PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Jak to widzimy w "Baildonie"?

Wymiana legitymacji - ważny sprawdzian oddziału


Wymiana legitymacji członkowskich PTTK ma oczywiście swoje dobre strony. Ale też dostrzegaliśmy w niej poważne niebezpieczeństwo, przede wszystkim stracenia znacznej ilości członków, i to może nawet nie tylko tych, których przynależność poznawaliśmy jedynie po regularnym wpływaniu na konto oddziału - potrącanych im przez listę płac - należnych składek, a którzy od wielu lat z żadnych naszych ofert nie korzystali. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym obawy o efekty wymiany legitymacji była ogłoszona upadłość Huty Baildon i zwolnienie z niej w ciągu kilku miesięcy prawie ośmiuset pracowników (z tysiąca), w tym wielu takich, którzy nie tylko sami, ale i z rodzinami byli członkami naszego Towarzystwa.

W tej sytuacji od początku uznaliśmy, że do wymiany legitymacji musimy podejść bardzo aktywnie, że będzie to też sprawdzian nie tylko naszych możliwości organizacyjnych, ale i rokowań na przyszłość dla oddziału, który niespodziewanie znalazł się w zupełnie nowej, o wiele trudniejszej sytuacji niż dotychczas. Koncentrowanie się na kłopotach, trudnościach i dramatycznej zmianie sytuacji w "Baildonie" stanowiłoby zapewne tylko alibi, usprawiedliwiające marne efekty realizowania "w złym czasie podjętej uchwały Zarządu Głównego PTTK". Na pewno nie udałoby się zachować na przyzwoitym poziomie liczebności oddziału, gdybyśmy informacje o wymianie legitymacji wywiesili na drzwiach i cierpliwie (a nawet niecierpliwie) czekali na tych, którzy sami w tej sprawie przyjdą do Biura Oddziału.

Po odliczeniu tych, którzy dłużej niż rok nie opłacali składek członkowskich, okazało się, że na początku bieżącego roku oddział nasz liczył tysiąc kilku członków.

Zadanie sprawnego przeprowadzenia akcji wymiany legitymacji powierzone zostało wiceprezesowi Oddziału PTTK ds. organizacyjnych, a do systematycznego wspierania jego działań przygotowani zostali zarówno pozostali członkowie zarządu, jak i prezesi kół i klubów.

Likwidacja gazety i rozgłośni zakładowej sprawiła, że w informowaniu członków nie mogliśmy skorzystać z dotychczasowych pośredników. Zdecydowaliśmy się więc do wszystkich członków wysłać listy, zawierające informacje dotyczące wymiany legitymacji, a ponadto także terminarz wszystkich zaplanowanych już na ten rok imprez turystycznych. Aby zmniejszyć koszty wysyłki listów, wielu działaczy i członków PTTK dostarczało je bezpośrednio swym sąsiadom i znajomym. W efekcie już w pierwszym etapie (do 31 marca br.) wymiany legitymacji dokonało niemal 500 członków, z czego znaczną część stanowili zwolnieni już z Huty pracownicy, w większości pozostający nadal bezrobotnymi. Dzięki temu nie było też większych problemów ze skompletowaniem uczestników dla większości zaplanowanych wycieczek. Dodatkowym, miłym faktem było to, że w I kwartale br. przyjęliśmy 16 nowych członków.

Dobrym rozwiązaniem organizacyjnym były też wizyty odpowiedzialnego za akcję wiceprezesa (często towarzyszył mu także prezes oddziału) w poszczególnych kołach, gdzie z pomocą prezesów, przygotowujących swych członków do wymiany legitymacji, w ustalonym wcześniej terminie, na miejscu, można było dokonać wszystkich z tym związanych formalności.

Zarząd podjął także uchwałę np. wprowadzającą dodatkową na określony czas ulgę za noclegi w naszym Ośrodku w Ujsołach dla tych, którzy dokonali wymiany legitymacji. Być może również zachęciło to niektórych do odnowienia swego członkostwa. Jednak w większym stopniu chcieliśmy po prostu uhonorować tych, którzy już tego dokonali.

Miłym, choć raczej symbolicznym gestem były skromne upominki dla tych, którzy otrzymali legitymacje nr 500, 600, a niebawem chyba także co najmniej 700. Do końca maja ilość członków naszego oddziału, którzy wymienili już legitymacje, wzrosła do 650, a było jeszcze trochę "spraw w toku".

Od końca marca rozpoczęliśmy wydawanie Informatora Oddziału Zakładowego PTTK "Baildon" (w przygotowywaniu jest trzeci numer), w którym mogliśmy nie tylko przedstawiać raporty z przebiegu akcji wymiany legitymacji, ale także informować o dalszym postępowaniu. Ważną sprawą było przykładowo przedstawienie zarządzenia Sekretarza Generalnego PTTK, jednoznacznie wyjaśniającego sprawę przynależności do Towarzystwa w tzw. okresie przejściowym (od 1 kwietnia do 31 grudnia br.) tych dotychczasowych członków PTTK, którzy nie wymienili legitymacji do końca marca br.

Mamy świadomość, że w tym okresie przejściowym możemy jeszcze poczynić wiele starań, by zapewnić udział w działalności naszego Towarzystwa tych, którzy jeszcze członkowskiej legitymacji nie wymienili, a - jeśli nie podejmiemy skutecznych kroków - ich członkostwo w PTTK z końcem roku wygaśnie. Takich osób jest jeszcze ok.150. Dlatego też zdecydowaliśmy się m.in. na ponowne kontakty z wszystkimi, którzy widnieją w ewidencji, ale nie mają jeszcze nowej legitymacji i po 31 marca stracili prawo do korzystania z rabatów handlowych. Kontakty te zrealizujemy głównie poprzez rozmowy telefoniczne, a także nowe korespondencje, do których dodatkowo dołączać będziemy nowy numer "Informatora" lub przynajmniej informację o sytuacji oddziału i naszych propozycjach turystycznych na pozostałe miesiące 2002 roku.

Kontynuujemy tradycję przyznawania nowożeńcom - członkom oddziału darmowego weekendowego pobytu w naszym Ośrodku w Ujsołach, a także wyróżniania nagrodami najlepszych uczniów i studentów, należących do naszego Towarzystwa. W obydwu tych przypadkach wymagane jest posiadanie nowej legitymacji. Ale - oczywiście - tego rodzaju stosowane rozwiązania mają jedynie uzupełniający charakter.

Trudno obecnie przesądzać, ile ostatecznie członków liczyć będzie nasz Oddział na koniec 2002 roku. Oczywiście moglibyśmy w tym względzie podać jakieś liczby, których osiągnięcie dawałoby niemal pełną satysfakcję. Od początku woleliśmy się jednak skoncentrować na działaniach, skierowanych do tych i służących tym, którzy mogą z nami nadal tworzyć Oddział PTTK "Baildon". Rzeczywista ilość wymienionych już legitymacji jest tylko prostym następstwem tych działań. A na pewno będziemy je jeszcze kontynuowali i rozwijali. Swoją wymowę mają już wynikające z powyższych informacji dane: 65 % dotychczasowych członków dokonało już wymiany legitymacji, a dalszych 15 %, na których koncentrujemy teraz naszą uwagę, jeszcze nie wymieniło legitymacji, ale nadal systematycznie opłaca składki. Jest więc szansa, że - mimo upadłości Huty Baildon i zwolnienia z pracy 800 pracowników - po wymianie legitymacji członkowskich okaże się, że stan osobowy Oddziału PTTK "Baildon" zmniejszył się "tylko" o 20-25 %. Lecz niezależnie od tego nadal starać się będziemy, by pozyskiwać nowych członków, a odejścia dotychczasowych okazały się jeszcze mniejsze niż to się teraz wydaje.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT