POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Odznaka turystyczna "Turysta Euroregionu Nysa"


Od dziesięciu lat realizowane jest porozumienie o współpracy między niemieckimi, czeskimi i polskimi samorządami obszarów, leżących u styku granic trzech państw środkowej Europy. Dekada lat 1991-2001 potwierdziła, że współdziałanie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego przyspieszyło wzajemne poznanie mieszkańców i procesy integracyjne. Ustanowienie w 2001 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Riesengebirgsverein e. V. odznaki "Turysta Euroregionu Nysa" jest kolejnym przejawem tej współpracy.

Turystyka w Euroregionie Nysa

Euroregion Nysa położony jest na przygranicznych terytoriach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując część historycznych obszarów Saksonii (Górnych Łużyc), Czech i Dolnego Śląska. Jest to obszar zróżnicowany krajobrazowo, od Borów Dolnośląskich na północy po Sudety i Ješted na południu. Dominujące grzbiety Karkonoszy ze Śnieżką (1602 m n. p. m.) i Gór Izerskich z Wysoką Kopą (l126 m n. p. m.) oraz samotne kulminacje Ještedu (1012 m n. p. m.) i Landeskrone (420 m n. p. m.), górne biegi rzek Szprewy, Nysy Łużyckiej, Jizery, Kwisy i Bobru, jeziora zaporowe i stawy rybne tworzą niepowtarzalne widoki, przyciągające od wieków wędrowców z całej Europy. Górskie uzdrowiska, stacje sportów zimowych, trasy rowerowe, unikalne warunki do uprawiania sportów lotniczych, parki i rezerwaty przyrody - to walory wyznaczające możliwości turystycznego wykorzystania tego terenu. Nie bez znaczenia są także transeuropejskie trasy drogowe północ - południe i wschód - zachód oraz transgraniczne szlaki kolejowe, rowerowe i piesze.

Burzliwe dzieje tych ziem, wojny i wielokrotne zmiany przynależności państwowej, spowodowały na przestrzeni wieków zniszczenie wielu ważnych obiektów kultury materialnej. Istniejące do dziś zamki, klasztory, kościoły, ratusze i centra miast świadczą o bogactwie i poczuciu piękna dawnych mieszkańców. Zarówno ośrodki Euroregionu (Zittau, Liberec i Jelenia Góra) jak Bautzen i Görlitz, Frydland i Turnov, Lwówek Śląski i Jawor stanowią ważne miejsca na mapie turystycznej Europy. Klasztory w St. Marientał, Hejnicach i Krzeszowie, zamki w Königshain i Bad Muskau, w Sychrowie i Trosky, Bolkowie i na Chojniku swoją niepowtarzalną atmosferą skłaniają do zadumy nad przemijającym czasem. Zbiory Łużyckiego Muzeum Górniczego w Knappenrode oraz Muzeum Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast i Muzeum Rękodzielnictwa w Löbau, Muzeum Szkła w Harrachovie oraz Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą, Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy w Karpaczu oprócz kolekcji wybitnych dzieł sztuki prezentują wyroby rękodzieła i przemysłu regionu.

Różnorodność budowy geologicznej, zlodowacenia, zjawiska erozyjne i oddziaływanie człowieka spowodowały znaczne zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru. Dla zachowania rzeźby terenu oraz świata fauny i flory znaczna część Euroregionu objęta została różnymi formami ochrony. Karkonosze, na terenie których funkcjonują czeski i polski parki narodowe, uznane zostały w 1992 r. przez UNESCO za Europejski Bilateralny Rezerwat Przyrody. Utworzone zostały także inne obszary chronione, jak rezerwaty przyrody Rotstein (okolice Sohland) i w Königshainer Bergen, obszar chroniony Gór Izerskich i obszar chroniony Czeski Raj, Park Krajobrazowy Doliny Bobru i Rudawski Park Krajobrazowy. Wiele obiektów uznanych zostało za pomniki przyrody. Znaczna część tych obszarów i obiektów udostępniona jest do zwiedzania, umożliwiając turystom przeżycie niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

Miliony turystów znają wymienione wyżej i wiele innych miejsc na obszarze Euroregionu NYSA. Mamy nadzieję, że odznaka "Turysta Euroregionu Nysa" zachęci ich i nowych wędrowców do poznania tej niepowtarzalnej części Europy.


Regulamin odznaki "Turysta Euroregionu Nysa"

1. Odznaka TURYSTA EUROREGIONU NYSA, zwana dalej "Odznaką", ustanowiona została w celu popularyzacji walorów turystycznych Euroregionu i aktywizacji turystycznej obszaru, zwiększenia możliwości wzajemnego poznania ludności zamieszkującej w Euregionie oraz zapewnienia atrakcyjnej pamiątki z wypraw turystycznych na terenie ERN.

2. Odznakę może zdobywać każda osoba, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która ukończyła siódmy rok życia, zamieszkująca zarówno na terenie Euroregionu, jak i poza jego obszarem.

3. Odznaka ma trzy stopnie (brązowy, srebrny, złoty), zdobycie których wymaga spełnienia wymogów zawartych w Regulaminie.

4. Za szczególne zasługi dla rozwoju turystyki Komisja Turystyki ERN może przyznać Honorową Odznakę "Turysta Euroregionu Nysa".

5. Zdobycie odznaki w stopniu brązowym wymaga odbycia sześciu wycieczek na obszarze Euroregionu NYSA, trasy których przebiegać będą przez teren dwóch gmin niemieckich, dwóch gmin czeskich i dwóch gmin polskich, z wyłączeniem miast Zittau, Liberec i Jelenia Góra.

6. Zdobycie odznaki w stopniu srebrnym wymaga odbycia dziewięciu wycieczek na obszarze Euroregionu Nysa, podczas których odwiedzone zostaną:

a) Muzeum Śląskie w Görlitz, Muzeum Południowoczeskie w Libercu i Muzeum
Okręgowe w Jeleniej Górze,
b) szczyty Ješted, Landeskrone i Śnieżka,
c) gmina niemiecka, gmina czeska i gmina polska, ale inne niż przy zdobyciu odznaki w stopniu brązowym, z wyłączeniem miast Zittau, Liberec i Jelenia Góra oraz udziału w zorganizowanych na obszarze Euroregionu NYSA trzech imprezach turystycznych.

7. Zdobycie odznaki w stopniu złotym wymaga odbycia piętnastu wycieczek na obszarze Euroregionu Nysa, podczas których odwiedzone zostaną:

a) miasta Zittau, Liberec i Jelenia Góra,
b) trzy obiekty zabytkowe,
c) trzy zamki,
d) trzy obiekty przyrodnicze,
e) gmina niemiecka, gmina czeska i gmina polska, ale inne niż przy zdobyciu odznaki w stopniu brązowym i srebrnym oraz udziału w zorganizowanych na obszarze Euroregionu NYSA trzech imprezach turystycznych.

8. Spełnienie poszczególnych wymogów odznaki nie może być realizowane w jednym dniu.

9. Spełnienie wymogów Regulaminu wymaga potwierdzenia w Książeczce Odznaki.

10. W jednym roku kalendarzowym możliwe jest zdobycie jednego stopnia odznaki.

11. Stwierdzenia spełnienia wymogów i nadania odznaki dokonuje Komisja Weryfikacyjna, powołana przez Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", który ustala zasady pracy Komisji. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej są ostateczne.

12. Odznaka odpowiedniego stopnia wydawana jest przez Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości ustalonej przez Oddział. Możliwe jest wydawanie duplikatów odznaki na podstawie zweryfikowanej Książeczki Odznaki.

13. Interpretacja Regulaminu należy do Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" oraz Komisji Weryfikacyjnej Odznaki.

14. Regulamin obowiązuje od 2001 roku.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz