POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

IV Zlot Przodowników Imprez na Orientację oraz Krajowa Narada Aktywu InO


Tegoroczny IV Zlot Przodowników Imprez na Orientację był tradycyjnie końcowym akcentem całorocznej działalności kadry przodownickiej. Ponieważ w naszym Towarzystwie trwała kampania wyborcza, zatem podczas zlotu odbyła się także Krajowa Narada Aktywu InO. Organizatorzy - Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację na miejsce zlotu wybrała Twierdzę Modlin. Zlot odbył się w dniach 7-9 grudnia 2001 r.


Twierdza Modlin. Komisja w drodze na obrady

Już samo wejście do twierdzy stanowiło pewien problem, gdyż jest tu czynna jeszcze jednostka wojskowa. Na szczęście żołnierz przy głównej bramie był poinformowany o naszej przodownickiej imprezie. Po przebyciu bramy uczestnicy zostali zakwaterowani w wygodnych pokojach i otrzymali świadczenia w postaci pamiątek zlotowych, materiałów szkoleniowych i krajoznawczych. Wieczorek turystyczny, czyli nocne przodowników rozmowy zakończyły pierwszy dzień spotkania. W sobotę w dwóch grupach uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Twierdzy Modlin. Jest to szczególne miejsce, usytuowane przy ujściu Narwi do Wisły, wykorzystywane w celach obronności praktycznie już od XIV wieku. Administracyjnie Twierdza Modlin należy do miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Naturalne warunki obronne doceniali Szwedzi podczas potopu, Napoleon na początku XIX wieku, a przede wszystkim Rosjanie, silnie fortyfikując to miejsce i nadając nazwę "Nowogoergiewsk". Podczas II wojny światowej twierdza broniła się aż do końca września. Obecnie stacjonuje tu skromna jednostka wojskowa, która nie oprze się zapewne reformie (czyli likwidacji) armii po wstąpieniu do NATO. Cóż wówczas stanie się z potężnymi acz zabytkowymi fortyfikacjami wielokrotnie wykorzystywanymi podczas kręcenia filmów?! Uczestnicy zlotu oprowadzeni przez miejscowych przewodników mieli okazję podziwiać całą twierdzę z Wieży Tatarskiej. Ogrom obiektów wzbudził podziw dla budowniczych tych umocnień. Przeszliśmy również długi odcinek części podziemnej.


Twierdza Modlin

Część oficjalna, czyli Krajowa Narada Aktywu InO zaczęła się od wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym działaczom, którzy otrzymali złote i srebrne Odznaki Honorowe PTTK, złote i srebrne odznaki "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" i inne. Następnie, po raz pierwszy w historii imprez na orientację, wręczono wyróżnienia Honorowego Przodownika Imprez na Orientację. Otrzymały je osoby, które wykazały się 20-letnią pracą jako przodownik imprez na orientację oraz ukończyły 50 rok życia lub posiadają odznakę "25 lat w PTTK". Wyróżniono w ten sposób 15 osób. Listę wyróżnionych publikujemy w tym numerze "Gościńca". Należy dodać, iż wszystkie osoby, które w terminie przesłały wnioski, otrzymały ten zaszczytny tytuł.

Kolejnymi punktami obrad były wybory komisji dla sprawnego przeprowadzenia narady, przedstawienie sprawozdania ustępujących władz oraz dyskusja. W tej części wystąpili zaproszeni goście: Konrad Jankowski - prezes Polskiego Związku Biegów na Orientację przypomniał początki imprez na orientację i ich wspólne korzenie z biegami na orientację, Stanisław Janowicz - wiceprezes ZG PTTK poruszył problemy finansowania imprez na orientację oraz możliwości przeznaczenia środków na te imprezy z puli ZG PTTK, Jerzy Dymarski (Honorowy PInO) przedstawił swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą i popularyzowanie posługiwania się mapą przez wszystkich. Po udzieleniu większością głosów absolutorium ustępującej komisji przystąpiono do wyborów nowej KInO ZG PTTK. Ustalono, iż w nowej komisji będzie 11 osób. Zgłoszono 18 kandydatów i po tajnych wyborach wyłoniono nową Komisję Imprez na Orientację na kadencję 2002-2005 w składzie: Dariusz Zając (Radom) - przewodniczący, Waldemar Fijor (Toruń) - wiceprzewodniczący, Dariusz Walczyna (Warszawa) - sekretarz, Bogusław Ciastek (Radom) - zespół ds. informacji, Piotr Hercog (Częstochowa) - zespół ds. marketingu, Jakub Kaczyński (Gdańsk) - zespół ds. regulaminów, Karol Kalsztein (Gdańsk) - zespół ds. imprez ogólnopolskich, Andrzej Krochmal (Warszawa) - zespół ds. młodzieży, Gł. Referat Weryf., Zbigniew Tarnowski (Częstochowa) - zespół ds. przodownickich, Beata Tyburska (Toruń) - zespół ds. wydawnictw, Andrzej Wysocki (Gliwice) - zespół ds. historii.


Komisja InO XIV kadencji

Równie ciekawa była druga część dyskusji. Wymieniono w niej priorytety, którymi będzie się kierować komisja: kształcenie kadry, promowanie ino jako interdyscyplinarnej formy wypoczynku, ekspansja ino na nowe tereny, współpraca z innymi komisjami ZG PTTK w celu ujednolicenia systemu organizacji i punktacji ino w różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, utrzymanie systemu imprez ogólnopolskich, pomoc techniczna i merytoryczna w organizacji ogólnopolskiego finału OMTTK, koordynacja prowadzenia referatów weryfikacyjnych we wszystkich jednostkach PTTK, prowadzenie strony internetowej, wymiana legitymacji przodownickich oraz przygotowanie do obchodów 40-lecia KInO ZG PTTK. Zaproponowano wprowadzenie odznaki InO dla dzieci, określono konieczność gromadzenia materiałów historycznych, poruszono sprawę wprowadzenia sankcji dla osób nie zachowujących zasad fair play, wyznaczenie vacatio legis dla nowych zasad regulaminowych i przepisów, zobowiązania organizatorów imprez do: zamieszczania pełnych danych o uczestnikach (przynależność klubowa), podawania ilości punktów i opisu tras do innych odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, GOT, KOT i in.), załatwiania zniżek kolejowych dla uczestników, czynienia starań o pozyskanie środków finansowych z "grantów" i innych źródeł. Postanowiono poprzeć starania PTTK o uznanie przez Centralny Ośrodek Sportu szkoleń przodowników InO jako szkoleń zawodowych. Poruszono ponadto wiele zagadnień, które po przegłosowaniu stanowiły z powyższymi treść uchwały Krajowej Narady Aktywu Imprez na Orientację.

Wszyscy uczestnicy zlotu i narady otrzymali cenne materiały: książkę Jerzego Dymarskiego "AB imprez na orientację", najnowsze wydanie "Regulaminów Turystycznych Imprez na Orientację" oraz program komputerowy Ryszarda Sikory z Katowic służący do obliczania punktacji. Kolega przedstawił zasady posługiwania się tym programem odpowiadając na wszelkie wątpliwości. Podczas obrad opracowano listę adresów elektronicznych uczestników, która niewątpliwie ułatwi komunikację. Lista ta została wysłana do każdego uczestnika zlotu i jest dostępna u Andrzeja Wysockiego. Stanisławowi Janowiczowi, wiceprezesowi ZG PTTK, przekazano komplet czasopism o tematyce "orientalistycznej". Komplet ten zawiera wszystkie numery pism środowiska imprez na orientację: "Tramwaj", "Orientus", "Mylniak" i "Stowarzysz Gdański".

Po spełnieniu wszystkich oficjalnych obowiązków uczestnicy mogli odpocząć. Przy ognisku mimo mrozu zgromadziła się spora grupa przodowników. Najbardziej wytrwali ruszyli na tradycyjną, zlotową trasę na orientację. Uczestnicy poprzednich zlotów wspominali "Szukanie skarbów" na zamku w Gniewie. Tu mieliśmy raz jeszcze, tym razem nocą, przy trzaskającym mrozie, możliwość szukania punktów kontrolnych w zakamarkach Twierdzy Modlin. Takie wyjścia w wieloosobowych zespołach bardzo integrują przodowników, gdyż składały się z przodowników o wieloletniej praktyce oraz młodzieżowych, dopiero zaczynających swoją "karierę". Symboliczne nagrody sprawiły wszystkim dużo radości. A potem, no cóż, zawsze ostatni punkt zlotu jest chyba najciekawszy. Tradycyjne nocne przodowników rozmowy trwały prawie do białego rana. Po śniadaniu opuściliśmy gościnną twierdzę, pożegnaliśmy organizatorów i gospodarzy życząc sobie równie miłego spotkania na następnym zlocie, który odbędzie się w Michałowicach. Organizatorami będą koledzy ze środowiska dolnośląskiego.

Zbigniew Tarnowski
Fot. H. Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz