POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Nasze dokonania i plany


Pod koniec 1998 r. w wyniku podjęcia uchwały 70/XIV/98 z dnia 25 października 1998 r. w sprawie strategii ekonomicznej Towarzystwa na lata 1998-2001 zlikwidowany został funkcjonujący wcześniej w ZG PTTK Fundusz Inwestycyjny. W konsekwencji obowiązek związany z pokrywaniem kosztów prac remontowych oraz inwestycyjno-modernizacyjnych planowanych w ramach tego funduszu przeszedł na Zarząd Majątkiem PTTK.

W okresie kadencji 1997-2000 działalność inwestycyjno-remontowa w obiektach PTTK skupiała się przede wszystkim na porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, co wynikało m.in. z zaleceń sanitarnych władz terytorialnych, podnoszeniu standardu pomieszczeń sanitarnych, często z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz na pracach proekologicznych, realizowanych w ramach programu "Zmniejszenie uciążliwości obiektów PTTK zlokalizowanych na terenie parków narodowych" realizowanych wspólnie z Fundacją EkoFundusz.

W okresie omawianej kadencji wartość zadań inwestycyjno-modernizacyjnych i remontowych zrealizowanych w obiektach PTTK będących w ewidencji ZM PTTK wyniosła 14 491 027 zł (wzrost w stosunku do kadencji 1993-1996 wyniósł 199,1%), z czego na inwestycje przeznaczono 10 736 859 zł (74%), a na remonty 3 754 168 zł (26%).

Wzajemne rozliczenia pomiędzy ZM PTTK a jednostkami prowadzącymi obiekty (spółki prawa handlowego, oddziały PTTK) z tytułu realizacji zaplanowanych prac budowlano-montażowych odbywały się bezgotówkowo w ramach amortyzacji środków trwałych, będącej jednym ze składników czynszu dzierżawnego. Na realizację tych zadań, na które udało się uzyskać zewnętrzne środki finansowe, ZM PTTK zawierał ze spółkami lub oddziałami umowy o zastępstwo inwestorskie. Poza pracami wykonanymi w obiektach będących w ewidencji ZM PTTK, spółki PTTK z o.o. zarządzające bazą na podstawie umów dzierżawy i powierniczych realizowały zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe w obiektach aportowych. Wartość tych zadań wyniosła 6 352 174 zł.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjno-modernizacyjnych i remontowych zrealizowanych w obiektach PTTK znajdujących się w ewidencji Zarządu Majątkiem PTTK były następujące środki:

1. Zarządu Majątkiem PTTK 6 822 599 47,1%
2. Spółek lub oddziałów PTTK zarządzających obiektami 967 412 6,7%
3. Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych 674 516 4,7%
4. Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (do 1999 r.) 3 054 108 21,1%
5. Ministerstwa Gospodarki (od 2000 r.) 548 000 3,8%
6. EkoFunduszu 1 251 646 8,6%
7. WFOŚiGW 349 000 2,4%
8. Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi 100 000 0,7%
9. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 100 690 0,7%
10. Urzędów miast 70 000 0,4%
11. Dzierżawców 553 056 3,8%
   14 491 027 

 

W realizacji zadań sanitarnych na przestrzeni 4 lat znacznie zmalała wysokość dotacji pochodzących z budżetu państwa. W 1997 r. udział tych środków wynosił 47%, w 1998 r. 42%, w 1999 r. 30%, a w roku 2000 jedynie 9% wartości wszystkich poniesionych nakładów.

Bardzo ważnym elementem działalności inwestycyjno-remontowej Zarządu Majątkiem PTTK było rozpoczęcie ww. proekologicznego wieloletniego programu zatytułowanego "Zmniejszenie uciążliwości obiektów PTTK zlokalizowanych na terenie parków narodowych". Przygotowania do wprowadzenia w życie niniejszego projektu sięgają jeszcze poprzedniej kadencji. Na przełomie lat 1998 i 1999 dla realizacji naszych proekologicznych działań udało się uzyskać poparcie Fundacji EkoFundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych działającej przy Komitecie Integracji Europejskiej, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, a także dyrekcji poszczególnych parków narodowych.

W ramach tego programu możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, kolektorów sanitarnych, budowie kotłowni ekologicznych wraz z wymianą instalacji c.o. i c.c.w., dociepleniu obiektów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montażu kolektorów słonecznych, budowie małych elektrowni wodnych i powietrznych. Działania te przyczyniają się do ochrony klimatu, ochrony różnorodności biologicznej parków narodowych, zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska czynników, takich jak np. dwutlenek siarki, dwutlenek węgla czy tlenki azotu. Znacznie podnoszą również standard naszych obiektów.

Realizując program w okresie kadencji wykonano 5 inwestycji: w schronisku w Dolinie Roztoki, w Domu Wycieczkowym w Świętej Katarzynie, w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych, w Hotelu Górskim w Wetlinie oraz w Sromowcach Niżnych w obiekcie "Trzy Korony". Ponadto rozpoczęto prace w schronisku "Orlica" w Szczawnicy, których zakończenie zaplanowano na 2001 r.

Łącznie w okresie kadencji udało się wykonać 278 zadań inwestycyjno-remontowych w 117 obiektach PTTK.

Działalność inwestycyjno-remontowa prowadzona przez Zarząd Majątkiem PTTK w okresie 1997-2000 była przedmiotem dwukrotnej kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTTK.

W 2001 r. Zarząd Majątkiem PTTK wraz ze spółkami i oddziałami zarządzającymi obiektami PTTK planuje przeprowadzenie zadań modernizacyjno-inwestycyjnych i remontowych na ogólną kwotę 9 128 923 zł, z czego 8 822 623 zł to nakłady inwestycyjne (96,6%), a pozostałe to remontowe. Planowanymi źródłami oprócz dotychczasowych to środki PHARE oraz środki NFOŚiGW.

Zarząd Majątkiem PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś