POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz Oddziału Zakładowego PTTK w Kętach


Z roku na rok coraz więcej naszych oddziałów PTTK, tak zakładowych jak i miejskich, obchodzi swe jubileusze. Zarządy oddziałów mimo ogromnych trudności starają się zorganizować jubileuszowe spotkania, jest to bowiem dobra okazja do dokonania podsumowania dotychczasowych osiągnięć, podziękowań i wyróżnień starszych działaczy i wspólne wytyczenie kierunków działalności na lata następne.

Oddział Zakładowy PTTK przy Zakładach Materiałów Lekkich "Kęty" S. A. w dniu 26 października 2001 r. obchodził 25-lecie powstania i prowadzenia działalności turystyczno-krajoznawczej wśród pracowników zakładu. W uroczystości 25-lecia wzięło udział 96 osób, na 300 członków obecnie należących do oddziału. W uroczystości brał udział Jan Bronisław Kryjak prezes zarządu - dyrektor generalny Grupy "Kęty" S.A. oraz Kazimiera Dutka przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Hutników - Grupa "Kęty" S.A., Stanisław Goryl - prezes Spółki "Hutnik", Barbara Luks - w okresie powstawania oddziału pełniła obowiązki sekretarza ZW PTTK w Bielsku-Białej i uczestniczyła w zebraniu założycielskim oddziału.

Prezes oddziału Eufemia Solgowa przedstawiła obszerne sprawozdanie z bogatej działalności koła zakładowego, a od 1976 oddziału, stwierdzając, że w latach 80-tych oddział liczył 650 członków, dużą grupę stanowią seniorzy, obserwuje też fakt przypływu młodych ludzi do PTTK, co niewątpliwie zapewni ciągłość działania. Szczególnie mocno podkreśliła fakt, że dzięki bardzo dobrej atmosferze w zakładzie, tworzonej przez zarząd, a w szczególności przez dyrektora generalnego można było prowadzić tak bogatą działalność. Posiadanie własnego lokalu, otrzymywanie co roku choć skromnej dotacji finansowej i innych udogodnień przyczyniło się do tego, że oddział nie uległ likwidacji. Dziękując dyrektorowi zakładów w imieniu wszystkich członków oddziału PTTK za tak wszechstronną pomoc i wspieranie naszego Towarzystwa wręczono Medal "50-lecia PTTK". Wyróżnienia otrzymali też długoletni działacze oddziału: 2 osoby Złote Honorowe Odznaki PTTK, 6 - Srebrne Odznaki PTTK, 5 - Dyplomy ZG PTTK, 8 - Medale "Za Zasługi dla Turystyki Zakładowej, 9 - Odznakę "25 lat w PTTK", 9 - Medale "50-lecia PTTK".

Dyrektor generalny zabierając głos podziękował za zaproszenie na obchody 25-lecia oddziału i za wyróżnienie. Zapewnił, że zawsze popierał działalność naszego Towarzystwa i będzie czynić to nadal, ponieważ dzięki wspólnemu działaniu w zakresie turystyki i krajoznawstwa ludzie lepiej się poznają, są sobie życzliwsi, mają wspólne zainteresowania, w poniedziałki przychodzą do pracy wypoczęci i zadowoleni, co zdecydowanie korzystnie wpływa na relacje międzyludzkie wśród załogi.

W imieniu ZG PTTK i Komisji Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych podziękowałam wszystkim działaczom oddziału za wytrwałą pracę społeczną na rzecz naszego Towarzystwa, zaś wyróżnionym złożyłam gratulacje. Szczególne podziękowania przekazałam prezesowi oddziału Eufemii Solgowej, która przez 35 lat "prezesowała", najpierw Kołu PTTK, a następnie Oddziałowi Zakładowemu, będąc nie tylko dobrym organizatorem, ale i menedżerem, osobą bardzo zaangażowaną, oddaną sprawom turystyki. Były dalsze gratulacje i podziękowania, były kwiaty i upominki i wspomnienia o tych, którzy odeszli na swój ostatni szlak. Były życzenia dalszych wspaniałych osiągnięć na rzecz członków PTTK i załogi w następnym 25-leciu.

Nela Szlompek


Prezes Eufemia Solgowa (od lewej),
Nela Szlompek oraz Bronisław Kryjak prezes Grupy "Kęty"

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz