POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Instruktorzy Przewodnictwa PTTK


Statystycznie przewodników turystycznych jest w Towarzystwie prawie 10 000. Przewodników aktywnie prowadzących wycieczki i turystów, przewodników stale dokształcających się w kołach i klubach przewodnickich oraz samokształcących się.

Posiadamy obecnie (obok legitymacji przewodnickiej PTTK) legitymację przewodnicką z godłem państwowym, z orłem w koronie. To dowód, że mówimy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy piątą lub szóstą formą medialną. Daleko nam do prasy, radia czy telewizji, ale to my przewodnicy turystyczni krajanom - turystom polskim oraz turystom zagranicznym ukazujemy naszą ojczyznę. Opisujemy nasz kraj. Ukazujemy jego prawdziwe oblicze i jego historię. To piękna i zaszczytna służba.

Tę wielotysięczną rzeszę przewodników turystycznych wyszkolili i obecnie nadal dokształcają nasi instruktorzy przewodnictwa PTTK. Aktualnie jest nas aktywnych instruktorów około 600. Wypada średnio po 3 instruktorów na jedno koło przewodnickie. Aby wzbogacić tę grupę instruktorów przewodnictwa, w grudniu 2001 r. w Domu Turysty PTTK w Szczyrku Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK zorganizowała kolejny kurs dla prawie 100 kandydatów na instruktorów.

Uczestników kursu na zajęciach oczekiwały rzadko poruszane w szkoleniu i kształceniu przewodników takie zagadnienia i tematy, jak: metodyka wykładu, dydaktyka dorosłych, psychologia uczenia się, motywacje przewodników, etyka przewodnika, metody kierowania ludźmi, kierowanie zespołem, konflikty w zespole, jak przemawiać.

Prawie wszystkie tematy były przyjmowane bardzo emocjonalnie. Również spotkania z autentycznym prokuratorem Zbigniewem Bochenkiem - członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, który mówił o odpowiedzialności prawnej przewodnika, czy z Krzysztofem Mikuckim, przewodnikiem tatrzańskim, prawnikiem i pracownikiem urzędu skarbowego, który mówił o przepisach finansowo-podatkowych obowiązujących przewodników, były nadzwyczaj potrzebne.

Trzeba także podkreślić, że do wszystkich poruszanych tematów uczestnicy kursu otrzymali pisemne materiały. Wierzę, że przynajmniej część przekazanych materiałów zostanie przez nowo mianowanych instruktorów przewodnictwa PTTK zastosowana w praktyce i zostaną one przekazane w swoich środowiskach przewodnickich.

Natomiast Zarząd Główny PTTK nie powinien nie dostrzegać grup instruktorskich w każdej z dziedzin działania w Towarzystwie: krajoznawstwie, fotografii krajoznawczej, narciarstwie, ochronie przyrody, ochronie zabytków i innych. Przecież to są najlepsi z najlepszych. Nasi nauczyciele i wychowwcy. Ich wiedza i doświadczenie, postawa, sposób bycia są bogactwem naszej PTTK-owskiej kadry.

Tadeusz Stefański

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz