POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Nowa Komisja Turystyki Narciarskiej ZG


W sobotę 15 grudnia 2001 r. na Kalatówkach w Tatrach odbyła się Krajowa Narada Aktywu Narciarskiego, która wybrała nową Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Nową nie tylko ze względu na skład, ale także ze względu na zapowiadany sposób działania.

Nowa komisja liczy zgodnie w wytycznymi ZG PTTK mniej, bo tylko 9 osób wobec poprzednich 15 i w tym względzie zmiany są niewielkie, bo w tych 9 aż 8 zasiadało w poprzedniej KTN. Ale z dotychczasowego 7-osobowego prezydium do nowej Komisji weszły tylko 2 osoby i ten fakt stanowi zasadniczy przełom, tym bardziej że w zasadzie w pełnym składzie dotychczasowa komisja prawie nie działała, ponieważ w czteroletniej kadencji odbyły się zaledwie 3 zebrania plenarne. Mimo takiej "rewolucji" zmiany były ewolucyjne, wynikłe z niekandydowania większości dotychczasowego prezydium do nowych władz.


Rajd Tatrzański organizowany przez KTN. Fot. W Biedrzycki

Na przewodniczącego KTN na nową kadencję został wybrany dotychczasowy wiceprezes Wojciech Biedrzycki i jest to jedyny mieszkaniec Krakowa, gdzie komisja ma swoją siedzibę. To jest podstawowa nowość, bo z reguły we wszystkich komisjach trzon stanowią mieszkańcy siedziby komisji. Takie rozwiązanie było możliwe w związku z zapowiadaną przez przewodniczącego zmianą sposobu prowadzenia zebrań - na roboczo mają być prowadzone bardzo nowocześnie, bo internetowo, bez konieczności dojazdu do Krakowa. Spotkania bezpośrednie członków prezydium w Krakowie mają odbywać się raz na kwartał, natomiast spotkania plenum częściej niż dotychczas, bo 2 razy w roku, na początku i końcu sezonu narciarskiego. Jak to podkreślił w dyskusji jeden z delegatów, KTN powinna zmienić profil narciarstwa w PTTK z (jak to nazwał) "półkowego" na turystyczne. I ten kierunek właśnie ma dominować w działaniu nowej komisji, o czym świadczy skład prezydium. Poza przewodniczącym komisji, który jest otwarty na wszystkie rodzaje narciarstwa, jeden wiceprzewodniczący pasjonuje się skyalpinizmem, drugi narciarstwem śladowym, a członek prezydium - Michał Chruściel jest znanym krzewicielem telemarku i narciarstwa biegowego. O zmianach świadczy również nowy profil Zlotu Przodowników Turystyki Narciarskiej, jaki przez tydzień przed KNAN-em odbywał się na Kalatówkach, kierowany przez kolegę Biedrzyckiego, a ukierunkowany na różne formy turystyki narciarskiej.


Prezydium KNAN
od lewej: A. Stróżecki, J. Brylski, H. Michacz, J. Ozaist

W składzie prezydium znaleźli się: Wojciech Biedrzycki z Krakowa, Aleksander Niżnikiewicz z Opola, Andrzej Stróżecki z Zawiercia, Jan Brylski z Bielska (sekretarz Komisji) i Michał Chruściel z Rzeszowa, w plenum ponadto: Jan Jabłoński z Jeleniej Góry, Antoni Piotrowski z Nowego Sącza, Andrzej Wiśniewski z Elbląga i Jerzy Zarębski z Wrocławia. Uczestnicy KNAN podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Prezesa Komisji dotychczasowemu wieloletniemu prezesowi mgr. inż. arch. Zbigniewowi Siudakowi, który ze względu na stan zdrowia nie uczestniczył w obradach.

Druga uchwała wyraża dezaprobatę wobec ZG PTTK z powodu braku w ustawach ujęcia funkcji przodownickiej. Wprawdzie to przecież nie PTTK stanowi ustawy, ale jak podkreślano, inne organizacje (jak np. TKKF o funkcję instruktora rekreacji ruchowej) potrafiły zadbać o interesy swych członków, natomiast nasza organizacja nie znalazła odpowiedniej siły przebicia, co jest określane jako zbyt słabe podjęcie działań. Trzecia uchwała dotyczy zaniepokojenia brakiem funduszy na utrzymanie narciarskich szlaków turystycznych w górach.

We wnioskach znalazła się konieczność zmiany regulaminu odznak narciarskich, m. in. włączenia odznaki popularnej w cykl zdobywania na zasadach dotyczących innych stopni oraz wprowadzenia wymogu nadsyłania sprawozdań przez terenowe referaty weryfikacyjne.

Andrzej Stróżecki

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz