POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

"Działacze olkuskiego oddziału PTTK dobrze zasłużyli się mieszkańcom ziemi olkuskiej, przez lata nie tylko realizowali statutowe cele naszego Towarzystwa, ale robili coś znacznie więcej - przekazywali wiedzę i miłość do małej i dużej Ojczyzny kolejnym pokoleniom".

90 lat Oddziału PTTK i Muzeum Regionalnego w Olkuszu


Wędrując Szlakiem Orlich Gniazd odwiedzajmy miasteczko Olkusz, który kryje w sobie bogatą historię i zabytki. Olkusz był przecież miastem królewskim ostatniego Piasta, jest perłą godną poznania przez współczesnego krajoznawcę. To w Olkuszu już 1911 r. Antoni Minkiewicz poznaje uroki tego miasta i powołuje oddział PTK. W latach 1912-13 odwiedza je Aleksander Janowski. Od tej pory oddział przechodzi różne fazy rozwoju i działalności. Zależne to jest od istniejących warunków polityczno-gospodarczych, I i II wojna światowa, okres okupacji i okres po roku 1945. Mimo wielu przeciwności oddział prowadził i prowadzi dalej działalność turystyczno-krajoznawczą i gromadzi zbiory muzealne, a współczesną historię tworzą oddani działacze naszego Towarzystwa w osobach: Zofii Rumprecht, Mariana Jarno, Antoniego Wiatrowskiego, Wojciecha Boczkowskiego, Rudolfa Payerhin, Józefa Jarosza i wielu innych, których nie sposób wymienić. Trudno też przytoczyć pełną historię tego oddziału - z okazji 90-lecia wydano opracowanie, gdzie czytelnik znajdzie pełne informacje - ja ograniczę się do obchodów tak znaczącego jubileuszu w życiu organizacji społecznej, kontynuującej idee krajoznawstwa, które głosił patron oddziału Aleksander Janowski, a które i dziś nic nie tracą ze swej aktualności.


Wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura wręcza dyplom ZG PTTK
Zbigniewowi Czapnikowi prezesowi koła przy Hucie szkła w Jaroszowcu

Prezes oddziału Barbara Stanek-Wróbel przedstawiła zakres prac, którymi obecnie zajmuje się oddział, zrzeszający około 150 członków. Przy oddziale działają: Klub Przewodników Turystycznych, Koło Opiekunów SKKT, Komisja Ochrony Zabytków i Przyrody, Komisja Krajoznawcza, Klub Taternictwa Jaskiniowego. Organizowanych jest wiele imprez turystycznych dla mieszkańców miasta. Działacze tego oddziału dużo wysiłku poświęcają utrzymaniu siedziby oddziału i muzeum.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli: Stanisław Gardeła - wicestarosta, Władysław Pawlikowski - sekretarz starostwa, Andrzej Soczówka - wiceburmistrz miasta, Janusz Mantlewicz - przewodniczący Rady Miasta, Małgorzata Węgrzyn - wójt gminy Klucze. Z ramienia ZG PTTK w jubileuszu uczestniczyli: Franciszek Midura - wiceprezes ZG PTTK i przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków, Członkowie Honorowi PTTK Barbara Twaróg, Nela Szlompek i Zbigniew Twaróg, Jerzy Kowalski - członek ZG PTTK, Wanda Szpilewska - członek Komisji Opieki nad Zabytkami.

Miłym akcentem był udział przedstawicieli z zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK: z Będzina, Ojcowa, Kielc i Miechowa. Z okazji jubileuszu wielu działaczy otrzymało wyróżnienia, i tak: Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymało 5 osób, Srebrną Honorową Odznakę PTTK - 5 osób, Dyplom Honorowy PTTK otrzymał Urząd Miasta i Gminy, Rada Miasta Olkusz, Huta Szkła "Jaroszowiec" oraz troje działaczy oddziału. Medal 50-lecia PTTK otrzymała 1 osoba, "Zasłużony w Pracy wśród Młodzieży" w stopniu złotym otrzymały 33 osoby, a stopniu srebrnym - 5 osób.

Były gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów działaczy dla oddziału. Barbara Stanek-Wróbel podkreśliła bardzo mocno fakt, że wiele problemów oddziału trudno byłoby rozwiązać bez poparcia i pomocy finansowej władz Starostwa i Zarządu Miasta - nawet obchody 90-lecia wsparli nie tylko swoją obecnością - za co wszyscy działacze oddziału gorąco dziękują, a przedstawiciele władz miasta zadeklarowali dalszą pomoc w organizacji imprez dla mieszkańców miasta i w utrzymaniu placówki kulturalnej, jaką jest Muzeum Regionalne. Wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura w swym wystąpieniu powiedział: Działacze olkuskiego Oddziału PTTK dobrze zasłużyli się mieszkańcom ziemi olkuskiej, przez lata nie tylko realizowali statutowe cele naszego Towarzystwa, ale robili coś znacznie więcej - przekazywali wiedzę i miłość do małej i dużej Ojczyzny kolejnym pokoleniom.

Tytus Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz