POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

...i bazy noclegowo-turystycznej


W związku z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych Ministerstwo Gospodarki -- Departament Turystyki rozpoczęło prace nad zmianą aktów wykonawczych do tej ustawy. Pracami tymi zostały objęte następujące dokumenty:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sty- cznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne (Dz.U. nr 10, poz. 87),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad zmianą aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych, prace te powinny zakończyć się do 30 maja br. PTTK, uczestnicząc w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, zgłosiło szereg propozycji zmian w zakresie ww. rozporządzeń.

Do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne zgłoszono następujące propozycje zmian:

 1. w § 2 rozporządzenia:
  dopuścić możliwość odstępstw od wymagań kategoryzacyjnych nie tylko dla obiektów zabytkowych, ale również dla obiektów hotelarskich wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1979 r. lub części tych obiektów z zapisem, że odstępstwa te mogą przede wszystkim dotyczyć wymagań, których spełnienie napotyka uzasadnione trudności techniczne. Zapis tej treści umożliwiłby stosowanie odstępstw w przypadku obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, a wybudowanych w latach np. pięćdziesiątych (schroniska tatrzańskie i inne PTTK). Obowiązywał on w Zarządzeniu Przewodniczącego GKT do 26 czerwca 1985r. (M.P. nr 25, poz. 193).
 2. w § 3 pkt 1 rozporządzenia:
  wymóg przedstawienia decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu ograniczyć do grupy obiektów wybudowanych po wejściu w życie ustawy -- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Poprzednio obowiązujące przepisy budowlane nie zawierały konieczności uzyskiwania decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu. Również w obecnym prawie budowlanym o tym, czy ona jest wymagana, decydują zapisy pozwolenia na budowę (art. 55 ustawy -- Prawo budowlane). W obiektach budowanych przed kilkudziesięciu laty, w archiwach nie zachowały się decyzje pozwalające na budowę, a nawet jeśli są, to sporządzone są bardzo lakonicznie. Proponujemy w takich sytuacjach za wystarczające uznać pozostałe wymienione, w tym pozostałych ust. 2 i 3 dokumenty i opinie,
 3. w załączniku nr 1:
  1. wprowadzić jasne wymagania dotyczące przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych,
  2. wyjaśnić pojęcie "zalecane" wymagania,
  3. odstąpić od obowiązku prowadzenia przez obiekt wymiany walut, Przepisy bankowe praktycznie uniemożliwiają ich prowadzenie, a honorowane przez obiekty karty kredytowe umożliwiają cudzoziemcom korzystanie z usług hoteli, skutecznie zastępując kantory wymiany walut. Brak zapotrzebowania ze strony gości hotelowych,
  4. wprowadzić odstępstwa od pewnych wymogów w obiektach wybudowanych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług -- różne są oczekiwania gości w hotelach wielkomiejskich i hotelach górskich np. obsługa bagażowa, kwiaciarnia,
  5. występujące niedobory co do wymogów w danej kategorii kompensować występującymi nadwyżkami w stosunku do kategorii niższej (do uznania przez Wojewódzkie Komisje Kategoryzacyjne),
 4. w załącznikach nr 1 i 3:
  1. aktualne wymagania w zakresie prowadzenia zakładów gastronomicznych w domach wycieczkowych są znacznie wyższe niż w hotelach **. W hotelach ** wymagany jest bar kawowy lub aperitif bar (zał. 1 pkt 48), a w domach wycieczkowych kat. I -- restauracja (zał. 3 pkt 26). Proponujemy prowadzenie restauracji w domach wycieczkowych kat. I jako wymaganie zalecane.
  2. wprowadzić odstępstwo od konieczności posiadania parkingów, garaży i miejsc do parkowania i oznaczenia ich odległości od obiektu w przypadkach, gdy obiekty te zlokalizowane są na terenach, gdzie obowiązują zakazy wjazdu pojazdów samochodowych (np. tereny chronione, parki narodowe lub krajobrazowe)
  3. wprowadzić odstępstwo od przystosowania obiektu dla potrzeb pewnych kategorii osób niepełnosprawnych w przypadkach, gdy lokalizacja obiektu uniemożliwia dostęp do nich tym osobom, np. brak możliwości dostępu osób z dysfunkcją samodzielnego poruszania się do hotelu górskiego PTTK na Kalatówkach w Tatrach (chyba że sprawy te zostaną uregulowane we wspomnianych w poz. 27 zał. nr 1 odrębnych wytycznych),
 5. w załączniku 5:
  1. skreślić pkt 4 ( przechowalnia bagażu i sprzętu turystycznego)
  2. w pkt. 9 wprowadzić zmiany powierzchni pokojów:
   • 1-osobowego z 7 m2 na 5 m2
   • 2-osobowego z 9 m2 na 7 m2
   • 3-osobowego z 12 m2 na 9 m2
   • 4-osobowego z 16 m2 na 12 m2
   • większego niż 4-osobowy - powierzchnia pokoju 4 os. + 2,5 m2 na każdą osobę,
  3. w pkt. 11 wykreślić ppkt 3 i ppkt 5, w ppkt. 4 wpisać "jedna na dwa łóżka"
  4. wykreślić pkt 12
  5. w zapisie odnośnika 3 do pkt. 9 - zastąpić określoną obecnie wysokość pokoju 2,7 m dopuszczającą łóżka piętrowe określoną w § 72 ust. rodz. 5 Prawa budowlanego wysokością 2,5 m zapisem dot. stropów pochyłych lub opuścić zapis dotyczący wysokości, uznając za wystarczające unormowania prawa budowlanego.

Schroniska, a w szczególności schroniska górskie, mają bardzo zróżnicowany standard związany z okresem ich budowy, położeniem, a tym samym z charakterem obsługiwanego ruchu turystycznego. Przyjęcie wymagań obowiązujących kiedyś w pierwszej kategorii tych obiektów znacznie ograniczyło możliwości recepcyjne nawet obiektów budowanych w latach siedemdziesiątych.

Jeśli nie uznaje się za celowe powrotu do utworzenia dwóch kategorii tych obiektów, to ustalone wymagania winny obejmować niezbędne minimum oczekiwań turystów. Schroniska nie służą dłuższym pobytom, zatem możliwe wydają się ograniczenia, o które wnioskujemy. Zapisy takie nie będą ograniczały nowych inwestycji. Uwzględniając wymagania minimalne inwestor opracowywał będzie plany techniczne i programy funkcjonalne kierując się potrzebami lokalnymi wynikającymi z lokalizacji budowanego obiektu.

Rezultaty spotkań konsultacyjnych pozwalają mieć nadzieję na uwzględnienie w znowelizowanym rozporządzeniu znacznej części zgłoszonych przez PTTK wniosków. Obecnie projekt znowelizowanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych.

Wiesław Cichy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś