POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Trójprzymierze dla turystyki


W dniu 12 maja 2001 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Oddziałem Miejskim PTTK w Gorzowie Wielkopolskim, Naturfreunde Brandenburgia a Lubuskim Klubem Przyrodników dotyczące współpracy w zakresie organizacji aktywnych form turystyki i ochrony przyrody na obszarze województwa lubuskiego i Brandenburgii.

Zawierające je organizacje w trakcie roboczych ustaleń zdecydowały o opracowaniu i wydaniu do października 2001 r. wspólnego kalendarza imprez na 2002 rok, tak by już jesienią tego roku członkowie tych stowarzyszeń mogli zaplanować sobie udział w nich.

Ponadto utworzono grupę roboczą ds. organizacji XXXIII Jesiennego Rajdu Lubuskiego PTTK, jaki odbędzie się w dniach 28-29 września 2002 r. jako wspólna impreza PTTK, Naturfreunde i Lubuskiego Klubu Przyrodników. Uzgodniono, że meta rajdu zlokalizowana będzie przy muzeum i schronisku LKP w Owczarach. Umówiono się na 13 października 2001 r. na spotkanie robocze poświęcone programowi szczegółowemu tej imprezy w Brandenburgii, gdzie określone zostaną trasy rajdu, zakres świadczeń, źródła finansowania, regulamin, projekt znaczka i wszystkie elementy programu.

Wszystkie stowarzyszenia podjęły też deklarację o poparciu projektu Naturfreunde "Krajobrazu roku dla krajobrazu Odry". Jest to znakomita okazja przedstawienia walorów przyrodniczych, historycznych i rekreacyjnych polskiej strony doliny Odry wśród turystów zrzeszonych w Naturfreunde na całym świecie.

Podjęto też wstępne uzgodnienia, co do wspólnego opracowania szlaku rowerowego "8", o przebiegu zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie, z wykorzystaniem przejść granicznych w Gubinie, Śrubkach i Kostrzynie. Jest to potrzebne i możliwe do realizacji już w ciągu najbliższego roku. Następnym krokiem w propagowaniu turystyki u sąsiadów byłoby opracowanie przewodnika po tym szlaku w dwujęzykowej polsko-niemieckiej formie w ramach projektów euroregionalnych.

Spotkanie było sympatycznym podsumowaniem dotychczasowej współpracy i bardzo rzeczowym instrumentem kształtowania przyszłości z życzliwym wspieraniem wzajemnych interesów i celów statutowych. Szczególnie należy tu podkreślić "łagodne" uzgadnianie sprzeczności pomiędzy ochroną przyrody a aktywnymi formami turystyki.

Warto dodać, że już teraz członkowie naszego towarzystwa mogą korzystać ze zniżek na podstawie karty rabatowej PTTK w obiektach muzealnych (Owczary, Kostrzyn, Bogdanka) i noclegowych (Owczary, Bogdanka) Lubuskiego Klubu Przyrodników.

Zawarte porozumienie w imieniu zarządów podpisali: Burthard Teichert z Naturfreunde, Andrzej Jermaczek z Lubuskiego Klubu Przyrodników i Zbigniew Rudziński z Oddziału Miejskiego PTTK w Gorzowie Wielkopolskim.

Zbigniew Rudziński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś