POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1(5)/2002
ISSN 1642-0853

W dniu 20 lutego br. odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu spotkanie z kierownictwem ZG PTTK.

Życzliwie i konkretnie


Ministerstwo Edukacji i Sportu reprezentowała pani minister dr Krystyna Łybacka i pan wiceminister Tadeusz Sławecki, pan Maciej Olejniczak dyrektor generalny MENiS, dyrektor departamentu Kultury Fizycznej pani Monika Maksymowicz i Ekonomicznego pani Grażyna Kida oraz rzecznik prasowy MENiS pani Małgorzata Szelewicka.

Zarząd Główny PTTK reprezentowali: prof. dr hab. Janusz Zdebski - prezes ZG, prof. dr Franciszek Midura - wiceprezes ZG, Lech Drożdżyński - wiceprezes ZG, Andrzej Gordon - sekretarz generalny ZG, Roman Bargieł - członek Prezydium ZG. Na wspólne zaproszenie MENiS oraz ZG PTTK w spotkaniu uczestniczył Senator RP dr. Włodzimierz Łęcki Członek Honorowy PTTK. Po podziękowaniu za uwzględnienie naszych propozycji do rozporządzenia z 18 lutego br. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki zaprezentowano sprawy, na których PTTK szczególnie zależy. Podkreślono, że PTTK oczekuje:

- podjęcia decyzji o nowelizacji rozporządzenia MEN z 12.09.2001 r. w kształcie obejmującym nasze propozycje,
- podjęcia ustalenia o podpisaniu porozumienia między PTTK a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu,
- uwzględniania posiadania wymienionych w rozporządzeniach MENiS uprawnień przodownika i instruktora a także przewodnika jako ważnych dla realizacji zadań wychowawczych szkoły w awansach zawodowych nauczycieli,
- ustalenia statusu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego prowadzonego od 30 lat przez MEN i PTTK (proponujemy status zbliżony do olimpiady przedmiotowej),
- zapewnienia w ramach tegorocznej i przyszłorocznych akcji letnich środków na:

a/ szkolenie w ramach Młodzieżowych Szkół Turystyki młodzieżowych liderów i organizatorów turystyki wśród młodzieży,
b/ szkolenie specjalistyczne nauczycieli przygotowujące do prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej (górskiej, wodnej, rowerowej itp.),
c/ szkolenie kadry prowadzącej na zasadach "non profit" imprezy turystyki kwalifikowanej również spoza środowiska nauczycieli,

- ustalenia odbycia w MENiS lub w ZG PTTK z udziałem Pani Minister spotkania z Nauczycielami Kraju Ojczystego od lat prowadzącymi edukację krajoznawczo-turystyczną młodych.

Po krótkiej i rzeczowej wymianie poglądów minister Krystyna Łybacka:

- przyjęła patronat nad 30 jubileuszowym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turniejem Turystyczno-Krajoznawczym,
- zaleciła uwzględnienie wniosku PTTK dotyczącego honorowania laureatów finału OMTTK przez przyjęcie ich na kierunek turystyka, w pracach nad nowelizacją obowiązujących w tej mierze przepisów,
- zobowiązała się do udziału w specjalnej naradzie w Poznaniu przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Kuratora poświęconej rozwojowi turystyki wśród młodzieży,
- zaleciła uwzględnienie w opracowaniu właściwych regulacji postulatu PTTK wzięcia pod uwagę zdobywania i posiadania uprawnień przodownika i instruktora a także przewodnika w procesach awansu zawodowego nauczycieli.

W innych kwestiach poruszanych przez PTTK będą toczyły się prace w odpowiednich departamentach MENiS.


Propozycja ZG PTTK do nowelizacji rozporządzenia

Rozporządzeni
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 września 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101 poz. 1095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § l pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności amatorskich zawodów i turniejów, a także biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów i festynów których program przewiduje zorganizowane formy zajęć dziedzinie rekreacji ruchowej.",

2) w § 2 po pkt 6 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) w odniesieniu do form aktywnego wypoczynku wymienionych w § l pkt 2, osobami odpowiedzialnymi za przebieg zajęć mogą być również instruktorzy harcerscy, przodownicy i instruktorzy turystyki kwalifikowanej PTTK, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek oraz osoby posiadające uprawnienia kierownika obozów wędrownych PTSM",

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) zaplecze sanitarno-higieniczne, w tym w przypadku prowadzenia działalności w warunkach prowizorycznych, poza obiektami turystycznymi lub rekreacyjnymi, osobno oznakowane węzły sanitarne dla kobiet i mężczyzn w ilościach uzgodnionych z powiatowym inspektorem sanitarnym",

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Ustawa o kulturze fizycznej definiuje rekreację ruchową szeroko, jako formę aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Minister Edukacji Narodowej Fizycznej i Sportu w wykonaniu art. 42 ust. 3 ustawy określił w drodze rozporządzenia z 12 września 2001 r. szczegółowe zasady i warunki prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, obejmując zakresem tej regulacji, szczególnie poprzez sformułowanie § l pkt 2, także formy aktywności zaliczane dotychczas do sfery tzw. turystyki kwalifikowanej, realizowanej jako zadanie statutowe wielu organizacji, a nie tylko stowarzyszeń kultury fizycznej. Organizacje takie jak związki harcerskie, PTTK i PTSM, a także związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe, posiadają liczną, dobrze przygotowaną kadrę do prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej, takich jak biwaki, rajdy, zloty, spływy czy obozy stałe i wędrowne. Rozporządzenie w obecnym kształcie uniemożliwia tym osobom kontynuowanie działalności prowadzonej od wielu lat ze społecznym pożytkiem.

Równocześnie rozporządzenie ustalając w § 2 ust. l pkt 2 obowiązek posiadania przez osoby odpowiedzialne za tak szeroko ujęte zajęcia rekreacji ruchowej kwalifikacji przewidzianych ustawą o kulturze fizycznej, w istotny sposób ogranicza i zubaża formy aktywnego wypoczynku. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr l do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz. U. Nr 71 poz. 738) uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej nadaje się w ściśle określonych dziedzinach rekreacji, a dziedziny te nie wyczerpują form aktywnego wypoczynku wymienionych w § l pkt 2 rozporządzenia z 12 września 2001 r. Tym samym spełnienie wymagania, co do kwalifikacji kadr w odniesieniu do niektórych form aktywnego wypoczynku, nie jest w ogóle możliwe.

W związku z powyższym uzasadnione jest odniesienie obowiązków określonych rozporządzeniem jedynie do tych form aktywnego wypoczynku, których elementem są zorganizowane zajęcia rekreacji ruchowej, a także dopuszczenie do ich prowadzenia osób posiadających kwalifikacje w zakresie organizowania i prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej. Równocześnie proponuje się odejście od określania dodatkowych wymagań sanitarnohigienicznych dla organizatorów aktywnego wypoczynku w obiektach rekreacyjnych i turystycznych (takich jak ośrodki wczasowe, kempingi, pola biwakowe), bowiem obiekty te spełniają wymagania przepisów sanitarnych i są kontrolowane przez inspektora sanitarnego niezależnie od realizowanych na ich terenie form aktywności.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz