POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"Śladami gen. Józefa Bema"


I. Postanowienia ogólne

1) Odznaka "Śladami gen. Józefa Bema" jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Bema, wielkiego patrioty, bohatera Polski i Węgier.

2) Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna, i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.

3) Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II. Warunki zdobywania odznaki

1) Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych, zbiorowych i indywidualnych.

2) Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała.

 • Dla stopnia popularnego:
  udział w zlocie turystycznym "Szlakiem gen. Józefa Bema", corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki - Kobierzyn - Sidzina - Libertów - Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.
 • Dla stopnia brązowego:
  Kraków
  - Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9,
  - dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu
  Tarnów
  - dom z tablicą pamiątkową przy pl. Bema
  - stała wystawa w Ratuszu przy Rynku
  - pomnik Józefa Bema przy. ul. Wałowej
  - Mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim
 • Dla stopnia srebrnego:
  Warszawa
  - pomnik Józefa Bema przy ul. 29 listopada 3B
  - Arsenał /obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 32/
  - Collegium Nobilium /obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24/
  Iganie k/Siedlec
  - pomnik upamiętniający bitwę 10 kwietnia 1831 r.
  Ostrołęka
  - miejsce bitwy 26 maja 1831 r. z mauzoleum
  - pomnik Józefa Bema przy Rynku
  Toruń
  - pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Sobieskiego 36.

III. Zasady weryfikacji odznaki

1) Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek), prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

2) Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii albo podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.

3) Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kroniki (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. J. Bema, 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.

4) Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka), potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej, i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

1) Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

2) Odznaka może być przyznana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.

3) Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK.

4) Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK i wchodzi w życie 10 grudnia 2001 r.

Uwaga: życiorys gen. J. Bema, opis miejsc z nim związanych wraz z opisem szlaków turystycznych zamieszczono na stronie www.pttk.pl

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz