POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin IV Konkursu Fotograficznego i Filmowego "Budowle obronne 2001"


BUDOWLE OBRONNE to rozmieszczone na terenie całego kraju zamki, twierdze, warowne grody, ufortyfikowane miasta i inne obiekty, zarówno te najstarsze, których dzieje budowy sięgają wczesnego średniowiecza, jak i te najmłodsze, pamiętające okres ostatniej wojny. Wszystkie one bez wątpienia są świadectwem i pamiątkami burzliwych dziejów naszej ziemi i prowadzonych na niej licznych działań wojennych. Stanowią również dowody rozwoju myśli wojskowej i architektonicznej na przestrzeni wieków. Wiele z nich to obiekty zabytkowe. Niektóre wspaniale odrestaurowane, inne pozostające w ruinie. Wszystkie z pewnością zasługują na odnalezienie, zwiedzenie i udokumentowanie -- ocalenie od zapomnienia.

Obok wyspecjalizowanych służb konserwatorskich, stanowią one najczęściej przedmiot zainteresowania turystów -- krajoznawców, spośród których wielu odkrywa i uwiecznia w swych pracach fotograficznych i filmowych obiekty mało znane, ale często posiadające dużą wartość historyczną i krajoznawczą. Wychodząc naprzeciw miłośnikom budowli obronnych oraz potrzebom dokumentowania i inwentaryzowania ich obecnego stanu Komisja ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim oraz Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego zainteresowały zabytkami tej kategorii fotografików i filmowców amatorów, organizując od 1998 r. Konkurs Fotograficzny i Filmowy "Budowle Obronne". Patronat nad konkursem objął również Generalny Konserwator Zabytków. Pomysł okazał się trafiony, a jego trzyletni plon stanowi 311 prac fotograficznychi 11 realizacji filmowych nadesłanych przez 76 autorów. Wiele z nich ukazuje obiekty unikalne w skali kraju. Są wśród nich również prace o wyjątkowych walorach poznawczych i artystycznych.

BUDOWLE OBRONNE to bez wątpienia temat trudny dla amatorskich twórców fotograficznych i filmowych. Wymaga bowiem spojrzenia na obiekt przede wszystkim okiem dokumentalisty, co może niekiedy kolidować z artystyczną wizją i aspiracjami autora. Cel dokumentacyjny powinien jednak pozostawać w tego typu pracach celem nadrzędnym.

Spodziewać należy się, że miłośnicy tej problematyki, a jednocześnie pasjonaci filmu czy fotografii, odkryją i zaprezentują w kolejnych edycjach konkursu jeszcze wiele ciekawych budowli militarnych, godnych poznania i pokazania innym.

Adres biura organizacyjnego

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
ul. Pretficza 24, 50 -984 Wrocław 27
tel./fax: (0-71) 3653739; CA MON 653739
Biuro Organizacyjne IV Konkursu Filmowego i Fotograficznego "Budowle obronne 2001".


R E G U L A M I N

Organizatorzy:

 • Generalny Konserwator Zabytków
 • Departament Społeczno-Wychowawczy MON
 • Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • Komisja ZG PTTK do Współpracy z WP
 • Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
 • Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji.

Cele konkursu:

 • Zgromadzenie informacji o zabytkowych obiektach militarnych.
 • Zebranie i przegląd dorobku fotografików i filmowców dokumentujących w swych pracach budowle o charakterze militarnym.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych i technicznych fotografików amatorów i filmowców pracujących w technice video.
 • Popularyzacja działalności twórców fotograficznych i filmowych w środowiskach turystów -- krajoznawców.

Udział w konkursie

IV Konkurs Fotograficzny i Filmowy "Budowle obronne 2001" jest ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografikom i filmowcom, którzy przyjmując postanowienia niniejszego regulaminu, zgłoszą w trybie w nim określonym swoje prace do udziału w konkursie.

Zgłoszenia prac należy dokonać na KARCIE ZGŁOSZENIA PRACY (zamieszczona na stronie: www.pttk.pl), którą należy przesłać zaklejonej kopercie, opatrzonej hasłem autora wraz z fotogramami lub filmem na adres biura organizacyjnego konkursu. Do każdej pracy należy czytelnie i dokładnie wypełnić jedną KARTĘ ZGŁOSZENIA PRACY.

Nadesłane prace powinny zawierać załączony opis sfotografowanego lub sfilmowanego obiektu, dane dotyczące jego lokalizacji, stanu, opis historyczny oraz inne ważne informacje krajoznawcze i dokumentacyjne.

Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół autorski powinien w takim przypadku określić pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu zespołu. Za autora pracy uważa się wyłącznie osobę wymienioną w KARCIE ZGŁOSZENIA PRACY.

Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki techniczne określone w niniejszym regulaminie. Do konkursu nie będą dopuszczone prace:

 • wykonane przez członków jury lub komisji kwalifikacyjnej, bądź przy ich udziale,
 • nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach fotograficznych,
 • nadesłane po terminie określonym w regulaminie.

Fotogramy lub kasety video wraz z wypełnioną i oddzielnie zakopertowaną KARTĄ ZGŁOSZENIA PRACY należy nadesłać na adres Biura Organizacyjnego Konkursu "Budowle obronne 2001", mieszczącego się w siedzibie Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w terminie do dnia 30 września 2001 r.

Każda praca nadesłana na konkurs podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej, która wytypuje najwartościowsze z nich do oceny konkursowej.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem konkursu, komisja dokona kwalifikacji nadesłanych prac, a jury oceni filmy i fotografie wytypowane do oceny konkursowej do dnia 30 października 2001 r.

Warunki techniczne

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace wykonane na terenie Polski, których treść odpowiada jego tematyce.

 • Na konkurs można nadsyłać prace pojedyncze oraz cykle fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej, tematycznie korespondujące z hasłem konkursu.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie do 5 prac, stanowiących zdjęcia pojedyncze lub do 2 zestawów fotograficznych. Ogranicza się liczbę fotogramów wchodzących w skład zestawu do 5 zdjęć.
 • Fotogramy nadsyłane na konkurs powinny mieć określony format: nie mniejszy niż 24x30 cm, nie większy niż 50x60 cm. Prace nie mieszczące się w określonych granicach formatu nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć dodatkowo załączoną odbitkę (tzw. wglądówkę) o formacie 10x15 cm. Prace fotograficzne nadsyłane na konkurs powinny posiadać na odwrocie opis zawierający hasło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Wraz ze zdjęciami należy przesłać w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej hasłem autora dane zawarte w KARCIE ZGŁOSZENIA PRACY. Zestawy prac opisane przez jednego autora traktowane będą jako jedna praca.
 • W kategorii filmu na konkurs przyjmowane będą wyłącznie realizacje filmowe wykonane w technice wideo, w systemie VHS, w zapisie PAL/SECAM, na taśmach nowych wysokiej jakości, np. PANASONIC, KODAK, FUJI, BASF itp.
 • Ogranicza się czas trwania jednej realizacji do 15 minut. Film powinien mieć rozbiegówkę trwającą 10-15 sekund. W przypadku zarejestrowania na jednej taśmie (kasecie) dwóch lub więcej realizacji filmowych należy je rozdzielić przerwą trwającą 10-15 sekund. Nie ogranicza się liczby filmów nadesłanych na konkurs przez jednego autora.
 • Nadesłane na konkurs prace filmowe powinny mieć czołówkę, zawierającą tytuł filmu oraz imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) autora(ów). Dane te powinny być również zamieszczone na pudełku i obudowie kasety.

Komisja kwalifikacyjna i jury

 • Komisja kwalifikacyjna i jury Konkursu "Budowle obronne 2001" działa w składzie powołanym przez Komitet Organizacyjny konkursu. W składzie komisji kwalifikacyjnej i jury znajdą się: zawodowi fotograficy i filmowcy, krytycy sztuki, pracownicy i twórcy kultury, przedstawiciele Generalnego Konserwatora Zabytków, działacze Zarządu Głównego PTTK i stosownych jego komisji.
 • Członkowie komisji kwalifikacyjnej i jury dokonują kwalifikacji i oceny nadesłanych prac podczas pokazów zamkniętych.
 • Obrady komisji kwalifikacyjnej i jury są tajne.
 • Prace nie zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną nie podlegają ocenie jury podczas pokazu konkursowego.
 • Prace fotograficzne i filmowe zakwalifikowane do pokazu konkursowego będą oceniane przez jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, walory techniczne prac, walory artystyczne.
 • Spośród prac prezentowanych podczas pokazu konkursowego jury może dokonać kwalifikacji fotografii i filmu do zaprezentowania podczas wybranych imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 • Werdykt komisji kwalifikacyjnej i jury konkursu w zakresie oceny prac i podziału nagród jest ostateczny i niepodważalny.
 • Publiczne ogłoszenie werdyktu jury konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z wystawą prac nastąpi w terminie określonym przez organizatorów, nie później jednak niż w grudniu 2001 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • Autorom najlepszych prac fotograficznych i realizacji filmowych zgłoszonych do udziału w Konkursie Fotograficznym i Filmowym "Budowle obronne 2001" jury przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe oraz nagrody specjalne w dwóch kategoriach -- filmu i fotografii.
 • Jury konkursu ma prawo dokonania innego niż określony przez organizatorów podziału nagród i wyróżnień lub ich nie przyznawania w sytuacji uzasadnionej.
 • Fundatorzy nagród specjalnych mają prawo określenia kryterium przyznania ufundowanej nagrody, jednakże decyzja o jej przyznaniu należy wyłącznie do kompetencji jury konkursu. Podstawę prawną do przekazania nagród stanowi wyłącznie protokół jury.

Postanowienia organizacyjne

Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu. Pracami Komitetu Organizacyjnego konkursu kieruje prezes Zarządu OW PTTK, który jest jednocześnie jego przewodniczącym. Na okres przygotowań i trwania konkursu przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje Biuro Konkursu "Budowle obronne 2001". Biuro konkursu mieści się w siedzibie zarządu OW PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu. Zgłoszenie do konkursu prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na ich eksponowanie podczas wystawy i projekcji pokonkursowej oraz podczas innych pokazów popularyzujących fotografię krajoznawczą, a także na publikację prac w folderach i katalogach oraz w prasie. Prace fotograficzne nagrodzone i wyróżnione oraz eksponowane podczas wystawy pokonkursowej przechodzą na własność organizatora konkursu jako dokumentacja archiwalna. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wykonania w całości lub części kopii filmów nadesłanych na konkurs oraz prezentowania ich w celach popularyzatorskich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe z przyczyn od nich niezależnych (np. w trakcie przesyłania). Biuro organizacyjne poinformuje autorów prac nagrodzonych oraz wyróżnionych, jak również wyeksponowanych na wystawie o terminie wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej.

Zapraszamy do udziału!

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś