym zlot. Numerowany druk akcydensowy nawiązał do zlotu w Ogrodzieńcu oraz Roku Przewodnictwa Turystycznego na Lubelszczyźnie. W godzinach popołudniowych trwało dalsze zwiedzanie Lublina według programu zaproponowanego przez opiekunów SKKT.

Uszczęśliwiona młodzież wracała do domu z nowym bagażem wrażeń oraz nadzieją, że za rok spotkamy się na III ZLOCIE .

Krzysztof Tokarczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT