POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Działacze ogniw PTTK
z zakładów pracy i spółdzielni mieszkaniowych
znów gościli w Głuchołazach


Już po raz drugi przedstawiciele kół, oddziałów zakładowych i osiedlowych PTTK spotkali się w dniach 19-21 października 2001 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Spółdzielni Mieszkaniowych "Opawa" w Głuchołazach.

Nasuwa się pytanie dlaczego znów w Głuchołazach, odpowiedź jest jednoznaczna i ma kilka aspektów. Dyrektor tego ośrodka Wojciech Pilarski w czasie pierwszego spotkania przyjął nas z ogromną serdecznością i życzliwością, (bowiem jak sam mówił, w przeszłości był również działaczem PTTK oraz prezesem spółdzielni mieszkaniowej) i zapewnił nam wspaniałe warunki pobytu. Drugi powód to fakt, że Oddział PTTK w Opolu, jego prezes Ireneusz Szmajda i kierownik biura Aleksandra Klusik, przyjęli na siebie obowiązki współorganizatora już drugi raz, z których wywiązali się znakomicie. To przyjemność współpracować z tak zaangażowanymi i odpowiedzialnymi działaczami. Trzeci powód to ziemia opolska jest przepiękna, ale zbyt rzadko odwiedzana. Chcielibyśmy, aby działacze naszego środowiska lepiej ją poznali i częściej odwiedzali.

Uczestnicy zlotu wnioskowali o kontynuację organizacji zlotów, ponieważ dają one możliwość podzielenia się sukcesami, trudnościami, wymiany doświadczeń., szansę osobistego poznania się i wreszcie otrzymania "garści" informacji o tym, czym obecnie żyje nasze Towarzystwo, jakie są plany działania na przyszłość i plany współpracy z ogniwami "na dole". A pytań o plany było wiele, gdyż III Zlot odbywał się w dwa tygodnie po XV Krajowym Zjeździe Towarzystwa, w którym nie wszyscy mogli uczestniczyć jako delegaci. Jako organizatorów cieszy nas fakt, że z roku na rok przybywa chętnych do uczestnictwa w naszych zlotach, często z oddziałów zakładowych i kół zakładowych, z którymi trudno nam było nawiązać kontakt drogą korespondencyjną.

W III Zlocie uczestniczyło 18 osób z oddziałów zakładowych PTTK, 14 osób z kół zakładowych zarejestrowanych w oddziałach miejskich PTTK, 15 osób ze spółdzielni zakładowych, członkowie naszej komisji oraz zaproszeni goście: członek Komisji Rewizyjnej PTTK Edward Jabłoński, starszy specjalista ds. programowych ZG PTTK Barbara Kalinowska, prezes Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Opolu Lucjusz Bilik, prezes Oddziału PTTK w Opolu Ireneusz Szmajda, kierownik Biura Oddziału PTTK w Opolu Aleksandra Klusik i dyrektor Ośrodka "Opawa" w Głuchołazach Wojciech Pilarski. Zlot poprzedziły przygotowania, w ramach których organizatorzy zabiegali o środki finansowe, wydawnictwa krajoznawcze i szkoleniowe. Dołożyli starań, aby impreza ta była zorganizowana profesjonalnie ku zadowoleniu uczestników. Serdeczne podziękowania kierujemy do tych osób, którzy wsparli organizację zlotu. Dziękujemy Lucjuszowi Bilikowi za upominki dla uczestników zlotu, dyrektorowi "Filara" S.A. delegatury w Katowicach Henrykowi Kowarskiemu za dofinansowanie kosztów noclegów, a prezesom spółdzielni mieszkaniowych z województwa śląskiego za dofinansowanie udziału przedstawicieli swych spółdzielni w imprezie.

Przekazane uczestnikom zlotu materiały wydawnicze i szkoleniowe pochodziły z różnych źródeł: z Urzędu Marszałkowskiego z Opola, z Zarządu Parków Krajobrazowych województwa śląskiego i z Urzędu Miasta Zawiercie. Serdecznie dziękujemy - wydawnictwa te zapewne będą wykorzystane i wzbogacą biblioteki oddziałów i kół PTTK. Realizacja poszczególnych punktów programowych zlotu przebiegała bez zakłóceń. Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z 4-letniej działalności komisji, uzupełnione informacją o stanie organizacyjnym oddziałów zakładowych, kół zakładowych i osiedlowych oraz Oddziału PTTK Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, z uwzględnieniem ilości członków w obu środowiskach. Edward Jabłoński krótko przedstawił najważniejsze sprawy omawiane na XV Krajowym Zjeździe naszego Towarzystwa.

W dyskusji, jaka wywiązała się, nie było narzekań i rozpaczliwych stwierdzeń o zaprzestaniu działalności turystyczno-krajoznawczej, nie było "wołania" o pomoc, choć wiemy, że część oddziałów zakładowych PTTK pracuje w bardzo trudnych warunkach (bez lokali, pomocy finansowej i wsparcia).

Były natomiast budujące stwierdzenia i propozycje:

  • o dostosowanie się do obecnych warunków, w jakich musimy pracować;
  • wypracowanie przez PTTK oferty, która trafiłaby do tych, którzy "stoją z boku", zwłaszcza młodzieży;
  • zawsze istnieje potrzeba bliskiej współpracy z administracją terenową i innymi towarzystwami regionalnymi, z którymi można podejmować ciekawe formy działania w małych ojczyznach;
  • należy dążyć do zaistnienia w mediach miejscowych, a nie ograniczać działalności tylko do członków Towarzystwa;
  • w danym mieście, regionie, województwie musimy nauczyć się "mówienia" jednym głosem w sprawie działań turystycznych i wyznaczników naszego Towarzystwa.

Stwierdzono również, że wszystko zależy od "lidera", człowieka, który potrafi swoim zaangażowaniem i postawą zainteresować innych pasją turystyczną. Stawiane były również konkretne wnioski:

  • stanowczo kontynuować organizację zlotów, na których możliwość wymiany doświadczeń jest niezwykle cenna;
  • po powołaniu składu nowej komisji należy przygotować terminarz posiedzeń oraz plan najważniejszych przedsięwzięć (wraz z imiennym wykazem członków komisji i adresami);
  • uczestnicy zlotu, w większości prezesi oddziałów i kół zakładowych, apelowali o większy udział członków komisji w przedsięwzięciach oddziałowych (imprezy, jubileusze itp.).

Prezes Oddziału Zakładowego przy Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie Ryszard Bielecki wyraził gotowość współorganizowania IV Zlotu, po ustaleniu z komisją terminu i miejsca. W imieniu komisji i własnym pragnę podziękować wszystkim uczestnikom zlotu za udział, zdyscyplinowanie, daleko idącą troskę o nasze Towarzystwo, koleżeństwo i tę przyjacielską atmosferę. Do zobaczenia na IV Zlocie

Nela Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz