POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Krajowa Narada Aktywu Motorowego


W dniu 10 listopada 2001 r., w gościnnych progach Elektrowni Bełchatów S.A. odbyła się Krajowa Narada Aktywu Motorowego, zwołana przez Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK, a przygotowana przez Klub Motorowy "Energetyk" Bełchatów.

Do uczestnictwa w naradzie uprawnione były (z głosem decydującym) 42 osoby (delegaci klubów i Komisji Turystyki Motorowej ZG). Spośród zgłoszonych delegatów obecnych było 36. Ponadto w naradzie wzięli udział (z głosem doradczym) licznie zaproszeni goście, w tym: wiceprezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, członkowie KTM ZG PTTK XIV kadencji, przedstawiciele mediów i organizatorzy. Łącznie w naradzie udział wzięło 88 osób.

Krajową Naradę Aktywu Motorowego otworzył przewodniczący KTM ZG PTTK XIV kadencji Zbigniew Skwiercz, który w imieniu KTM oraz organizatorów powitał delegatów i zaproszonych gości, a także przeprowadził wybory prezydium narady, w skład którego weszli: przewodniczący - Zbigniew Biedny, zastępca przewodniczącego - Janusz Ptasiński, sekretarz-Jadwiga Czarnecka. Po przedstawieniu przez Z. Skwiercza sprawozdania z działalności ustępującej komisji rozpoczęła się najważniejsza część narady - dyskusja programowa, dotycząca zarówno sprawozdania, jak i przyszłości turystyki motorowej.

Spośród poruszanych problemów nurtujących środowisko motorowców, należy wymienić najczęściej zgłaszane wnioski:

  • przeprowadzenie daleko idących zmian w regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK oraz zmodyfikowanie zapisów w regulaminie, w celu dostosowania go do wymogów współczesności
  • wprowadzenie zmian w regulaminie współzawodnictwa klubowego i indywidualnego
  • nawiązanie szerokiej współpracy z innymi dyscyplinami turystyki kwalifikowanej
  • zwiększenie nacisku na kwestie krajoznawcze w organizowanych imprezach motorowych, nie umniejszając znaczenia elementów współzawodnictwa
  • podjęcie działań mających na celu reklamę imprez motorowych w mediach, przyczyniających się do pozyskania nowych członków przez kluby motorowe oraz zwiększających szanse na sponsoring
  • stwarzanie możliwości wymiany poglądów pomiędzy przodownikami turystyki motorowej w trakcie organizowanych zlotów.

W trakcie narady zostały przeprowadzone wybory 15-osobowej Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK XV kadencji. Na nowego przewodniczącego KTM ZG PTTK został wybrany Zbigniew Biedny. Przyjęto również projekt uchwały KNAM-u, zredagowany przez Komisję Uchwał i Wniosków na podstawie głosów delegatów. Warto również nadmienić, że Zarząd Główny PTTK uhonorował Medalami 50-lecia PTTK najaktywniejszych działaczy turystyki motorowej oraz "Medalami za pomoc i współpracę", osoby i instytucje, które aktywnie wspierają turystykę motorową.

Jarosław Smolarek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz