POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz 50-lecia Oddziału PTTK w Zabrzu


Prezydent miasta Zabrze Roman Urbańczyk przyznając dyplomy wraz z medalem siedmiu działaczom Oddziału PTTK w Zabrzu, między innymi napisał "Jubileusz 50-lecia Oddziału PTTK w Zabrzu uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń bieżącego roku w życiu naszego miasta". Słowa te świadczą jak władze miasta wysoko oceniają społeczną działalność członków naszego Towarzystwa.

Prezes oddziału Wiesław Sosabowski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę zebranych na kilka bardzo istotnych problemów, z którymi w przeszłości należałoby się zmierzyć, zaś szczegółowe dane o działalności oddziału znajdziemy w bardzo dobrze opracowanym sprawozdaniu pt. "Z kart historii PTTK w Zabrzu 1951-2001". Pierwszy problem to fakt, że w końcu lat 40-tych ludność Zabrza stanowiła swoistą mozaikę. Obok rodowitych Ślązaków poważną część stanowili repatrianci z kresów wschodnich, przybysze z centralnej Polski, reemigranci z Francji i Belgii. W zasadzie wszyscy, na skutek wojny i przebywania za granicami Polski, posiadali poważne luki w zakresie wiadomości z historii, geografii ojczystego kraju, jego folkloru i pozostałych zabytków. Powołano do życia w roku 1951 Oddział PTTK i jego działacze postawili sobie jako główny cel, pomoc tym "nowym" mieszkańcom miasta w ich aklimatyzowaniu się i zintegrowaniu ich poprzez turystykę i krajoznawstwo, organizując dziesiątki różnorodnych imprez turystycznych, co świetnie się udało.

Problem drugi - oddział rozrastał się, szkolił kadry, organizował ogniwa w różnych środowiskach, prowadził szeroką akcję popularyzacji naszych celów wśród młodzieży, zyskiwał poparcie i pomoc. Przyszedł rok 1968, moment powstania drugiego oddziału PTTK, Międzyzakładowego Górniczego Oddziału PTTK - odeszły z naszego oddziału koła zakładowe, wyszkolona kadra, zaplecze finansowe i około 1 tysiąca członków.

Oddział, jak go nazwano miejski, odbudowywał swoje stracone pozycje mozolnie i z wielkim trudem, zdobywając nowych członków, sympatyków, szkoląc nowe kadry i organizując wiele bardzo ciekawych imprez, które przyciągały zwłaszcza młodych ludzi. Przyszły też lata 1981-83, później lata dziewięćdziesiąte, w tym okresie zlikwidowany zostaje Międzyzakładowy Górniczy Oddział PTTK, generalnie spada ilość członków PTTK i ogniw zakładowych, brak możliwości organizowania imprez szeroko dostępnych.

Taki stan istniał w całym naszym Towarzystwie - po roku 1989 znów oddani działacze stanęli do odbudowy działalności organizacyjnej i gospodarczej, uzyskując osobowość prawną w roku 1991, co pozwoliło na podejmowanie nowych form działalności programowej, i tak trwa do dziś. Szukano też nowych sprzymierzeńców, ludzi, którzy tak samo jak i PTTK, chcieli nadać sens życia przez poznawanie i wędrowanie, nawiązano współpracę z Związkiem Górnośląskim i Towarzystwem Miłośników Zabrza - wspólnie zaczęto propagować własny region, jego zabytki, prowadzić edukację regionalną. Podkreślił, że bez oddanych działaczy, pasjonatów poznawania kraju i świata nie byłoby możliwe przejść przez te trudne okresy. Tu przypomniał nazwiska wszystkich prezesów oddziału, którzy tworzyli jego historię, są to: Piotr Knaś, Rufin Suchoń, Stanisław Goździewski, Jan Larysz, Henryk Lulo, Afred Włochowicz - wielu z nich funkcje prezesa pełniło przez 2,3,4 kadencje, i to już jest tu niemal tradycją, bo Wiesław Sosabowski funkcję prezesa pełni piątą kadencję.

Jubileusz 50-lecia w dniu 8 grudnia 2001 r. zgromadził około 100 osób (oddział liczy 500 członków) i jak zawsze przy jubileuszach jest podsumowanie dorobku i wytyczenie nowych strategii działania. Są też wyróżnienia dla tych, którzy poświęcili kawałek swego życia na działalność społeczną w naszym Towarzystwie. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele władz miasta w osobach: Maciej Śliwa wiceprezydent miasta Zabrze, Zbigniew Szczurek przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Wilk dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, Herbert Kopiec przewodniczący Związku Górnośląskiego, Kazimierz Kula przewodniczący Miłośników Zabrza i inni.

Z ramienia ZG PTTK uczestniczył w obchodach 50-lecia Edward Kudelski wiceprezes ZG PTTK, Tytus Szlompek członek Komisji Historii i Tradycji oraz prezesi z sąsiednich oddziałów z Rudy Śląskiej i Bytomia. Z okazji Złotego Jubileuszu Złote Honorowe Odznaki PTTK otrzymały 3 osoby, Srebrne Honorowe Odznaki PTTK - 2 osoby, Medal 50-lecia PTTK - 6 osób, złotą odznakę "Zasłużeni w Pracy wśród Młodzieży" 3 osoby, a srebrną 1 osoba, Dyplomy Honorowe ZG PTTK otrzymało 11 osób, medale "Za zasługi w turystyce zakładowej" 8 osób, odznakę "25 lat w PTTK" 6 osób, Medal 50-lecia Oddziału 6 osób. Miłym akcentem było uhonorowanie redakcji gazety "Głos Zabrza i Rudy Śląskiej" oraz redakcji "Nowin Zabrzańskich" odznaką "Zasłużonych dla Oddziału PTTK w Zabrzu". Były życzenia, podziękowania od władz miasta i posła Józefa Kubicy - panowała przemiła atmosfera i zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku. Wiceprezes ZG PTTK Edward Kudelski podziękował wszystkim działaczom oddziału za wniesiony trud - życzył dalszych sukcesów przypominając, że przed naszym Towarzystwem stoją ważne zadania, podjęte na XV Krajowym Zjeździe, a do nich należą: zwiększenie udziału młodzieży w życiu PTTK, obchody Międzynarodowego Roku Gór i Schronisk oraz ochrona szlaków, rozwój turystyki w Polsce. Zaapelował, by w planach pracy oddział uwzględnił te ważne dla naszego Towarzystwa problemy. Wszystkim wyróżnionym złożył serdeczne gratulacje.

Nela Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz