POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK XIV kadencji


Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, wybrana 15 sierpnia 1997 r. roku w Majdanie Sopockim na Lubelszczyźnie podczas XIV Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego zakończyła swą kadencję 19 stycznia br. W tym też dniu delegaci komisji i klubów turystyki kolarskiej dokonali wyboru nowego składu komisji.

15-osobowemu gremium przewodniczył Roman Kościński, zaś opiekę nad komisją z ramienia pracowników etatowych ZG PTTK sprawowała oraz pomoc organizacyjną świadczyła Grażyna Orłowska-Rybicka. Członkowie komisji systematycznie cztery razy w roku zbierali się na posiedzeniach plenarnych organizowanych przy okazji imprez kolarskich, takich jak centralne zloty kolarskie bądź targi rowerowe w Katowicach i Bydgoszczy. W efekcie działań organizacyjnych wyszkolono 229 przodowników turystyki kolarskiej i 149 znakarzy turystycznych szlaków rowerowych, wyłoniono też 33-osobowy zespół wykładowców uprawnionych do prowadzenia szkoleń organizacyjnych i przyjmowania egzaminów od eksternistów. Dokonano również wymiany legitymacji kadry programowej i przeprowadzono "spis z natury", w następstwie którego ustalono, że aktualnie kadra przodownicka w turystyce kolarskiej skupia 1171 osób, z których 343 ma dożywotnio zweryfikowane uprawnienia, a 65 z nich jest obdarzonych godnością honorowego p. t. kol. W tym gronie są obecnie 4 osoby, którym zjazdy krajowe PTTK nadały najwyższe wyróżnienie organizacyjne: godność Członka Honorowego PTTK, są to mianowicie: Tadeusz Zerych z Opola (XI Zjazd w 1985 r.), Barbara Kaczmarek ze Szczecina (XIII Zjazd w 1993 r.), Zbigniew Boroński z Bydgoszczy i Stanisław Radomski z Gliwic (obaj w 2001 r. na XV Zjeździe).


Członkowie Komisji Turystyki Kolarskiej na swym ostatnim w kadencji
zebraniu w dn. 11 listopada 2001 r. w Warszawie

Centralny referat weryfikacyjny i jego punkty filialne w okresie sprawozdawczym nadały 303 najwyższe stopnie odznak turystyki kolarskiej PTTK (pełne zestawienie prezentuje tabela nr l, zawierająca zestawienie przyznanych KOT, odznak permanentnych rajdów kolarskich "Szlakami zamków w Polsce" oraz "Dookoła Polski" i odznaki "Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411"), a zespoły znakarskie wytyczyły w terenie 3136,6 km nowych szlaków i odnowiły 443,6 km istniejących, pokrywając koszty prac środkami pozyskanymi przez PTTK. Dodatkowo w omawianym okresie za pieniądze gmin, dyrekcji parków i innych instytucji oznakowano dalszych 2782,6 km rowerowych szlaków turystycznych.

Komisja kontynuowała doroczny konkurs na najlepsze w działalności ogniwo podstawowe, przyznając każdego roku dyplomy dla najlepszych komisji oddziałowych, klubów i sekcji turystyki kolarskiej PTTK. Konkurs dowiódł, iż poza konkurencyjnymi w działalności są Klub Turystyki Kolarskiej PTTK im. W. Huzy w Gliwicach oraz sekcja kolarska "Jantarowe Szlaki" Klubu Osiedlowego "Jantar" w Szczecinie, którym każdego roku "deptali po piętach" działacze OKTKol. PTTK w Toruniu, Klubu "88" w Szczecinie, "Sokoła" Radlin czy Klubu "M-2" w Myszkowie. Co roku, dzięki aktywności łodzian, organizowano eliminacje do młodzieżowego Europejskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, pozwalające zwycięskiej grupce nastolatków uczestniczyć jesienią w zagranicznym wyjeździe na finał zawodów.

Każdego roku, siłami aktywu terenowego, organizowano tygodniowe ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kolarskiej oraz centralne zloty turystów kolarzy PTTK. Ich lokalizację oraz liczebność uczestników prezentujemy w tabeli nr 2. Każdego roku, właśnie przy okazji ogólnopolskich zlotów przodowników turystyki kolarskiej organizowano narady prezesów klubów turystyki kolarskiej (jest ich w ewidencji 67), a przy okazji wakacyjnych centralnych zlotów turystów kolarzy - sejmiki kolarskie ukierunkowane na wymianę doświadczeń i będące swego rodzaju forum dyskusyjnym. Powyższe spotkania łączono z imprezami centralnymi głównie dla zminimalizowania kosztów uczestnictwa, a jednocześnie w ten sposób umożliwiano kontakt z działaczami wyższego szczebla praktycznie wszystkim uczestnikom obydwu imprez.

Tabela 2. Kolarskie imprezy centralne w latach 1998-2001

RokOgólnopolski zlot p.t.kol.CZTK
 Meta i liczba uczestników
1998Borowiany k. Krupskiego Młyna
240
Giżycko
600
1999Łubin/Wyspa Wolin
217
Kurnędz k. Sulejowa
220
2000Toruń i Bachotek
298
Ryki
365
2001Piła - Płotki
300
Giżycko (AIT)
1200
Źródło: protokoły z posiedzeń KTKol. ZG oraz "Informator" KTKol. ZG PTTK

Komisja w toku omawianej kadencji dostosowała regulaminy odznak turystyki kolarskiej do aktualnego podziału administracyjnego kraju na 16 województw, ustaliła wytyczne w zakresie znakowania turystycznych szlaków rowerowych oraz uchwaliła regulaminy konkursów "jazda żółwia" i "jazda na regularność"; ujednoliciła też wykaz obiektów krajoznawczych koniecznych do zwiedzenia przez zdobywających duże stopnie KOT (wykaz liczy aktualnie 80 obiektów, którymi są dawne tzw. "zerówki" oraz pomniki historii i polskie obiekty na światowej liście dziedzictwa kultury UNESCO).

Na szczęście niedociągnięć w pracy komisji nie było zbyt wiele. Komisja wspólnymi siłami zgromadziła materiały do referatu na V Kongres Krajoznawczy w 2000 r., który - niestety - napisany został "do szuflady", bowiem nie było go komu na forum krajoznawców wygłosić. Innym mankamentem w działalności komisji były ustawiczne perturbacje z miesięcznikiem "Informator". Periodyk, wydawany co miesiąc, nagle w czerwcu 2000 r., zamarł. Jeszcze w styczniu 2001 r. zdołano wydać zaległy, połączony numer 289-291 datowany na lipiec, sierpień i wrzesień 2000 r., po czym szumne zapowiedzi reaktywowania wydawnictwa do końca 2001 r. nie zostały spełnione. Wszystko zdaje się wskazywać, że z nowym rokiem redakcja miesięcznika przejdzie w nowe ręce, w efekcie czego pisemko ponownie się pojawi w świetlicach klubów i sekcji turystyki kolarskiej w całym kraju oraz w czytelniach Centralnej Biblioteki PTTK i kilkunastu wojewódzkich bibliotek publicznych. Jest ono bowiem nie tylko jednym z najstarszych branżowych periodyków, ale przede wszystkim nieocenionym źródłem wiadomości ze świata kolarstwa turystycznego pod flagą PTTK.

Można więc z czystym sumieniem stwierdzić, że członkowie komisji w miarę możliwości finansowych i uprawnień merytorycznych współprzyczyniali się do rozwoju kolarstwa turystycznego w naszym kraju. Należy dodać, że organizując międzynarodowy rajd kolarski AIT w Giżycku, propagując uczestnictwo Polaków w zagranicznych edycjach tego rajdu oraz zachęcając do wypraw rowerowych po całym świecie przybliżali Polskę do zjednoczonej Europy.

Tekst i zdjęcie: Marian Kotarski


Odznaki kolarskie przyznane w latach 1997-2001
Rokd.zł. KOTKOT z/wZamki srebrne Zamki złoteMały DPDuży DPSzlak W. W.Razem
1997 31 19 11 4 9 3 - 77
1998 17 5 7 - 8 2 8 47
1999 16 4 3 1 3 4 4 35
2000 30 10 9 4 6 11 1 71
2001 26 9 6 2 11 8 11 73
Razem 120 47 36 11 37 28 24 303

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz