POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników PTTK 30 VIII-2 IX 2001


Karta zgłoszenia - plik w formacie .doc - 40KB

Organizatorzy

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK im. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach oraz Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach.

Współorganizatorzy

 • Komisja Przewodnicka ZG PTTK w Warszawie
 • Oddziały PTTK w Dobczycach i Myślenicach
 • Starosta powiatu myślenickiego
 • Burmistrzowie miast Dobczyce i Myślenice
 • Wójtowie gmin
 • Małopolskie Forum Oddziałów PTTK.

Cele rajdu

 • Propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych województwa małopolskiego
 • Integracja środowiska przewodnickiego
 • I rajd nowego tysiąclecia i XXI wieku.

Termin rajdu

Rajd odbędzie się w dniach 30.08-2.09.2001 r. z bazą w Myślenicach.

Uczestnictwo w rajdzie

W rajdzie biorą udział zespoły rajdowe zgłoszone przez Koła lub Kluby Przewodników oraz osoby indywidualne (przewodnicy i sympatycy przewodników).

UWAGA: Ze względu na górski charakter rajdu pożądane jest posiadanie odpowiedniego dla turystyki górskiej obuwia oraz okrycia wierzchniego zabezpieczającego przed deszczem i wiatrem. Ponadto uczestnicy powinni posiadać: apteczkę, plecak, dokument stwierdzający tożsamość i legitymację przewodnicką.

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie dokonuje się na załączonej "karcie zgłoszenia" w terminie do dnia 15 lipca 2001 roku przesłanej na adres:

Oddział PTTK Dobczyce
ul. Podgórska 1
32-410 Dobczyce
wpłacając jednocześnie wpisowe na konto:
Oddział PTTK Dobczyce, nr konta: Bank Spółdzielczy O/Dobczyce 86020000-39-270061-4
z dopiskiem: "Rajd przewodników".

Uwaga! Liczba uczestników rajdu jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Na karcie zgłoszenia należy zaznaczyć nr wybranej trasy oraz liczbę osób korzystających ze zniżek PKP.

Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 150 zł, w ramach którego organizatorzy zapewniają:

 • 3 noclegi (30/31.08, 31/1.09, 1/2..09),
 • 3 śniadania (31.08, 1.09, 2.09),
 • 3 obiadokolacje (30.08, 31.08, 1.09),
 • okolicznościową odznakę rajdową i materiały krajoznawcze,
 • dowóz autokarem do wyznaczonych punktów tras,
 • ubezpieczenie NW,
 • obsługę przewodnicką,
 • zniżkę kolejową (50%),
 • udział w imprezach towarzyszących.

Potwierdzenie uczestnictwa

Potwierdzenie przyjęcia do udziału w rajdzie zostanie przesłane pod wskazany w zgłoszeniu adres w terminie do dnia 31.07.2001 r.

Zakwaterowanie uczestników:

Organizatorzy rajdu zapewniają rezerwację miejsc noclegowych w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Zdrojowa 18 w Myślenicach (tel. (012) 272-05-88) oraz w Domu Wycieczkowym PTTK "Na Zarabiu" ul. Zdrojowa 1 (tel. (012) 272-07-35). Biuro Rajdu i recepcja znajdują się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Zdrojowa 18, tel. (012) 272-04-24.

Uwagi końcowe:

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów poprzedzających rozpoczęcie rajdu oraz po jego zakończeniu (koszt ok. 20 zł). Informacje te należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia z podaniem liczby osób. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany tras rajdowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Odpowiedzialność za ewentualne szkody ponoszą uczestnicy. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu jest zastrzeżone dla organizatorów rajdu.

Trasy rajdu

TRASA A (trudna):

30.08.2001: Skomielna Czarna - Magurka (bez szlaku) - Koskowa Góra (niebieski) - Babica (bez szlaku) - Babica Zachodnia (czerwony) - "Cisy Raciborskiego" - Ruskówka (czarny) - Przełęcz Sanguszki (niebieski). Czas przejścia ok. 6 godz. GOT -- 24 pkt.

31.08.2001: Przełęcz Przysłop - Jasień - Krzystonów -- Mogielica (żółty) - Jurków - Ćwilin - Przełęcz Gruszowiec (Bar "Pod Cyckiem") (niebieski). Czas przejścia ok. 8 godz. GOT -- 31 pkt.

1.09.2001: Szczyrzyc - Ciecień - Wiśniowa - Lubomir (zielony) - Łysina - Kudłacze - Działek - Śliwnik - Ukleina - Zarabie (Myślenice) (czerwony). Czas przejścia ok. 9 godz. GOT -- 36 pkt.

TRASA B (średnia):

30.08.2001: Pcim - Bania - Kudłacze (czarny) - Działek - Śliwnik (czerwony) - Bulina (bez szlaku) - Zarabie (Myślenice) (niebieski), Czas przejścia ok. 5 godz. GOT -- 22 pkt.

31.08.2001: Przełęcz Sanguszki - Ruskówka (niebieski) - "Cisy Raciborskiego" - Babica Zachodnia (czarny) - Babica - Sularzówka - Myślenice - Zarabie (czerwony). Czas przejścia ok. 6 godz. GOT -- 24 pkt.

1.09.2001: Chyszówki - Przełęcz Rydza-Śmigłego - Mogielica - Jurków - Ćwilin - Przełęcz Gruszowiec (Bar Pod Cyckiem) (niebieski). Czas przejścia ok. 6 godz. GOT -- 24 pkt.

TRASA C (łatwa):

30.08.2001: Sułkowice - Pisana - Diabli Kamień - Barnasiówka - Dalin - Myślenice (żółty) - Zarabie. Czas przejścia ok. 4 godz. GOT -- 14 pkt.

31.08.2001: Poręba - Działek (zielony) - Kudłacze (czerwony) - Przełęcz Sucha (zielony) - Kamiennik - Przełęcz Zasań - Kornatka Leśniczówka (żółty). Czas przejścia ok. 5 godz. GOT -- 20 pkt.

1.09.2001: Przełęcz Gruszowiec (Bar Pod Cyckiem) - Ćwilin - Jurków - Mogielica (niebieski) - Chyszówki - Przełęcz Rydza-Śmigłego (zielony). Czas przejścia ok. 6 godz. GOT -- 25 pkt.

Do zobaczenia na rajdowych trasach

Kierownictwo Rajdu

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś