POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

"Wędrówki Północy" w Suwałkach


XXXIII Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" odbywał się w dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2002 r. Celem narciarskiego spotkania było przede wszystkim poznanie piękna Suwalszczyzny, Mazur Wschodnich i Puszczy Rominckiej.

Organizatorzy, uwzględniając predyspozycje fizyczne i zainteresowania uczestników, zaproponowali do wyboru cztery trasy rajdowe, różniące się stopniem trudności i długością dystansu do pokonania. Wszystkie pozwalały poznać najpiękniejsze krajobrazowo miejsca Suwalszczyzny.


Uczestnicy rajdu na Morenach w okolicy Wiatrołuży

Trasa I zwana "Suwalską Szkołą Przeżycia" była najdłuższa (174 km) i prowadziła z Wydmin przez Kuty, Żabin, Jabłońskie, Dubeninki, Żytkiejmy, Wiżajny do Rutki Tartak, skąd uczestnicy pod kierownictwem Andrzeja Bieńkowskiego (z Olsztyna) zostali przewiezieni autokarem PTTK do Suwałk. Na trasie z uczestnikami spotkał się historyk, regionoznawca Jan Bacewicz, który opowiedział o historii Suwalszczyzny, a następnie gwarą o zwyczajach i kuchni regionalnej.

Trasa II o nazwie "Pogranicze" (150 km) wiodła wzdłuż słupów granicznych z Litwą od Wiżajn po Puńsk, przez tereny Gór Sudawskich, okolice Rutki Tartak, Jeglinec, Poszeszupie, Budzisko, Gulbieniszki (Góra Cisowa), Turtul (Suwalski Park Krajobrazowy) i Jeleniewo. Ze względu na rekordową liczbę zgłoszeń (96 osób) uczestników podzielono na dwie grupy i przewieziono do Wiżajn i Becejł. Kierownikami grup byli Andrzej Stróżecki z Zawiercia i Jerzy Cetera z Białegostoku. Jedna z grup miała spotkanie z historykiem, regionoznawcą - Janem Bacewiczem, który przeprowadził prelekcję nt. historii i kultury regionalnej Suwalszczyzny, natomiast dla drugiej wystąpił zespół "Pogranicze" z Szypliszek z koncertem łączącym elementy kultury polskiej i litewskiej. Nowością programu rajdowego była jednodniowa wędrówka po Litwie wzdłuż doliny Szeszupy od miejscowości Kalwaria do przejścia granicznego w Budzisku.

Trasa III od 2000 r. przebiega szlakami północnej części Puszczy Rominckiej leżącej w Niestierowskim Rejonie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy trasy "Rosyjskiej" (ze względów kwaterunkowych) również podzieleni byli na dwie grupy. Pod kierownictwem Andrzeja Wiszniewskiego i Tadeusza Rufińskiego poznali okolice Ozierska (dolinę rzeki Węgorapy), Jeziora Wisztynieckiego i malownicze zakątki Puszczy Rominckiej.

Podczas rajdu odbyło się spotkanie z Polakami zamieszkującymi w Oziersku, którym przekazano przybory szkolne dla dzieci.

Trasa IV "URSUS" po Suwalskim Parku Krajoznawczym prowadzona była przez Krzysztofa Pakułę. Uczestniczyły w niej dzieci i młodzież z Warszawy, zakwaterowane w Szkole Podstawowej w Pawłówce.

Dzienne trasy rajdowe ustalane były na bieżąco w trakcie trwania rajdu. Tegoroczna ostra zima przyczyniła się zapewne do większej niż ostatnio liczby zgłoszeń na "Wędrówki Północy", bowiem ogółem zgłosiło się 207 osób z całej Polski i prawie wszyscy przyjechali na rajd, chociaż zima zaczęła gwałtownie ustępować. W rezultacie tylko w pierwszym dniu imprezy udało się zaliczyć trasy wędrując na nartach. W pozostałych dniach temperatury były dodatnie i codziennie padał deszcz, dlatego nie udało się, tak jak w ostatnich latach, uprawiać narciarstwa "bruzdowego".

Po raz pierwszy w imprezie wzięło udział 55 osób. Młodzież (49 osób) stanowiła 23,7% wszystkich rajdowiczów. W tegorocznym rajdzie uczestniczyło tylko dwóch rodowitych suwalczan: Piotr Madej z Suwałk i zamieszkały na stałe w Warszawie Stefan Januszewski.

Najstarszym uczestnikiem rajdu był 80-letni Narcyz Bondyr z Wrocławia. W gronie wędrownych narciarzy znalazło się jeszcze kilku siedemdziesięciolatków, a najmłodszym uczestnikiem był siedmioletni Arkadiusz Rocki z Warszawy.

Rajd został zorganizowany przy współudziale Zarządu Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Towarzystwa Ubezpieczeń i Asekuracji WARTA S.A. filia w Suwałkach, Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywym, Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach, Regionalnej Agencji Restrukturyzacji "ODNOWA" w Suwałkach, Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" w Suwałkach, "SIDO" w Suwałkach. Od ww. sponsorów otrzymaliśmy wsparcie finansowe oraz materiały promujące Suwalszczyznę. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczek rajdowy, materiały reklamowe PTTK oraz gazetkę rajdową "Pół-Nocnik 2002". Patronat nad rajdem objęło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. w Suwałkach, które było jednocześnie sponsorem ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ufundowało nagrody rzeczowe.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie rajdu odbyło się 2 lutego w Sali Krajoznawczej PTTK z udziałem wicestarosty powiatu suwalskiego Jerzego Gryszkiewicza, dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Zdzisława Szkirucia, Kazimierza Gagackiego z Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, dyrektora Filii Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Suwałkach Ryszarda Kalinowskiego, Członka Honorowego PTTK i przodownika turystyki narciarskiej Zenona Gąstoła, członka Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK Andrzeja Wiśniewskiego, Grażyny Orłowskiej-Rybickiej specjalisty ds. programowych Zarządu Głównego PTTK oraz członków władz Suwalskiego Oddziału PTTK.

W trakcie zakończenia wrażeniami z imprezy podzielili się uczestnicy i kierownicy tras. Wszyscy stwierdzili, że "Wędrówki Północy" to nie tylko śnieg lub jego brak - to przede wszystkim piękno tych ziem, wspaniali gospodarze i prawdziwie turystyczna atmosfera oraz że za rok ruszą na szlak XXXIV "Wędrówek Północy".

W przeprowadzonym konkursie krajoznawczym z wiedzy o Suwalszczyźnie zwyciężyła Małgorzata Cetera z Białegostoku przed Martą Para z Elbląga. Trzecie miejsce ex equo zajęli: Jadwiga Sobczak z Zielonej Góry i Wiesław Brożek z Gliwic. W konkursie wiedzy o WARCIE pierwszą nagrodę zdobył Ryszard Sobczak z Zielonej Góry, drugą Iwona Jaroszczak z Elbląga, natomiast trzecią Grażyna Piotrowska z Wołomina. Wydelegowani przedstawiciele tras zaśpiewali swoje piosenki rajdowe. Ponadto wybrano najsympatyczniejszych uczestników swoich tras. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe.

Jan Wysocki

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz