POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Nowa legitymacja członka PTTK - jednocześnie karta rabatowa PTTK już w oddziałach, kołach i klubach PTTK.

Nowa legitymacja


W XV kadencję władz naczelnych Towarzystwa, pierwszą w XXI wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wchodzi z nową legitymacją członka PTTK, nowoczesną w formie i dostosowaną do przyszłościowych funkcji (bankowej, ubezpieczeniowej). Rok 2002 jest pierwszym rokiem jej wdrażania.

Okres od 1 stycznia do 31 marca 2002 r. jest okresem przejściowym, w którym obowiązuje zarówno stara legitymacja członka PTTK z odrębną kartą rabatową PTTK wystawioną na rok 2001, jak również nowa legitymacja członka PTTK - jednocześnie karta rabatowa PTTK, której ważność ustalona jest na okres 15 miesięcy i będzie przedłużana odpowiednim znaczkiem - hologramem na następne kolejne lata.

Członkowie PTTK, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2001, a w okresie przejściowym z różnych przyczyn nie dokonają w macierzystych kołach, klubach, oddziałach PTTK formalności związanych z otrzymaniem nowej legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK, nie utracą członkostwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, bowiem chroni ich postanowienie art. 16 Statutu PTTK i będą mogli formalności związane z otrzymaniem nowej legitymacji dokonać do 31 grudnia 2002 r. Członkowie ci jednak muszą pamiętać, że poprzez taką decyzję ograniczają swoje przywileje członkowskie, ponieważ po 31 marca 2002 r. (aż do dnia odebrania nowej legitymacji) nie będą mogli skorzystać z rabatów handlowych wynikających z karty rabatowej PTTK.

Wszystkich członków PTTK, którzy przywiązani są do starej legitymacji członka PTTK, pragniemy poinformować, że dotychczasowa legitymacja członka PTTK pozostaje własnością jej posiadacza, nie podlega zatem zwrotowi do koła, klubu, oddziału PTTK oraz że członkowie PTTK, którzy mają opłaconą składkę członkowską za rok 2001 - nową legitymację PTTK - jednocześnie kartę rabatową PTTK, otrzymują nieodpłatnie. Wnoszą tylko opłatę z tytułu składki członkowskiej za rok 2002 w wysokości uchwalonej przez ZG PTTK.

Sprawa nowej legitymacji członka PTTK, jak większość nowych przedsięwzięć podejmowanych w Towarzystwie przez jednych przyjmowana jest ze zrozumieniem i zadowoleniem, przez innych z dużą rezerwą. Do Zarządu Głównego PTTK wpłynęło kilka listów, między innymi z Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie, z Rady Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego, z Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie, z Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, ze Stołecznego Oddziału Wojskowego w Warszawie, z Oddziału Regionalnego PTTK w Słupsku oraz Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK w Szczecinie, w których to listach wymienione jednostki wskazują Zarządowi Głównemu PTTK na utrudnienia związane z wprowadzeniem nowej legitymacji, co w konsekwencji może doprowadzić ich zdaniem do zmniejszenia liczebności Towarzystwa. Prezydium Zarządu Głównego PTTK zapoznało się z listami, które wpłynęły do Zarządu Głównego PTTK.

Odpowiadając należy wyjaśnić co następuje:

1/ Zarzut, że wprowadzenie nowej legitymacji członka PTTK, jednocześnie karty rabatowej PTTK, a co się z tym wiąże także nowej deklaracji członkowskiej i centralnego rejestru członków było zaskoczeniem jest bezpodstawny. W "Gościńcu PTTK" przekazanym jednostkom organizacyjnym PTTK: - nr 1/2001 w maju 2001 r. opublikowana została Uchwała Nr 162/XIV/2001 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia nowej legitymacji członkowskiej PTTK, - nr 2/2001 w lipcu 2001 r. opublikowana została Uchwała Nr 518/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia nowej legitymacji członkowskiej PTTK wraz ze szczegółowym opisem legitymacji i jej wzorcem. Wprowadzenie nowej legitymacji członkowskiej PTTK było dyskutowane podczas regionalnych konferencji oddziałów PTTK, które poprzedziły XV Walny Zjazd PTTK. Na sali obrad XV Walnego Zjazdu PTTK nowa legitymacja PTTK i założenia organizacyjne jej wprowadzenia w kontekście starej legitymacji i karty rabatowej były eksponowane na specjalnej tablicy informacyjnej, a podczas dyskusji na zjeździe odnotowano tylko jeden głos przeciwny wprowadzeniu nowej legitymacji, natomiast w kilku wypowiedziach delegatów podkreślano, że nowa legitymacja - jednocześnie karta rabatowa PTTK, przyniesie w budżecie ZG PTTK spore oszczędności finansowe, które będzie można wykorzystać dla realizacji zadań programowych;

2/ Zarzut zbyt krótkiego okresu przejściowego (do 31.03.2002 r.) na wprowadzenie nowej legitymacji w kontekście przynależności do PTTK i przywilejów członkowskich wyjaśniłam na wstępie niniejszego artykułu. Zarząd Główny PTTK dołożył wszelkich starań, by informacje o wprowadzeniu w Towarzystwie nowej legitymacji członkowskiej, jak najszybciej dotarły do jednostek organizacyjnych PTTK i do kontrahentów karty rabatowej PTTK. 6 grudnia 2001 r. Zarząd Główny PTTK przekazał do wszystkich oddziałów PTTK, a za ich pośrednictwem do kół i klubów PTTK, wydrukowaną w nakładzie 5 tys. egz. broszurę, w której ponownie opublikował wymienioną wcześniej uchwałę Zarządu Głównego PTTK i Prezydium ZG PTTK w sprawie nowej legitymacji członka PTTK wraz z zarządzeniem wykonawczym sekretarza generalnego ZG PTTK oraz inne dokumenty organizacyjne pozwalające jednostkom organizacyjnym PTTK na realizację powierzonego im zadania. Opublikowano wzory zamówień, które należy stosować przy kierowaniu zapotrzebowań do Biura ZG PTTK na nowe legitymacje, deklaracje oraz znaczki-hologramy będące potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej za rok 2002 oraz ważności karty rabatowej do 31 marca 2003 r. Opublikowano także uchwałę Zarządu Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej członków PTTK w roku 2002. Przekazano do kontrahentów karty rabatowej za pośrednictwem Spółki z o. o. "Tourmaco" i za pośrednictwem Zarządu Majątkiem PTTK odpowiednie informacje o nowej legitymacji - jednocześnie karcie rabatowej PTTK oraz obowiązującym okresie przejściowym. Obiekty PTTK zwane "Schroniskami PTTK" i kontrahenci karty rabatowej z zewnątrz PTTK otrzymali do wglądu wzory nowych legitymacji i stikersy określające nową legitymację PTTK - kartę rabatową PTTK do eksponowania w obiektach i jednostkach udzielających rabatów handlowych.

3/ Zarzut sformalizowania postępowania w odniesieniu do legitymacji i kartoteki członka PTTK przez dostarczenie dwóch zdjęć jest najczęściej podnoszony przez jednostki. W tym zakresie trzeba wyjaśnić, że: do legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK może być wklejone każde ze zdjęć, które obecnie posiada członek PTTK (nawet z wędrówki turystycznej), natomiast zdjęcie naklejone na deklaracji potrzebne do centralnej kartoteki członkowskiej przekazywanej do ZG PTTK powinno być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla dowodów tożsamości. Wyjaśniamy jednak, że to, czy członek PTTK zdecyduje się przesłać do ZG PTTK swoje dane na wypełnionej deklaracji wraz ze zdjęciem, w celu ich zamieszczenia w Centralnej Kartotece Członków PTTK, jest jego własnym wyborem. Członkowie PTTK nie muszą tego robić. Zwrócić uwagę jednak trzeba, że nie przekazując danych do Centralnej Kartoteki Członków PTTK - członek PTTK pozbawiony będzie możliwości bezpośredniego dotarcia do niego przez Zarząd Główny PTTK, a także skorzystania z innych działań podejmowanych przez ZG PTTK i struktury centralne na rzecz swoich członków. Zarząd Główny PTTK podkreśla, że o ile wymiana starej legitymacji członka PTTK na nową legitymację członka PTTK - jednocześnie kartę rabatową PTTK jest wymogiem obligatoryjnym, to przekazanie dokumentacji do Kartoteki Centralnej Członków PTTK prowadzonej przez Zarząd Główny PTTK jest wyborem należącym do członka PTTK. Zamieszczona na deklaracji - kartotece i wymagająca podpisu członka PTTK klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązującej obecnie Ustawy o ochronie danych osobowych.

4/ ostatnią sprawą podnoszoną w korespondencji z Zarządem Głównym PTTK przez oddziały PTTK i budzącą ich wątpliwości, jest sprawa wpisania numeru PESEL w legitymacje PTTK członka niepełnoletniego. Pragniemy zwrócić uwagę, że młodzież niepełnoletnia posiada także numer identyfikacyjny, wpisywany jest on do dowodów osobistych rodziców. O ile takiego wpisu nie ma i młodzież niepełnoletnia nie może go ujawnić dla potrzeb PTTK, to wystarczy wpisać pierwszy człon tego numeru wynikający z daty urodzenia członka niepełnoletniego.

Pragnę poinformować, że do dnia 20 lutego 2002 r. oddziały PTTK z całego kraju pobrały już ponad 51 tysięcy nowych legitymacji członka PTTK - jednocześnie kart rabatowych PTTK, co w stosunku do stanu członków zrzeszonych w PTTK stanowi ponad 50%, a przecież ciągle trwa okres przejściowy wprowadzania w życie nowej legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK. Zarząd Główny PTTK wybrany na XV Walnym Zjeździe PTTK konsekwentnie dążył będzie do pełnego zrealizowania postanowień Uchwały Zarządu Głównego PTTK Nr 162/2001 podjętej przez Zarząd Główny poprzedniej kadencji.

sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych
Halina Mankiewicz

Tekst tego artykułu uzgodniony został z wiceprezesem ZG PTTK Edwardem Kudelskim i sekretarzem generalnym ZG PTTK Andrzejem Gordonem.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz