PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Szkolne Kluby Europejskie


Idea tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) powstała w Portugalii, gdzie miały one znaczny udział we wprowadzonej strategii europejskiego wymiaru w edukacji. SKE są jednym ze sposobów rozwijania świadomości europejskiej w lokalnych społecznościach. Mają charakter tworzonych oddolnie stowarzyszeń uczniów i nauczycieli, działających najczęściej w szkołach.

Czym są Kluby Europejskie?

1. Organizacjami, prowadzącymi działania na polu edukacji europejskiej.

2. Organizacjami zakładającymi dobrowolność przynależności przez uczniów i nauczycieli.

3. Kluby Europejskie umożliwiają młodym ludziom naukę współdziałania w warunkach funkcjonowania organizacji społecznych.

4. Celami działania Klubów Europejskich są:

 • rozwijanie prawdziwie europejskiego ducha u członków Klubów i rozprzestrzenianie go na najbliższe otoczenie,
 • zachęcanie lokalnych władz i organizacji do pomocy w informowaniu środowiska lokalnego o Europie (jej kulturze, geografii, historii, gospodarce), instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej, wspólnym dziedzictwie kulturowym i naturalnym,
 • propagowanie wzajemnej tolerancji, szacunku, pluralizmu i demokracji,
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, środowiska jego życia i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Każdy Klub Europejski może określić sam swoje własne zasady działalności, pod warunkiem że nie będą one sprzeczne z ogólnymi zasadami działania Klubów Europejskich.

Wszystkie Szkolne Kluby Europejskie powinny spełniać podane założenia, choć podejmowane przez nie działania mogą się różnić, w zależności od warunków działania Klubu (organizacji, rodzaju klubu, wieku członków), kontaktów ze środowiskiem lokalnym (sponsorzy, władze lokalne) oraz pomysłów członków SKE na działanie.

Klub można zgłosić do:

 • Urzędu Gminy, Powiatu, Wojewódzkiego,
 • Kuratorium Oświaty, lokalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Informacji Europejskiej DIKS, ul. Krucza 38/42, Warszawa, tel. (022) 825 04 42 do 47
 • Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, ul. Smolna 34/25a, 00-325 Warszawa, tel. 827 42 96(8)
 • Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, al. Ujazdowskie 37, Warszawa, tel. (022) 621 21 61, 622 00 68

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę klubu,
 • datę jego powstania,
 • nazwę i adres szkoły (bądź innej instytucji), przy której Klub działa,
 • imiona i nazwiska: dyrektora szkoły, nauczyciela - opiekuna Klubu i przewodniczącego Klubu.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia klubów europejskich można także znaleźć w publikacji Forum Młoda Europa; Kluby Europejskie, wyd. II, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997 oraz w pakiecie edukacyjnym Europa na co dzień, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1997.

Informacji o tworzeniu oraz działaniu Klubów Europejskich udzielają także Centrum Informacji Europejskiej, Polska Rada Ruchu Europejskiego oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Działalność Międzyszkolnego Klubu Europejskiego PTTK "Wędrusie" Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie

Idea kształtowania szacunku dla dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn, zakorzenienia w tym dziedzictwie oraz zaangażowania w sprawy integracji europejskiej uznane zostały przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za ważne zadanie w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. Treści te znalazły się w programie zreformowanej szkoły. W ostatnim okresie ukazały się nowe publikacje MENiS na ten temat: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole (cz. I i II) i Edukacja europejska w zreformowanej szkole. Treści te są zbieżne z celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego (Art. 8). Promowanie tożsamości regionalnej i narodowej, dbałość i troska o wspólne dziedzictwo kulturowe - polskie i europejskie, stymulowanie do zaangażowania w sprawy środowiska, kraju i całej Europy jest więc wspólnym zadaniem MENiS i PTTK.

Liczne przykłady dowodzą, że środowisko nauczycielskie akceptuje i aktywnie włącza się w realizację tej idei. W Polsce działa już ok. 1800 Szkolnych Klubów Europejskich. Warto przy okazji przypomnieć, że w szkołach działa też ok. 1500 Szkolnych Klubów Krajoznawczo - Turystycznych PTTK. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w szkołach kluby te działały wspólnie realizując razem zadania z zakresu edukacji regionalnej i europejskiej. Tak dzieje się w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy PTTK "Wędrusie" Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie posiadający przeszło 35 - letnią historię od przeszło 10 lat bardzo mocno angażuje się w sprawy edukacji europejskiej. Cele te realizowane są z okazji wyjazdów i zimowisk szkoleniowych.

Najważniejsze z form działalności europejskiej "Wędrusiów" to:

 • organizacja od 17 lat wspólnie z "Monda Turismo" w Bydgoszczy Międzynarodowej Zimowej i Letniej Szkoły Języka Angielskiego i Esperanto,
 • organizacja od 14 lat wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną wyjazdów na rejsy promowe do Skandynawii pod hasłem: "Karnawał na Bałtyku", "Walentynki na Bałtyku", "Śmigus Dyngus na Bałtyku", "Andrzejki na Bałtyku" i "Sylwester na Bałtyku",
 • udział od 8 lat w międzynarodowych akcjach ekologicznych "Czyste plaże świata" i "Strażnik Wybrzeża Bałtyku", w których uczestniczy młodzież marynistyczna państw basenu Morza Bałtyckiego,
 • organizacja od 10 lat wspólnie z Anglo - Polish Univesities Association (APASS) akcji "Anglik na żywo" z udziałem lektorów - wolontariuszy z Anglii,
 • organizacja od 13 lat wspólnie z Klubem Globtrotera PTTK w Żyrardowie wspólnych wyjazdów na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie,
 • udział w zakończeniu Międzynarodowej Sztafety Turystycznej "Euro Rally 2001" we wrześniu 2001 r. w Strasbourgu.

Działalność Międzyszkolnego Klubu Europejskiego "Wędrusie" przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie została zauważona przez Dyrektoriat Generalny ds. Badań (Directorate - General for Research) Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wybrany do reprezentatywnej próbki 50 polskich klubów europejskich (nr referencyjny: PL - ST - 022). W ramach tej współpracy otrzymuje od biura European Commission w Brukseli liczne materiały informacyjne, analizy, opracowania i ankiety.

Do Międzyszkolnego Klubu Europejskiego "Wędrusie" należy ok. 200 uczniów, z czego 112 opłaciło składki członkowskie PTTK za 2001 r.

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT