POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

XIV Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego


19 stycznia 2002 r. w Warszawie odbyła się XIV Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego. W obradach uczestniczyło 61 (z grona 71 wyłonionych przez ogniwa turystyki kolarskiej PTTK w kraju) delegatów. Gościem kolarzy był wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura.


Pełny skład Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
wyłonionej w dn. 19 stycznia 2002 r.
w czasie zebrania w Warszawie

Obrady otworzył przewodniczący ustępującej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Roman Kościński, po czym prowadzenie narady przekazał w ręce Tadeusza Krzyżanowskiego. Po stwierdzeniu prawomocności KNAK, wyłonieniu regulaminowych komisji, uhonorowaniu upominkami książkowymi kilku członków ustępującej KTKol. ZG PTTK, delegaci przystąpili do obrad i dyskusji nad sprawozdaniem Romana Kościńskiego. Gronu 24 najbardziej doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej, zgłoszonych przez kluby oraz komisje turystyki kolarskiej i zarekomendowanych przez ustępującą KTKol. ZG PTTK nadano tytuł "Honorowy przodownik turystyki kolarskiej PTTK".

A oto niektóre z głosów w dyskusji. Włodzimierz Balicki (Warszawa) przedstawił perypetie związane z wydawaniem "Informatora KTKol. ZG PTTK"; oznajmił, że aktualnie jest 134 prenumeratorów periodyku, że miesięcznik trafia także - jako egzemplarz okazowy - do 14 bibliotek publicznych. Pocieszającym jest, że po wielomiesięcznej przerwie w ukazywaniu się "Informatora" zdołano wydać łączony numer 292-297 (datowany na październik 2000 - marzec 2001), który trafił do odbiorców tuż przed naradą.

Aktualnie przygotowywany jest artykuł prezentujący historię "Informatora KTKol. ZG PTTK" i przypominający nazwiska kolejnych redaktorów tego organu komisji. Andrzej Beger (Chojnice) wyraził zdumienie nieporadnością ustępującej komisji w zakresie edytorskim; przypomniał, że kilkanaście lat temu ówczesny redaktor "Informatora", mimo trudności z papierem, mimo raczkującej w Polsce techniki kserograficznej, regularnie wydawał periodyk, korzystając z sieci aktywnych korespondentów terenowych. Przypomniał, że działalność w komisji jest pracą społeczną, a więc powinni do niej kandydować ci turyści, którzy mają nie tylko nieco wolnego czasu, ale przede wszystkim chęć działania na rzecz innych.

Członek Honorowy PTTK Zbigniew Boroński (Bydgoszcz) przedstawił statystykę znakowanych szlaków rowerowych i zapoznał obecnych z permanentnymi trudnościami w pozyskiwaniu środków finansowych na to zadanie. Zaapelował do obecnych, by podjąć niezbędne kroki dla uczynienia z naszego Towarzystwa instytucji uprawnionej nie tylko do znakowania, ale i opiniowania oraz ewidencjonowania wszystkich tras rowerowych w kraju.

Franciszek Midura (ZG PTTK) zaapelował do delegatów, by propagować kolarstwo turystyczne wśród studentów, przyciągać do PTTK młodzież, szkolić nowe kadry turystyczne. Oznajmił, że w środowisku kolarskim jest wielu dobrych instruktorów, przodowników, opiekunów kół i klubów; pożądanym jest, by doświadczenia opisywać w takich periodykach, jak "Ziemia", "Opieka nad Zabytkami", "Poznaj swój kraj" i in. Należy zbilansować osiągnięcia turystyki kolarskiej w 50-leciu PTTK. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie PTTK uzyskało monopol na szlaki turystyczne.

Anatolij Jaremczyszyn (Ukraina) podziękował za zaproszenie na naradę i za możliwość dotychczasowego uczestniczenia w wielu zlotach turystyki kolarskiej w Polsce. Michał Raczyński (Nysa) złożył wniosek, by w jednym z najbliższych numerów "Informatora" opublikować wykaz wszystkich zweryfikowanych przodowników turystyki kolarskiej Jerzy Winsze (Szczecin) omówił przepisy dotyczące instruktorów rekreacji ruchowej krytykując w nich brak odniesień do kadry przodownickiej PTTK. Danuta Kujawińska (Poznań) podzieliła się swymi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania funduszy na znakowanie tras kolarskich. Delegaci ustalili, że nowa komisja będzie się składać z dwunastu osób. Do składu komisji zgłoszono 16 kandydatów, z których w tajnych wyborach wyłoniono 12-osobowy zespół. Nowo wybrana komisja w tajnych wyborach wyłoniła ze swego składu przewodniczącego. Został nim Waldemar Wieczorkowski.

A oto aktualny skład Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, jaki zostanie przedstawiony Prezydium ZG PTTK celem zatwierdzenia:

1. Waldemar Wieczorkowski (Toruń) - przewodniczący
2. Zbigniew Boroński (Bydgoszcz) - wiceprzewodniczący, znakowanie szlaków rowerowych
3. Stanisław Karuga (Katowice) - wiceprzewodniczący, współdziałanie z AIT
4. Jolanta Sus (Myszków) - sekretarz
5. Marek Kiełbasiński (Toruń) - ewidencja przodowników turystyki kolarskiej, II sekretarz
6. Andrzej Beger (Chojnice) - turystyka młodzieżowa, współpraca z "Informatorem"
7. Włodzimierz Balicki (Warszawa) - weryfikacja KOP, współpraca z "Informatorem"
8. Roman Kościński (Warszawa) - koordynator imprez centralnych, konkurs na najlepszy klub, komisję, sekcję
9. Marian Kotarski (Myszków) - centralny referat weryfikacyjny odznak turystyki kolarskiej
10. Michał Raczyński (Nysa) - kontakty z Europą Środkową
11. Jan Rychlik (Pyskowice) - kontakty z Europą Zachodnią (UE)
12. Jerzy Winsze (Szczecin) - szkolenie.

W dalszej części obrad KNAK głos zabrał Marek Kwaśniewski (Kielce), który zapraszając obecnych do przybywania na zlot przodownicki w Sielpi Wielkiej k. Końskich podał wstępne ceny wpisowego (honorowi przodownicy turystyki kolarskiej 24 zł, zweryfikowani przodownicy turystyki kolarskiej 28 zł, osoby towarzyszące - 35 zł per capita), noclegów (25 zł/doba hotel, 14 zł/doba domek campingowy, 6 zł/doba własny namiot) i niektórych gadżetów (czapeczka 20 zł, koszulka 17 zł).

Naradę zakończono przyjęciem uchwały zawierającej wnioski i postulaty zgłoszone w toku dyskusji przez delegatów oraz wysłuchaniem krótkiego expośe nowo wybranego przewodniczącego Waldemara Wieczorkowskiego.

Tekst i zdjęcie Marian Kotarski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz