PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Augustowskie posiedzenie Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych


Parki narodowe i krajobrazowe przyjazne wobec osób niepełnosprawnych

Przyroda z natury rzeczy nie stwarza barier. To my, chcąc chronić najsłabszych, bezbronnych, potrzebujących naszej pomocy, czasami utrudniamy im życie w społeczeństwie. Wejdźmy wspólnie na turystyczne szlaki polskich parków narodowych i krajobrazowych, bezcennych skarbów ojczystej przyrody! Ten apel jest głównym przesłaniem augustowskiego posiedzenia Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych, która - w poszerzonym składzie - obradowała 7 czerwca 2002 r. na temat "Parki narodowe i krajobrazowe - przyjazne wobec osób niepełnosprawnych".

Wyjątkowość północno-wschodniego regionu Polski, bogatego w cztery parki narodowe i krajobrazowe (w tym największy w Polsce - Knyszyński Park Krajobrazowy) polega na tym, że są one niezwykle piękne, najwartościowsze przyrodniczo.

Kierując się informacjami parków o stopniu ich przygotowania do przyjęcia turystów niepełnosprawnych, własnymi doświadczeniami, a także ważkimi wypowiedziami w dyskusji (zwłaszcza Bogusława Deptuły - dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego, Romualda Luto - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku, Krzysztofa Wolframa - twórcy "Zielonych Płuc Polski", które są faktem społecznym i gospodarczym) - uznaliśmy za niezwykle ważne, co następuje:

  1. Przestrzeganie zasady, aby każdy projekt dotyczący budowy, bądź modernizacji istniejących w parkach narodowych i krajobrazowych obiektów - uwzględniał przystosowanie ich dla potrzeb osób mniej sprawnych. Dotyczy to wszystkich rozwiązań organizacyjnych i technicznych - dostępności do najcenniejszych obiektów przyrodniczych, widokowych, bazy żywieniowej i noclegowej, zarówno przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności.
  2. Wynika z tego odpowiednie dostosowanie ścieżek i tras przyrodniczych, edukacyjnych, wież widokowych z podnośnikiem, bezpiecznych łodzi, przystani i pomostów (z oznaczeniem stopnia otwartości szlaku wodnego), zapewnienia wypożyczalni sprzętu turystycznego, przyjaznego osobom o specjalnych potrzebach. Wiąże się z tym oferta dogodnego dojazdu, poruszania się i stosownych środków komunikacji, takich jak: poręcze, platformy akumulatorowe, pojazdy gąsienicowe, czy też podręcznego podjazdu do konnej bryczki.
  3. Zapewnienie ciągle rozwijanych ofert programowych, które znakomicie urozmaiciłyby pobyt w parkach narodowych i krajobrazowych o prozdrowotne formy turystyki na tych obszarach chronionych. Możliwość dotykania przedmiotów zabytkowych, obiektów przyrodniczych, poprzedzona ciekawą gawędą, stosownymi nagraniami, a wreszcie bezpośredni kontakt z naturą, ewentualne zabawy, ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne - są nie do przecenienia w rekreacji psycho-fizycznej osób niepełnosprawnych.
  4. Należy zdecydowanie poprawić stan przygotowania kadry przewodników PTTK, pracowników parków oraz wolontariuszy w zakresie metod pracy z osobami o specjalnych potrzebach.
  5. Kierujemy apel do Krajowego Zarządu Parków Narodowych, aby podjął się koordynacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych (właściwe ministerstwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, PFRON i in.) na poprawę infrastruktury oraz dostępu do parków narodowych i krajobrazowych dla osób niepełnosprawnych.

Zróbmy wszystko, aby nasze koleżanki i koledzy, którym trzeba tylko trochę pomóc w realizacji ich pasji turystyczno- krajoznawczej, byli w parkach narodowych i krajobrazowych mile widziani i chętnie do nich wracali.

Maria Maranda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT