POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Spotkanie przewodniczących wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK
Realizując uchwały XV Walnego Zjazdu PTTK


W dniu 17 lutego 2002 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK, którego otwarcia dokonał Janusz Zdebski - prezes ZG PTTK. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Kirchner - prezes GSK PTTK, Lech Drożdżyński - wiceprezes ZG PTTK, Edward Kudelski - wiceprezes ZG PTTK, Andrzej Tereszkowski - skarbnik ZG PTTK, Andrzej Gordon - sekretarz generalny ZG PTTK, Roman Bargieł - członek Prezydium ZG PTTK, równocześnie przewodniczący porozumienia woj. śląskiego, a także 13 przewodniczących innych porozumień wojewódzkich. W spotkaniu nie wzięli udziału przewodniczący województwa opolskiego i podkarpackiego.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

1/ Sytuacja Towarzystwa po XV Walnym Zjeździe PTTK.
2/ "Wojewódzkie Porozumienia Oddziałów PTTK" w świetle nowych rozwiązań statutowych.
3/ Główne, aktualne problemy działalności oddziałów PTTK.
4/ Sprawy różne.

Otwierając spotkanie, prezes ZG PTTK Janusz Zdebski powitał zebranych, a także poinformował o jego celu. Stwierdził, że spotkanie powinno służyć przede wszystkim integracji wewnętrznej Towarzystwa - integracji oddziałów, co w świetle coraz częstszych sygnałów braku współpracy między tymi jednostkami i zwiększonymi trudnościami w działalności społecznej, jest bardzo ważne dla całości Towarzystwa. Wobec tych faktów porozumienia wojewódzkie mają do odegrania ważną rolę w utrzymaniu jedności Towarzystwa. Doceniając tę rolę, począwszy od marca bieżącego roku, ZG PTTK zapraszać będzie na swe posiedzenia przewodniczących wojewódzkich porozumień z tych województw, których reprezentantów nie ma w gronie członków ZG PTTK, konsultować z nimi podejmowane na rzecz oddziałów PTTK działania w każdej sferze działalności Towarzystwa. Podziękował także przewodniczącym porozumień za dotychczasową pracę, którą uznał za pożyteczną, konieczną i niezbędną dla całości Towarzystwa.

Po wystąpieniu prezesa prowadzenie spotkania przejął Lech Drożdżyński - wiceprezes ZG PTTK. Stwierdził, że spotkanie z przewodniczącymi porozumień jest bardzo ważne w aspekcie realizacji uchwał i postulatów XV Walnego Zjazdu, uchwał V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, a także przyjętych na spotkaniach z udziałem nowych struktur organizacyjnych Towarzystwa działań. Podkreślił rolę wojewódzkich porozumień w integracji Towarzystwa i reprezentowania organizacji PTTK w województwach wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, a także stwierdził, że spotkanie powinno odpowiedzieć na pytania, jak dalej wojewódzkie porozumienia powinny funkcjonować, jak i jakie wypracować nowe rozwiązania swego działania, jak pracować, by zobowiązania wobec władz rządowych i samorządowych były realizowane.

Jako pierwszy głos zabrał sekretarz generalny ZG PTTK, który omówił sytuację Towarzystwa po XV Walnym Zjeździe PTTK, a także wskazał na pilną potrzebę dostosowania przez wojewódzkie porozumienia oddziałów PTTK swoich regulaminów działania do znowelizowanego przez XV Walny Zjazd PTTK art. 53 Statutu PTTK i zatwierdzenia tych regulaminów przez ZG PTTK. Andrzej Gordon podkreślił, że znowelizowane przepisy art. 53 Statutu PTTK to wprost zapisane zadania i kompetencje regionalnych - wojewódzkich jednostek PTTK; powinny one obligatoryjnie zostać wprowadzone do regulaminów tych jednostek. Omówił także projekt ustawy o organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, który został przekazany w materiałach uczestnikom spotkania, prosząc jednocześnie o zgłoszenie do niego uwag i propozycji rozwiązań.

Po wystąpieniu Andrzeja Gordona głos zabierali przewodniczący wojewódzkich porozumień informując o aktualnej sytuacji w porozumieniach i działalności oddziałów PTTK na terenie każdego województwa. Jolanta Śledzińska - przewodnicząca Porozumienia Oddziałów PTTK woj. łódzkiego, członek ZG PTTK, poinformowała o funkcjonowaniu Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego i zachęciła przewodniczących porozumień do działań na rzecz szerszego przystąpienia oddziałów PTTK z danego województwa do sieci.

W dyskusji, która rozwinęła się po wystąpieniach przewodniczących, zgłoszono następujące wnioski i postulaty:

 • należy ustalić jednolity sposób reprezentowania PTTK z terenu województwa wobec władz samorządowych i administracji państwowej (Marian Czyżewski - woj. pomorskie),
 • należy szerszej reprezentować Towarzystwo w turystycznych targach w Gdańsku (Marian Czyżewski - woj. pomorskie),
 • należy określić zakres współpracy komisji ZG PTTK z komisjami utworzonymi na szczeblu wojewódzkich porozumień (Henryk Miłoszewski - woj. kujawsko-pomorskie),
 • należy na nowych znaczkach członkowskich wzmocnić pisownię liter N - normalny i U - ulgowy, a także zastanowić się nad zabezpieczeniem rewersu nowej legitymacji członkowskiej (Henryk Miłoszewski - woj. kujawsko-pomorskie),
 • w konkursie na "projekt działalności programowej oddziałów PTTK" powinny mieć większe preferencje nowe i nowatorskie imprezy niż imprezy cykliczne, znane - odbywające się co roku (Jolanta Śledzińska - woj. łódzkie),
 • osobne spotkanie wojewódzkich porozumień powinno zostać poświęcone sprawom przewodnickim (Bronisław Zathey - woj. dolnośląskie),
 • należy prowadzić rozmowy z MENiS w sprawach uznania uprawnień kadry PTTK w turystyce szkolnej (Danuta Borkowska - woj. zachodniopomorskie),
 • należy zmodyfikować, ujednolicić regulaminy wojewódzkich porozumień (Bogdan Kotowski - woj. lubelskie),
 • należy zaproponować w szerszym niż dotychczas zakresie zadania programowe dla porozumień (Marian Chudy - woj. wielkopolskie),
 • należy dążyć do powołania w każdym powiecie oddziału PTTK (Marian Chudy - woj. wielkopolskie),
 • należy dążyć do uregulowania sytuacji prawnej kadry PTTK we wszystkich dziedzinach działalności turystycznej (Wojciech Biedrzycki - woj. małopolskie),
 • należy zorganizować spotkanie nt. pozycji porozumień w strukturach Towarzystwa, czego mają dotyczyć zmiany statutowe dot. porozumień, jak je zaproponować na kolejnym Zjeździe i jak je zapisać przy kolejnej nowelizacji Statutu (Anna Kirchner - prezes GSK PTTK),
 • należy wewnątrz Towarzystwa zwalczać tendencje (np. jak w środowisku przewodnickim) zmierzające do rozbicia jedności organizacji (Marian Czyżewski - woj. pomorskie),
 • należy zweryfikować działalność oddziałów PTTK istniejących tylko w statystykach Towarzystwa (Marian Czyżewski - woj. pomorskie),
 • w sprawie projektu uchwały ZG PTTK dot. realizacji uchwały XV Walnego Zjazdu PTTK w sprawie postępowania z wnioskami złożonymi na regionalnych konferencjach zaproponowano przeniesienie pkt. 42 z rozdz. IV do rozdz. V (Wojciech Koprowski - woj. mazwieckie).

Uczestnikom spotkania zaprezentowano terminarz ogólnopolskich i regionalnych targów turystycznych, podczas których organizowane będzie stoisko PTTK dostępne dla wszystkich oddziałów PTTK. Poinformowano także o giełdach turystycznych PTTK, z których pierwsza "LATO 2002" odbędzie się już 22 marca br. w Łodzi. Jej organizatorem będzie Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Oddział PTTK w Zduńskiej Woli. Przekazano też kalendarz najważniejszych imprez ogólnopolskich organizowanych w I półroczu br.

Niektóre z wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK zaprezentowały wydane przez siebie kalendarze najważniejszych wojewódzkich imprez turystycznych roku 2002. Jako ostatni głos zabrał kol. Andrzej Gordon, który wyjaśnił niektóre ze zgłoszonych w dyskusji wątpliwości, a także potwierdził, że w roku 2002 kontynuowane będą szkolenia kadry zawodowej PTTK, m.in. szkolenie BORT-owców, kierowniczej kadry programowej oraz głównych księgowych oddziałów PTTK. Planuje się także zaprezentowanie oddziałom PTTK wiosną br. bazy turystycznej PTTK zarządzanej przez Spółkę "OZGT" w Olsztynie oraz jesienią br. bazy zarządzanej przez Spółkę "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" w Sanoku.

Kończąc spotkanie wojewódzkich porozumień PTTK wiceprezes ZG PTTK Lech Drożdżyński zapewnił, że spotkania tego typu będą kontynuowane, ponieważ Zarządowi Głównemu PTTK zależy na jak najlepszym i najsprawniejszym przepływie informacji pomiędzy ZG PTTK a jednostkami regionalnymi oraz wzajemnym uzgadnianiu stanowisk w kluczowych dla Towarzystwa sprawach.

Elżbieta Moszczyńska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz