POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
oraz
Instytut Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce

Konferencja metodyczno-naukowa
przygotowana z okazji ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych
MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GÓR 2002
SUCHA BESKIDZKA 15-17 MARCA 2002 r.


Koleżanki i Koledzy!

Jesienią ubiegłego roku rozesłaliśmy do kół przewodnickich list z propozycją zorganizowania konferencji na temat: Aktualnego stanu i zadań przewodnictwa górskiego w Polsce. Pytaliśmy w nim m. innymi o ocenę celowości zorganizowania takiego spotkania. Wszystkie (co prawda niezbyt liczne) reakcje, jakie do nas dotarły, były zdecydowanie pozytywne, dlatego też podjęliśmy wysiłek urzeczywistnienia tego zamiaru, który wpisuje się w krajowe obchody Międzynarodowego Roku Gór. Z przyjemnością informujemy, że patronat merytoryczny nad konferencją objął Instytut Turystyki AWF w Krakowie, a wśród zaproszonych wykładowców znajdują się m. innymi: prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, prof. dr hab. Tadeusz Łobożewicz, prof. dr hab. Andrzej Matuszyk, prof. dr hab. Krzysztof Mazurski, prof. dr hab. Janusz Zdebski, dr Zygmunt Kruczek i dr Jerzy Raciborski.

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

 • Jaki jest stan kadr przewodnictwa górskiego w Polsce?
 • Jakiego przewodnictwa potrzebujemy - bardziej technicznego czy raczej krajoznawczego?
 • Jakie cechy powinien mieć przewodnik? Jak je kształcić?
 • Czy zdobycze techniki w zakresie sprzętu, transportu, telekomunikacji itd. rzutują na przewodnictwo górskie?
 • Jakie zmiany czekają przewodnictwo w związku z przystąpieniem Polski do UE ?
 • Jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna przewodnika w związku z wykonywanym zawodem?
 • Czy przewodnicy w ogóle będą potrzebni, skoro grupowa turystyka górska traci na popularności?

Chcemy również stworzyć sposobność do dyskusji i swobodnej wymiany poglądów oraz sformułować wnioski, które mogłyby być przedstawione władzom państwowym i PTTK. Aby tę refleksję odpowiednio pogłębić, zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które byłyby przedstawione podczas konferencji. Teksty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną następnie opublikowane w specjalnym zeszycie "Folia Turistica".

Konferencja odbędzie się w doskonale wyposażonym i łatwo dostępnym komunikacyjnie ośrodku szkoleniowym MONTIS w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1 (kilkaset metrów od dworca PKP) w dniach: 15 - 17 marca 2002 r.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

15 marca:

 • Po południu: recepcja uczestników;
 • po kolacji nieformalne spotkanie przewodnickie i program towarzyszący - pokazy materiałów szkoleniowych dla przewodników.

16 marca:

 • 9.00 - uroczyste otwarcie konferencji - kol. Andrzej Sasuła, wicemarszałek województwa małopolskiego
 • 9.45 - 13.00 - obrady plenarne (5-6 referatów i dyskusja)
 • 13.00 - 15.00 - przerwa obiadowa
 • 15.00 - 19.00 - obrady w zespołach tematycznych
 • 20.00 - kolacja, wieczór folklorystyczny.

17 marca:

 • 9.00 - 10.30 - obrady plenarne (2-3 referaty )
 • 11.00 - 12. 30 - przedstawienie wniosków z obrad w zespołach, dyskusja ogólna.
 • 13.00 - przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały, zakończenie konferencji.
 • 13.30 - posiłek.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi dla przewodników górskich, członków PTTK: 180 zł. Odpłatność obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 15.03 do obiadu w dniu 17.03 oraz udział w programie konferencji. Osoby, które przyjadą na konferencję dopiero rankiem 16.03. płacą 120 zł, a te osoby, które chcą jedynie uczestniczyć w obradach, bez korzystania z noclegów i wyżywienia, 60 zł. Cena dla pozostałych chętnych (nie będących przewodnikami PTTK ) wynosi: 350 zł.

Uprzejmie informujemy, że prowadzone są intensywne starania o pozyskanie dofinansowań na naszą konferencję, jednak do chwili obecnej nie udało się otrzymać wiążących decyzji. W przypadku uzyskania dodatkowych środków postaramy się obniżyć cenę uczestnictwa oraz wzbogacić program konferencji (np. o imprezę na zamku w Suchej). Dla uczestników konferencji, członków PTTK, wystąpimy również o zniżkę na przejazd koleją. Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego udziału w konferencji, a zarządy kół prosimy o rozważenie możliwości wydelegowania na konferencję przynajmniej po jednym przedstawicielu.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać pocztą, faxem lub e-mailem na adres:
Oddział Akademicki PTTK 31- 026 Kraków
ul. Radziwiłłowska 21;
fax: (12) 4231697
e-mail: oapttk@eko-tourist.interkom.pl

zgłoszenie powinno być poparte przelaniem zaliczki w wysokości 100 zł na konto obsługującego biura:
Eko-Tourist sp. z o.o. 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 21
konto: BPH IV/O KRAKÓW nr 10601389-320000469161
ewentualnie zawierać potwierdzone przez zarząd koła lub oddziału zobowiązanie do wpłaty całej należności na miejscu, przed rozpoczęciem konferencji.

Z przewodnickim pozdrowieniem
W imieniu organizatorów:

Wiceprzewodniczący
Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
Wiesław Kędzierawski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz