Monday, April 08, 2002 Gosciniec - nr 5 2002

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Krajowa Narada Aktywu Podwodnego KDP PTTK 10 luty 2002 r.


Magicznie brzmiąca nazwa Krajowa Narada Aktywu Podwodnego, to nic innego, jak spotkanie odbywające się zgodnie ze Statutem PTTK regularnie co cztery lata. Jego podstawowy cel to nie tylko wybory nowej Komisji Działalności Podwodnej, ale przede wszystkim dyskusja nad sprawozdaniem ustępującej komisji i zebranie wniosków do działania na następną kadencję.


Delegaci KNAP

Odczytywanie wyników głosowania

Skład Komisji na XV kadencję

"Słowo" od wiceprezesa ZG PTTK S. Janowicza
do zebranych na KNAP

A ubiegła kadencja 1998-2001 była chyba w historii najbardziej pracowitą. Przebudowie uległ cały system szkolenia w zakresie podstawowym, ale zbudowano także cały system szkolenia specjalistycznego. Wdrożony został program reabreatherowy i nitroksowy, a program trymiksowy jest gotów do wdrożenia. Przebudowie uległ program szkolenia dla dzieci, a dla nie zdecydowanych przygotowaliśmy program wstępny. Przeszkoliliśmy łącznie prawie 18 000 osób na ponad 4500 różnego rodzaju kursach. Wszystkie kursy są certyfikowane zgodnie z systemem CMAS, dzięki czemu dokumenty te są honorowane na całym świecie. Powstało Stowarzyszenie Lekarzy Klubowych KDP, którego głównym zadaniem jest profilaktyka i wspieranie działań dydaktycznych instruktorów. Rozwiązany został w ten sposób problem między innymi badań wstępnych i okresowych całego ogólnopolskiego środowiska nurkowego. Jego przewodniczącym jest Marek Konfederak, lekarz i instruktor nurkowania, co dobrze wróży współpracy. Uporządkowana została strona gospodarcza KDP. Powstało Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego, jednostka gospodarcza komisji, która wszystkie wypracowane środki przeznacza na działania programowe KDP. Jednym z nich są wydawnictwa. Istniejące od lat braki w tym zakresie są sukcesywnie wypełniane. Wydane zostały zbiory programów szkolenia, materiały promocyjne i cztery podręczniki, a dalsze cztery są w przygotowaniu. Bardzo dobrze układała nam się współpraca z Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej i jej kierownikiem dr. Zdzisławem Sićko oraz dr. Jackiem Kotem, Zakładem Sprzętu Nurkowego i Technologii Prac Podwodnych MW - kierownik kdr. dr Stanisław Skrzyński. W przygotowaniu jest umowa o współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Cały czas uczestniczymy w pracach nad przepisami wykonawczymi do Ustawy o kulturze fizycznej. W zakresie promocji systemu szkolenia KDP/CMAS komisja uczestniczyła w wielu imprezach targowych jak: Targi "Wiatr i Woda" w Warszawie, Targi "ITB" w Berlinie czy Targi "BOOT" w Düseldorfie. W magazynie "Nurkowanie" mamy swoje stałe miejsce, a przebudowywana obecnie strona internetowa jest pilnie śledzona. Sprawozdanie komisji zostało zatwierdzone przez Zjazd PTTK, a bilans finansowy zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną ZG PTTK i przedstawiony do audytu wraz z bilansem PTTK.

W KNAP-ie udział wzięło 111 przedstawicieli klubów z ogólnej liczby 143 upoważnionych do udziału w naradzie. Cieszy tak wysoka frekwencja, na co zwrócił w swym wystąpieniu biorący udział w KNAP wiceprezes ZG PTTK Stanisław Janowicz. W wyniku wyborów przez najbliższe cztery lata komisja będzie działać w następującym składzie: przewodniczący Wiesław Wachowski,wiceprzewodniczący ds. medycznych Krzysztof Kuszewski,wiceprzewodniczący ds. szkolenia Stanisław Chomentowski, sekretarz Grzegorz Czernek, członkowie KDP: Ryszard Bałakier, Grzegorz Bernaciak, Jerzy Chomik, Wiesław Roguski, Witold Skrodzki, Bogdan Wanik, Grzegorz Zieleniec.

W dyskusji zwracano uwagę przyszłej komisji przede wszystkim na dokończenie prac nad dostosowaniem programów szkolenia, szczególnie w zakresie wyższych stopni do warunków obecnych, większej promocji sytemu szkolenia i samej KDP, zwiększenie współpracy z różnymi organizacjami, jak WOPR, PSP i OSP, przygotowanie klubów i centrów do wejścia do Unii Europejskiej, zwiększenie promocji i oddziaływania systemu szkolenia wśród młodzieży, lepszym przepływie informacji do klubów, centrów i usprawnienie działania biura.

Części oficjalnej towarzyszyło wiele ciekawych spotkań i ożywionych dyskusji kuluarowych.

Grzegorz Czernek
Fot. H. Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz