POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK
"Ziemi Chełmskiej"


§ 1

Odznaka Krajoznawcza PTTK "Ziemi Chełmskiej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów społeczeństwa oraz młodzieży do systematycznego poznawania ziemi chełmskiej.

Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych ziemi chełmskiej, poznawania jej historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody, archeologii i miejsc pamięci narodowej.

Odznaka ma zachęcić miłośników krajoznawstwa i turystyki do uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, jeździeckiej i kajakowej.

§ 2

Odznaka "Ziemi Chełmskiej" jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni, wykonaną z tworzywa sztucznego na euroklipsie. Okrągłą, o średnicy 4 cm. W części centralnej herb Chełma (biały niedźwiedź na tle trzech dębów). Na obwodzie odznaki napis: Odznaka Krajoznawcza Ziemi Chełmskiej - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki: stopień pierwszy - brązowy ma niebieską obwódkę, stopień drugi - srebrny ma zieloną obwódkę, stopień trzeci złoty - ma czerwoną obwódkę.

Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznak.

§ 3

O uzyskanie odznaki "Ziemi Chełmskiej" może ubiegać się każdy, kto ukończył siódmy rok życia (pod opieką osób dorosłych) i spełni warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4

Odznakę "Ziemi Chełmskiej" można uzyskać przez odbycie pieszo rowerem, motocyklem, samochodem lub konno wycieczek od l stycznia do 31 grudnia każdego roku.

§ 5

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów - zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje turystyczne, sportowe i społeczne określonej ilości obiektów wymienionych poniżej.

Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela:

Grupy obiektów do zwiedzenia Stopnie odznaki
  1 brązowy II srebrny III złoty
Grupa 1 Miasta 1 1 1
Grupa 2 Miejscowości historyczne 3 4 5
Grupa 3 Zamki, pałace, dworki i pozostałości 1 2 3
Grupa 4 Miejsca pamięci narodowej 4 6 8
Grupa 5 Muzea i ich filie 1 1 1
Grupa 6 Skanseny - 1 1
Grupa 7 Parki narodowe - - 1
Grupa 8 Parki krajobrazowe 1 1 2
Grupa 9 Rezerwaty przyrody 2 4 6
Grupa 10 Pomniki przyrody 2 3 5
Grupa 11 Parki zabytkowe, podworskie i ich pozostałości 2 3 5
Grupa 12 Grodziska i kurhany 1 2 3
Grupa 13 Architektura drewniana 2 4 5
Grupa 14 Turystyczne trasy podziemne - - 1

Obiekty zwiedzone na pierwszy stopień odznaki nie mogą być ponownie zaliczane na wyższy stopień odznaki.

Grupa 1 - Miasta: Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa.

Grupa 2 - Miejscowości historyczne: Dorohusk, Dubienka, Kraśniczyn, Orchówek, Pawłów, Rejowiec, Różanka, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Świerże, Uhrusk, Wojsławice.

Grupa 3 - Zamki, pałace, dworki i ich pozostałości: Adampol, Bończa, Dorohusk, Kanie, Krasnystaw, Krupe, Kulik, Maziarnia, Olszanka, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Różanka, Serebryszcze, Sielec, Sobibór wieś, Stawki, Sosnowica, Stary Brus, Surhów, Wyryki.

Grupa 4 - Miejsca pomięci narodowej: cmentarze wojenne, pomniki, tablice na terenach zdobywania odznaki.

Grupa 5 - Muzea: Chełm, Krasnystaw, Sobibór, Włodawa.

Grupa 6 - Skanseny: Hola, Sawin.

Grupa 7 - Parki narodowe: Poleski Park Narodowy.

Grupa 8 - Parki krajobrazowe: Chełmski, Poleski, Skierbieszowski, Sobiborski, Strzelecki.

Grupa 9 - Rezerwaty przyrody: Stawska Góra, Wolwinów, Żmudź, Serniawy, Bachus, Liski, Wodny Dół, Głęboka Dolina, Torfowisko przy Jeziorze Czarnym, jezioro Świerszczów, Jezioro Orchowe, Magazyn, Trzy Jeziora, jezioro Brudzieniec, Brzeźno, Roskosz, Bagno Serebryskie, Siedliszcze, Małoziemce, Żółwiowe Błota.

Grupa 10 - Pomniki przyrody: dąb "Bolko" w Hniszowie, modrzewie europejskie w Borku, iglicznie trójcierniowe w Chełmie (Exbud) i Hniszowie, aljant gruczołowaty w Chełmie, korkowiec amurski w Olszance, tulipanowiec w Kaniem, miłorząb dwuklapkowy w Chełmie, dęby w Okunince, Dubniku i Żłobku, jesiony wyniosłe w Majdanie Stuleńskim, drzewostan parku w Różance i in.

Grupa 11 - Parki zabytkowe, podworskie i ich pozostałości: Adampol, Bończa, Deptułtycze, Dorohusk, Kanie, Krupe, Majdan Stuleński, Olszanka, Pieszowola, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Różanka, Serebryszcze, Siedliszcze, Sielec, Sosnowica, Stary Brus, Surhów, Świerszczów.

Grupa 12 - Grodziska i kurhany: Andrzejów Nowy, Czułczyce, Józefin, Koczów, Kukawka, Majdan Nowy, Pawłów, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Wola Uhruska i in.

Grupa 13 - Architektura drewniana: kościoły w Borowicy, Czułczycach, Depułtyczach Starych, Horostycie, Olchowcu, Świerszczowie, Wereszczynie, Wytycznie i Żmudzi. Cerkiew w Holi. Wiatraki w Tuligłowach, Natalinie i Wyrykach. Młyn drewniany w Pobołowicach i Woli Uhruskiej.

Grupa 14 - Turystyczne trasy podziemne: Chełmskie Podziemia Kredowe, trasa podziemna w Krasnymstawie.

§ 6

Weryfikację i przyznanie odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139 d/15, 22-102 Chełm 3, tel. 0 504 989 631 lub 0 prefix 825652601 wew. 322.

§ 7

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie książeczki turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TJeździeckiej) zawierającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenie pobytu zwiedzanych, a wymienionych w Regulaminie (§ 5) obiektach może dokonać przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, opiekun SKKT-PTTK, nauczyciel, instruktor harcerstwa lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej w treści nazwę miejscowości zwiedzanego obiektu.

§ 8

Odznakę Krajoznawczą "Ziemi Chełmskiej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 9

Teren ziemi chełmskiej, na której można zdobywać odznakę, to obszar byłego województwa chełmskiego.

§10

Interpretacja wymagań niniejszego regulaminu należy do ZOW PTTK w Chełmie. Odznakę "Ziemi Chełmskiej" można nabyć tylko w biurze Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej (OTP, MOT, KOT, TJeździeckiej). W książeczce należy zaznaczyć punkty na odznakę "Ziemi Chełmskiej".

Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK
w Chełmie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz