POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Wnioski z obrad zespołów problemowych XLIV Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Szczecinie


I. Zespół ds. tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej

1. Zespół stawia wnioski pod adresem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK:
- o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej przodownikom turystyki pieszej z okazji pięćdziesięciolecia istnienia KTP,
- o ustanowienie okolicznościowej odznaki "50 lat OTP" w szacie graficznej zbliżonej do dotychczasowej OTP,
- o wydanie medalu okolicznościowego z okazji pięćdziesięciolecia KTP,
- o wydanie specjalnego numeru "Piechura", poświęconego tematyce turystyki pieszej i ludziom z nią związanych w latach 1952-2002.

2. Zespół apeluje do oddziałowych KTP oraz do przodowników turystyki pieszej
- o organizowanie wycieczek pieszych z okazji 95 rocznicy pierwszej zbiorowej wycieczki PTK do Starej Dąbrowy w Puszczy Kampinoskiej
- o położenie większego nacisku na tematy rocznicowe i historyczne, szczególnie przy imprezach dla młodzieży szkolnej.

3. Zespół przyjmuje deklarację Oddziału PTTK w Otwocku o gotowości wydania i rozprowadzania odznaki "50 lat OTP".

4. Zespół proponuje część zysku ze sprzedaży odznaki przeznaczyć na dofinansowanie wydania okolicznościowego "Piechura"

W obradach zespołu pod przewodnictwem Andrzeja Suskiego uczestniczyło 36 osób.

II. Zespół ds. nowelizacji regulaminów OTP i przodownika TP

Po spokojnej merytorycznej dyskusji zespół przyjął następujące wnioski:

1. Obniżyć wymagania dla kandydatów na młodzieżowych przodowników TP z posiadania OTP w stopniu małym srebrnym do stopnia małego brązowego,

2. Kontynuować prace nad dostosowaniem regulaminu OTP dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Henryka Antkowiaka uczestniczyło 21 osób.

III. Zespół ds. szkolenia i przodowników TP

Podczas obrad zespołu dyskusja toczyła się wokół warunków przeprowadzania egzaminów, składów referatów weryfikacyjnych, wymiany legitymacji przodownickich.

1. Zakończenie akcji wymiany legitymacji w roku 2003,

2. Uzupełnić regulamin przodownika TP o brakujący zapis o wymogu dwuletniego stażu członkowskiego w PTTK dla kandydatów na przodownika.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Teresy Trębali uczestniczyło 17 osób.

IV. Zespół ds. klubów turystyki pieszej i klubów przodowników TP

1. Zapraszać na zebrania klubów ciekawych ludzi do wygłaszania prelekcji jako formę ożywienia życia klubowego i przyciągnięcie nowych członków i sympatyków.

2. Zadbać o wykonanie pieczątek, odznak i proporczyków klubowych dla zintegrowania członków i sympatyków,

3. Wykorzystać lokalną prasę i radio do informowania o organizowanych wycieczkach i rajdach.

4. Organizować imprezy towarzyskie w klubie dla integracji członków.

5. W przypadku trudności lokalowych korzystać z pomieszczeń parafialnych.

6. Utrzymywać tradycyjne imprezy organizowane od wielu lat.

7. Szukać sponsorów.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Andrzeja Stróżeckiego uczestniczyło 17 osób.

V. Zespół ds. nizinnych szlaków pieszych i znakarzy

Ustalono zwołanie Ogólnopolskiej Narady Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych na 10.11.2001 r. oraz jej program. Wniosków nie było. W obradach zespołu pod przewodnictwem Konrada Bieleckiego uczestniczyło 26 osób

VI. Zespół ds. nauczycieli - przodowników TP w środowisku szkolnym

Dyskusja koncentrowała się wokół spraw przyciągnięcia młodzieży do turystyki pieszej przez uatrakcyjnienie imprez, a także wykorzystania uprawnień kadry PTTK w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

1. Kontynuować prace zespołu w latach następnych.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Włodzimierza Szafińskiego uczestniczyło 15 osób.

Opracował: Stanisław Łuć

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz